clanak False

Odjel za upravno - pravne poslove

24.07.2023.

ODJEL ZA UPRAVNO - PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odjela za upravno-pravne poslove - Mihaela Adamović
Tel: 01 616-6361
E-mail: mihaela.adamovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pružanja stručne pomoći pri izradi i provedbi godišnjeg programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i tehničkoj kulturi, izrade stručnih podloga i nacrta odluka o osnivanju i prestanku predškolskih ustanova, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, te poslovi u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, te davanje prethodne suglasnosti na statute i pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjih vrtića, sudjelovanje u izradi, pregovaranju i provedbi kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, koordinacija poslova potpore upravnim vijećima dječjih vrtića i školskim/domskim odborima školskih i domskih ustanova, vođenje prvostupanjskih upravnih postupaka radi: donošenja rješenja u prvom stupnju za odobravanje početka rada predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, te o početku rada u promijenjenim uvjetima za obavljanje djelatnosti za utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za početak rada ustanova za obrazovanje odraslih, vođenje prvostupanjskih upravnih postupaka radi donošenja rješenja: za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole te od već započetog školovanja, za određivanje i ukidanje primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, za obavljanje samostalne djelatnosti tehničke kulture, poslove pripreme akta o utvrđivanju škole u kojoj se provodi pripremna nastava za učenike koji nedostatno poznaju hrvatski jezik, a nastavljaju ili započinju školovanje u Republici Hrvatskoj, izrada prijedloga nacrta zaključaka o sufinanciranju privatnih i vjerskih dječjih vrtića i obrta dadilja, izrada nacrta zaključka o kriterijima i mjerilima za financijsku potporu privatnim školama, u skladu s ovlastima utvrđenim posebnim zakonom obavljaju se upravno-pravni poslovi: nadzora nad zakonitošću rada i općih akata u ustanovama osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, upravnog nadzora nad udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture, poslovi sudjelovanja u provedbi nadzora i kontroli namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora, poslove izrade prijedloga rješenja o imenovanju i razrješenju ravnatelja predškolskih ustanova, poslove praćenja upravnih postupaka i upravnih sporova koji proizlaze iz istih, prijedloge odluka o imenovanju i razrješenju predstavnika osnivača upravnih vijeća dječjih vrtića, prijedloge odluka o imenovanju i razrješenju predstavnika osnivača u školskim/domskim odborima školskih/domskih ustanova, odluka o raspuštanju školskih/domskih odbora i imenovanju povjerenstva, u suradnji s nadležnim gradskim uredima sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja u vezi s nekretninama koje koriste gradske ustanove predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te učenički domovi.

POSLOVI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: DubravaMaksimirNovi ZagrebPeščenicaSesveteSusedgrad i Trešnjevka.