clanak False

Sektor za analitičko - planske i financijske poslove

24.07.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA  na lokaciji: Zagreb, Vlaška 106-108

Pomoćnica pročelnika za analitičko - planske i financijske poslove - Ivana Cvetek
Tel: 01 460-3233
E-mail: ivana.cvetek@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi te programa iz područja mladih i izviđača, nadzora i kontrole namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora, sudjelovanja u provedbi nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za odgojno-obrazovni program za svako dijete u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima te nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za svako dijete u obrtu dadilja, nadzora ostvarenja i trošenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, izrade i praćenja provedbe plana sredstava te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima iz nadležnosti Ureda i programa iz područja mladih i izviđača, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade nacrta mjesečnog i godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, odobravanje isplata, praćenja izvršavanja Proračuna, praćenja i analiziranja ekonomsko-financijskog poslovanja ustanova u djelatnostima iz nadležnosti Ureda (u daljnjem tekstu: ustanova), kontrole i obrade financijskih izvješća ustanova, obavljanja formalne i suštinske kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti ustanova iz nadležnosti Ureda kojima je (su)osnivač Grad Zagreb, sudjelovanja u izradi kolektivnih ugovora ustanova, praćenja izmjena zakona i drugih propisa iz područja proračuna i financijskog poslovanja, kontrole namjenskog korištenja sredstava u skladu s financijskim planovima ustanova, kontrole i praćenja financijskih sredstava iz EU fondova u ustanovama, kontrole provedbe odluke Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem školstvu, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.


ODJEL ZA ANALITIČKO - PLANSKE POSLOVE I PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA USTANOVA
Voditelj Odjela za analitičko-planske poslove i praćenje financijskog poslovanja ustanova - Marko Gljuščić Ilić
Tel: 01 460-3234
E-mail: marko.gljuscic-ilic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi nadzora i kontrole namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora, sudjelovanja u provedbi nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za odgojno-obrazovni program za svako dijete u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima te nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za svako dijete u obrtu dadilja, nadzora ostvarenja i trošenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, poslovi vezani za izradu i praćenje provedbe plana sredstava te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima iz nadležnosti Ureda i programa iz područja mladih i izviđača, poslovi praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda i sudjelovanja u izradi prijedloga Plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija te Plana kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za financiranje iz decentraliziranih funkcija, izrade nacrta mjesečnog i godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, odobravanja isplata, pripreme analitičkih podloga za izradu planova, izrade analiza i izvješća o utrošku proračunskih sredstava za potrebe Ureda, poslovi praćenja izvršavanja Proračuna, poslovi financijskog praćenja izvršavanja ugovora po proračunskim pozicijama, praćenje dinamike isplata, poslovi analiziranja ekonomsko-financijskog poslovanja ustanova, poslovi kontrole i obrade financijskih izvješća ustanova, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju ustanova, predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja ustanova i gradskog ureda. 

ODSJEK ZA PLANIRANJE I ANALIZU
Voditeljica Odsjeka za planiranje i analizu - Ivana Kartelo
Tel: 01 460-3230
E-mail: ivana.kartelo@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade i praćenja provedbe plana sredstava te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima iz nadležnosti Ureda i programa iz područja mladih i izviđača, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje plana mreže predškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i mjerila za financiranje programa djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, vođenja evidencije o planiranim obvezama u investicijskom i tekućem održavanju objekata, izrade naloga za stavljanje imovine u upotrebu, sudjelovanja u izradi Plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija te Plana kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, izrade stručnih podloga u vezi s financijskim pitanjima provedbe kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedbe odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama nadležnog Ministarstva (usklađivanje programa redovite djelatnosti i investicija koji se financiraju iz sredstava odobrenih Odlukom Vlade RH, priprema prijedloga za isplatu i praćenje trošenja odobrenih sredstava iz decentraliziranih funkcija, izrada izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), izrade nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, odobravanja isplata.

ODSJEK ZA PRAĆENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA USTANOVA
Voditeljica Odsjeka za praćenje financijskog poslovanja ustanova - Tea Validžić
Tel: 01 460-3234

- obavljaju se poslovi nadzora i kontrole namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora, sudjelovanja u provedbi nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za odgojno-obrazovni program za svako dijete u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima te nadzora nad primjenom utvrđenih kriterija u trošenju proračunskih sredstava u okviru sufinanciranja Grada Zagreba za svako dijete u obrtu dadilja, nadzora ostvarenja i trošenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, analiziranja ekonomsko-financijskog poslovanja ustanova, kontrole i obrade financijskih izvješća ustanova, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju ustanova, predlaganja mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja ustanova, obavljanja formalne i suštinske kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti ustanova iz nadležnosti Ureda kojima je (su)osnivač Grad Zagreb, sudjelovanja u izradi kolektivnih ugovora ustanova u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, praćenja izmjena zakona i drugih propisa iz područja proračuna i financijskog poslovanja, kontrole namjenskog korištenja sredstava u skladu s financijskim planovima ustanova, kontrole i praćenja financijskih sredstava iz EU fondova u ustanovama, praćenja provedbe Odluke Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija u ustanovama osnovnog i srednjeg školstva te učeničkim domovima, izrade i ažuriranje registra rizika.

ODJEL ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odjela za financijske poslove - Mirjana Tatarović
Tel: 01 460-3223

- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom i izvršenjem plana sredstava te poslovi prikupljanja i kontrole svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima iz nadležnosti Ureda i programa iz područja mladih i izviđača i u vezi s izvršenjem Plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija te Plana kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija, pripreme naredba za isplate, vođenja evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanja računalnog unosa i obrade podataka prema aplikativnom programu, uspostave i vođenja baza podataka u vezi s korisnicima sredstava i nositelja programa, dostave obavijesti o knjiženju ustanovama, obrade računa i dokumenata prema kojima se vrši isplata, praćenje dinamike isplata, pripreme podloga i izrade naloga za isplatu u vezi s provedbom odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odluka nadležnog Ministarstva u dijelu vođenja evidencija o obvezama nositelja programa.