clanak False

Sektor za sport

24.07.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Vlaška 106-108

Pomoćnik pročelnika za sport - Milan Pavelić
Tel: 01 460-3250
E-mail: milan.pavelic@zagreb.hr

- obavljaju se stručni poslovi vezani uz izradu mjerila za financiranje programa iz djelatnosti sporta, izradu, praćenje i izvršavanje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba te programa parasporta i sporta gluhih, nadzor nad namjenskim trošenjem javnih sredstava za sport, poslovi vezano za pripremu, organizaciju i realizaciju sportskih priredbi, pripremu i izradu dokumentacije za javne natječaje u djelatnosti vrhunskog sporta i ostalih programa sporta koji se provode s naslova Ureda, izradu stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u djelatnosti sporta, praćenje realizacije nad izvještavanjem provođenja programa na sportskim građevinama pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, poslovi vođenja upravnih postupaka radi donošenja rješenja o upisu, brisanju ili promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe, poticanje i razvoj školskog, studentskog i rekreativnog sporta, analizu i predlaganje programskih potreba za ulaganje u sportske građevine, suradnju u poslovima prijave, pokretanja, praćenja i sudjelovanje u provedbi projekata iz djelatnosti sporta koji se sufinanciraju iz EU fondova i drugih izvora, sudjelovanje u izradi mreže sportskih građevina Grada Zagreba radi planske izgradnje, izradu kratkoročnih i dugoročnih planova izgradnje novih, dogradnju i rekonstrukciju postojećih sportskih građevina, poslovi utvrđivanja prioriteta investicijskog ulaganja, pripremu i izradu izvješća o realizaciji usvojenih planova investicijskog ulaganja te suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima u svrhu dostave informacija o potrebi izgradnje, investicijskog ulaganja i održavanja te energetske obnove sportskih građevina, provođenje kontrole nad namjenskim korištenjem i održavanjem sportskih građevina, pravni i drugi poslovi vezano za pripremu i provođenje javnih natječaja za davanje u zakup sportskih građevina kojima ne upravlja Ustanova sportskim objektima i kontrolu provedbe ugovora o zakupu sportskih građevina, pravni i drugi poslovi vezano za ulaganje u sportske građevine, kontrolu provedbe natječaja za davanje u podzakup poslovnih prostora u sklopu sportskih građevina, suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima, udrugama i institucijama u obavljanju poslova iz djelatnosti sporta, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODJEL ZA PROGRAME SPORTA
Voditelj Odjela za programe sporta - Milan Čolić
Tel: 01 460-3201
E-mail: milan.colic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade mjerila za financiranje programa iz djelatnosti sporta, izrade, praćenja i izvršavanja programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba te programa parasporta i sporta gluhih, nadzor nad namjenskim trošenjem javnih sredstava za sport, poslovi vezani za pripremu, organizaciju i realizaciju sportskih priredbi, poslovi pripreme i izrade dokumentacije za javne natječaje u djelatnosti vrhunskog sporta i ostalih programa sporta koji se provode s naslova Ureda, izrade stručnih analiza za unaprjeđenje sustava sporta, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u djelatnosti sporta, praćenja realizacije nad izvještavanjem provođenja programa na sportskim građevinama pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, neposredne provedbe gradskih odluka u djelatnosti sporta, praćenja i analize stanja te izrade izvješća o djelatnosti sporta i o potrebama stanovnika Grada Zagreba u djelatnosti sporta, poslovi vođenja upravnih postupaka radi donošenja rješenja o upisu, brisanju ili promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe, izrade mjerila za financiranje programa školskih sportskih društava, poticanje školskog sporta, praćenja provođenja aktivnosti tijekom nastavne godine i za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika, suradnje sa školskim sportskim savezom putem Sportskog saveza Grada Zagreba, poticanja i razvoja rekreativnog sporta, pružanja podrške u provođenju strategija Sportskog saveza Grada Zagreba za organizaciju, realizaciju i razvoj programa sporta i studentskog sporta, analize i predlaganja programskih potreba za ulaganje u sportske građevine, suradnje u poslovima prijave, pokretanja, praćenja i sudjelovanja u provedbi projekata iz djelatnosti sporta koji se sufinanciraju iz EU fondova i drugih izvora, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, udrugama i institucijama u obavljanju poslova iz djelatnosti sporta, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODJEL ZA PLANIRANJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE SPORTSKIM GRAĐEVINAMA
Voditeljica Odjela za planiranje, održavanje i upravljanje sportskim građevinama: kontakt osoba
Tel: 01 460-3204
E-mail: 

- obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi mreže sportskih građevina Grada Zagreba radi planske izgradnje, prikupljanja i analiziranja podataka s ciljem definiranja potreba za proširenje kapaciteta odnosno za definiranje prioriteta izgradnje novih sportskih građevina, izrade kratkoročnih i dugoročnih planova izgradnje novih, dogradnju i rekonstrukciju postojećih sportskih građevina, poslovi utvrđivanja prioriteta investicijskog ulaganja, održavanja sportskih građevina financirano sredstvima iz gradskog proračuna i drugih izvora, vođenja evidencija o stanju sportskih građevina, održavanju opreme te izvršenju ugovora o izvođenju radova i nabavci opreme, sudjelovanja u postupcima izrade prostornih planova te izrade projektnih prijedloga, projektnih zadataka i pripreme tehničke dokumentacije potrebne za ulaganja u sportske građevine, pripreme i izrade izvješća o realizaciji usvojenih planova investicijskog ulaganja te suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima u svrhu dostave informacija o potrebi izgradnje, investicijskog ulaganja i održavanja te energetske obnove sportskih građevina, poslovi predlaganja i utvrđivanja mjerila i kriterija za unapređenje korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, osim onih sportskih građevina kojima upravlja Ustanova upravljanje sportskim objektima, provođenja kontrole nad namjenskim korištenjem i održavanjem sportskih građevina, pravni i drugi poslovi vezano za pripremu i provođenje javnih natječaja za davanje u zakup sportskih građevina kojima ne upravlja Ustanova sportskim objektima i kontrolu provedbe ugovora o zakupu sportskih građevina, pravni i drugi poslovi vezano za ulaganje u sportske građevine, kontrolu provedbe natječaja za davanje u podzakup poslovnih prostora u sklopu sportskih građevina, vođenja evidencija ugovora o zakupu i podzakupu sportskih građevina, sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata u djelatnosti financiranih iz EU fondova i drugih izvora u uredu i ustanovama, suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelom za imovinu te za zastupanje Grada Zagreba vezano za imovinsko-pravne postupke i rješavanje pitanja prava vlasništva Grada Zagreba na sportskim građevinama, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, udrugama i institucijama, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH GRAĐEVINA
Voditeljica Odsjeka za planiranje i održavanje sportskih građevina - Aneta Karlovčan
Tel: 01 460-3211
E-mail: aneta.karlovcan@zagreb.hr 

 - obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi mreže sportskih građevina Grada Zagreba radi planske izgradnje, prikupljanja i analiziranja podataka s ciljem definiranja potreba za proširenje kapaciteta odnosno za definiranje prioriteta izgradnje novih sportskih građevina, izrade kratkoročnih i dugoročnih planova izgradnje novih, dogradnju i rekonstrukciju postojećih sportskih građevina, poslovi utvrđivanja prioriteta investicijskog ulaganja, održavanja sportskih građevina financiranih sredstvima iz gradskog proračuna i drugih izvora, vođenja evidencija o stanju sportskih građevina, održavanju opreme, poslovi vezani uz realizaciju sklopljenih ugovora za izvođenje radova i nabave opreme koji obuhvaćaju sudjelovanje u redovnim koordinacijama na objektima, pismenu i usmenu komunikaciju sa svim sudionicima u gradnji te praćenje financijskog izvršenja sklopljenih ugovora i narudžbenica, sudjelovanja u postupcima izrade prostornih planova te izrade projektnih prijedloga, projektnih zadataka i pripreme tehničke dokumentacije potrebne za ulaganja u sportske građevine, pripremu i izradu izvješća o realizaciji usvojenih planova investicijskog ulaganja te suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima u svrhu dostave informacija o potrebi izgradnje, investicijskog ulaganja i održavanja te energetske obnove sportskih građevina.

ODSJEK ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM GRAĐEVINAMA
Voditeljica Odsjeka za upravljanje sportskim građevinama: Nikolina Filipović
Tel: 01 460-3204
E-mail: nikolina.filipovic@zagreb.hr 

- obavljaju se poslovi predlaganja i utvrđivanja mjerila i kriterija za unapređenje načina korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, osim onih sportskih građevina kojima upravlja Ustanova upravljanje sportskim objektima, analize stanja objekata i opreme, provođenja kontrole nad namjenskim korištenjem i održavanjem sportskih građevina, uključujući za izvršenje gradskog programa javnih potreba u sportu u dijelu koji se odnosi na korištenje sportske infrastrukture, sudjelovanja u izradi mreže sportskih građevina Grada Zagreba, pravni poslovi vezano za pripremu i provođenje javnih natječaja za davanje u zakup sportskih građevina kojima ne upravlja ustanova Upravljanje sportskim objektima i kontrole provedbe ugovora o zakupu sportskih građevina, pravni i drugi poslovi vezano za ulaganje u sportske građevine, kontrolu provedbe natječaja za davanje u podzakup poslovnih prostora u sklopu sportskih građevina, vođenja evidencija ugovora o zakupu i podzakupu sportskih građevina, suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelom za imovinu te za zastupanje Grada Zagreba vezano za imovinsko-pravne postupke i rješavanje pitanja prava vlasništva Grada Zagreba na sportskim građevinama.