clanak False

Sektor za odgojno - obrazovne objekte i dokumentaciju

24.07.2023.
Pomoćnica pročelnika za odgojno-obrazovne objekte i dokumentaciju - Vanda Ritz 
Tel: 01 610-0568
E-mail: vanda.ritz@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi mreže predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova, izrada planova izgradnje, dogradnje ili nadogradnje odgojno-obrazovnih objekata s investicijskim i vremenskim okvirom, izrada prijedloga i priprema tehničke dokumentacije koja je nužna za podnošenje projektnih prijedloga na otvorene pozive za sufinanciranje sredstvima Europske unije kojima se sufinancira dogradnja i izgradnja odgojno-obrazovnih objekata, poslovi analize zaprimljenih zahtjeva te utvrđivanja prioriteta investicijskog i tekućeg održavanja u skladu s definiranim kriterijima, realizacija investicijskog i tekućeg održavanja objekata u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, poslovi u vezi s pripremom i obradom dokumentacije te pokretanje postupaka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda koje provodi nadležni ured za financije i javnu nabavu, praćenje izvršenja sklopljenih ugovora za radove, opremu i usluge, praćenja izmjena zakona i drugih propisa iz područja djelatnosti, vođenja evidencija o stanju objekata iz djelatnosti, kao i stanju opreme te potrebama za nabavu nove ili zamjenske opreme, koordinacije s nadležnim ministarstvima, gradskim upravnim tijelima te drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama, pružanja podataka i informacija građanima i predstavnicima tijela mjesne samouprave 

ODJEL ZA PLANIRANJE I ODRŽAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH OBJEKATA
Voditeljica Odjela za planiranje i održavanje odgojno-obrazovnih objekata - Iva Frank
Tel: ​01 616-6220
E-mail: iva.frank@zagreb.hr 

- obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi mreže predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova, radi planske izgradnje novih objekata, prikupljanja i analiziranja podataka s ciljem definiranja potreba za proširenje kapaciteta ustanova te utvrđivanja prioriteta u vremenskom i financijskom okviru, poslovi utvrđivanja prioriteta investicijskog ulaganja, realizacija investicijskog i tekućeg održavanja objekata u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, što se financiraju sredstvima iz gradskog proračuna, kao i izrada prijedloga i priprema tehničke dokumentacije koja je nužna za podnošenje projektnih prijedloga na otvorene pozive za sufinanciranje sredstvima iz EU fondova i drugih izvora, kojima se sufinancira dogradnja, izgradnja, obnova, povećanje energetske učinkovitosti i drugi radovi na odgojno-obrazovnim objektima, vođenje evidencija o stanju objekata i opreme iz djelatnosti, nabavka nove i zamjenske opreme te koordinacija i praćenje izvršenja sklopljenih ugovora za radove, usluge i opremu, poslovi sudjelovanja u postupcima izrade prostornih planova te izrade kratkoročnih i dugoročnih planova izgradnje novih i dogradnje postojećih objekata, izrada projektnih zadataka za gradnju novih objekata, obavljaju se poslovi pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, odgovori i informacije na upite građana koja su u nadležnosti odjela, kao i suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima koji sudjeluju u poslovima izgradnje i energetske obnove odgojno-obrazovnih objekata, te pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODSJEK ZA PLANIRANJE ODGOJNO - OBRAZOVNIH OBJEKATA
Voditelj Odsjeka za planiranje odgojno-obrazovnih objekata : kontakt osoba
Tel: 01 616-6220
E-mail: 

- obavljaju se poslovi prikupljanja informacija za izradu baze podataka prostornih resursa postojećih odgojno-obrazovnih objekata, utvrđuju se potrebe za dogradnjom postojećih i izgradnjom novih građevina u svrhu ostvarivanja optimalnih uvjeta za provedbu odgojno-obrazovnog procesa, izrađuju se kratkoročni i dugoročni planovi povećanja kapaciteta objekata; dogradnje, nadogradnje i izgradnje novih objekata iz nadležnosti. Analiziraju se moguće lokacije za izgradnju novih predškolskih objekata u svrhu povećanja kapaciteta dječjih vrtića kao i osnovnoškolskih objekata u svrhu osiguranja uvjeta za prelazak što većeg broja osnovnih škola na model cjelodnevne nastave. Za utvrđene prioritetne projekte izrađuju se projektni zadaci i upućuju prijedlozi nadležnom uredu za izradu Programa kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti. U Odsjeku se obavljaju poslovi sudjelovanja u postupcima izrade prostornih planova u dijelu koji se odnosi na osiguranje prostorno-planskih uvjeta za proširenje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova. 

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE I OPREMANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH OBJEKATA
Voditelj Odsjeka za održavanje i opremanje odgojno-obrazovnih objekata - Damir Sugović
Tel: 01 610-0529
E-mail: damir.sugovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i analize stanja objekata i opreme dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Na temelju iskazanih potreba od strane korisnika, sukladno utvrđenim mjerilima i kriterijima rade se jednogodišnji i višegodišnji planovi investicijskog održavanja i opremanja objekata u skladu s donesenim financijskim planovima kao i prijedlog plana javne nabave za projekte iz nadležnosti. Izrađuju se projektni zadaci i priprema tehnička dokumentacija potrebna za pokretanje postupaka javne nabave za radove, usluge i opremu. Obavljaju se poslovi vezani uz realizaciju sklopljenih ugovora za radove i usluge, uključujući koordinaciju na projektima i komunikaciju s dionicima te praćenje financijskog izvršenja sklopljenih ugovora. Pripremaju se izvješća o realizaciji usvojenih planova, evidencije praćenja stanja odgojno-obrazovne infrastrukture, te informacije i prijedlozi potrebni drugim gradskim tijelima koja se u okviru svojih poslova bave i odgojno-obrazovnim objektima.

ODJEL ZA PRIPREMU I OBRADU DOKUMENTACIJE
Voditelj Odjela za pripremu i obradu dokumentacije - Krešimir Štimac 
Tel: 01 610 0533
E-mail: kresimir.stimac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi administrativne obrade dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga, u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, suradnje u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, stručne obrade i pripreme dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave, izvršenja sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, suradnje s nadležnom službom za javnu nabavu u pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, obrade dokumentacije o odabiru gospodarskih subjekata, kontrola troškovnika i računske ispravnosti troškovnika te suradnje s nadležnim odjelima u Uredu u dijelu poslova koji se odnosi na izvršenje sklopljenih ugovora i potrebe sklapanja dodataka ugovoru te dostave traženih dopuna dokumentacije u svrhu realizacije projektnih prijedloga, sudjelovanja u okviru djelokruga Odjela, u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova i drugih izvora u uredu i ustanovama, praćenja izmjena zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela, obavljaju se poslovi pribavljanja potrebne dokumentacije u svrhu praćenja realizacije projektnih prijedloga, provedbe i kontrole sklopljenih ugovora o dodjeli financijskih sredstava te poslovi osiguravanja pravovremeno ishođene dokumentacije za potrebe nadležnih kontrolnih/revizorskih tijela, te pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.