clanak False

Sektor za programe i projekte Europske unije

11.07.2023.
IZVAN SJEDIŠTA STRUČNE SLUŽBE, na lokaciji: Zagreb, Đorđićeva ulica 26

Pomoćnik pročelnika za programe i projekte Europske unije: Igor Delak, univ.spec.
Tel: 01/658-5049
E-mail: igor.delak@zagreb.hr
- obavlja poslove analize, praćenja propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), analize potreba i programiranja korištenja sredstava EU‑a, podrške gradskim upravnim tijelima u pripremi, prijavi i provedbi projekata Europske unije, uključujući i podršku projektima trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada, suradnju s tijelima u sustavima upravljanja i kontrole provedbe ESI fondova i drugih fondova i instrumenata EU‑a u Republici Hrvatskoj i drugim tijelima i udruženjima na razini Republike Hrvatske i Europske unije, jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU‑a, poslovi posredničkog tijela Integriranih teritorijalnih ulaganja, poslovi Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, kao i poslovi drugih tijela u sustavima upravljanja i kontrole EU sredstvima sukladno dodijeljenim ovlastima te poslovi u suradnji s Regionalnim koordinatorom čije poslove obavlja Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, poslovi analize provedbe projekata EU‑a te unapređenja poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe projekata EU‑a, kao i drugi poslovi.

ODJEL ZA PODRŠKU PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA
Voditeljica Odjela za podršku pripremi i provedbi EU projekata: Ines Franov Beoković, univ.spec.
Tel: 01/658-5050
E-mail: ines.franov-beokovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi planiranja i podrške u pripremi i prijavi te provedbi projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima, uključujući poslove suradnje s nadležnim tijelima u sustavima upravljanja i kontrole sredstvima EU‑a, nadležnim tijelima na razini Europske unije i Republike Hrvatske koja upravljaju pojedinim fondovima i programima, poslovi analize javnih poziva za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU‑a te predlaganje izmjena u fazi javnog savjetovanja, podrške u pripremi studijsko-projektne dokumentacije, prijave projekata Grada u elektroničke sustave prijave projekata EU‑a (eFondovi, ECAS, eMS, fondoviEU i drugi), podrške u izradi prijedloga pojašnjenja u postupku dodjele bespovratnih sredstava EU‑a, poslovi upravljanja provedbom u elektroničkim sustavima za provedbu projekata EU‑a (eFondovi, ECAS, eMS, fondoviEU i drugi), poslovi podrške u provedbi projekata, prikupljanja informacija i dokumentacije, izrade pojašnjenja, prikupljanja i podnošenja dokazne dokumentacije nadležnim tijelima u provedbi projekata, izrade izvješća u svim fazama pripreme i provedbe projekata te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA PRAĆENJE PROPISA I DOKUMENATA, ANALIZU POTREBA, PROGRAMIRANJE I SURADNJU, OPĆE POSLOVE PODRŠKE TE ANALIZU I UNAPREĐENJE PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
Voditeljica Odjela za praćenje propisa i dokumenata, analizu potreba, programiranje i suradnju, opće poslove podrške
te analizu i unapređenje pripreme i provedbe EU projekata: Renata Grgić,univ.spec.
Tel: 01/658-5055
E-mail: renata.grgic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja, prikupljanja, obrade i distribucije informacija o programima i fondovima Europske unije, identifikacije te prikupljanja projektnih ideja Grada Zagreba, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, izrade prijedloga lista i planova projektnih prijedloga u suradnji s Regionalnim koordinatorom Grada Zagreba, analize potreba te mogućnosti sufinanciranja projekata, integracije projekata za sufinanciranje iz sredstava EU‑a, analize i praćenja zakona i drugih propisa RH i EU‑a vezanih uz korištenje sredstava EU‑a, sudjelovanja u izradi programskih i strateških dokumenata kao preduvjetima za korištenje sredstava EU‑a s nadležnim tijelima u RH te EU‑u, poslove uspostave i održavanja suradnje s institucijama Europske unije, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove Europske unije, s predstavničkim uredima regija i gradova pri EU‑u, regionalnim savezima, međunarodnim i domaćim organizacijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava te informiranja i vidljivosti EU projekata, organizacije događanja i prezentacije EU projekata Grada, poslove organizacije tematskih EU događanja, organizacije i provedbe stručnih edukacija, administrativni, računovodstveni te financijsko-pravni poslovi pripreme i provedbe projekata Grada sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU‑a, izrade prijedloga financijskih planova i planova nabave Sektora i projekata Grada sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU‑a, izrade nacrta općih i drugih akata i stručnih materijala iz djelokruga Sektora što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba te kao podrška gradskim upravnim tijelima u svezi pripreme i provedbe EU projekata, pregled akata i ispravnosti podataka u izjavama i drugim dokumentima i obrascima koje podnosi Grad kao korisnik bespovratnih sredstava EU‑a, izrade općih akata i procedura za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU‑a, poslovi pružanja stručne pomoći i izrade mišljenja u svezi postupanja i akata iz nadležnosti Sektora kao pomoć ustrojstvenim jedinicama Sektora te kao pomoć drugim gradskim upravnim tijelima, stručni poslovi podrške i upravljanja sustavom sufinanciranja vlastitog udjela udruga u provedbi projekata EU‑a, poslovi prikupljanja informacija i dokumentacije, analize i obrade podataka o projektima EU‑a Grada Zagreba, uključujući i ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba, izgradnje sustava i elektroničko vođenje Baze podataka odnosno različitih evidencija o projektima EU‑a Grada, ažuriranja izvještajnog sučelja o projektima EU‑a Grada, analize pripreme i provedbe i vrednovanja EU projekata, analiza korištenja bespovratnih sredstava EU‑a, izrada različitih oblika izvješća o EU projektima i korištenju bespovratnih sredstava EU‑a, predlaganje mjera za unapređenje pripreme i provedbe projekata EU‑a Grada te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

Odsjek za praćenje propisa i dokumenata, analizu potreba, programiranje i suradnju
Voditelj Odsjeka za praćenje propisa i dokumenata, analizu potreba, programiranje i suradnju: kontakt osoba:
Tel: 01/658-5041
- obavljaju se poslovi praćenja, prikupljanja, obrade i distribucije informacija o programima i fondovima Europske unije, identifikacije te prikupljanja projektnih ideja Grada Zagreba, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, izrade prijedloga lista i planova projektnih prijedloga u suradnji s Regionalnim koordinatorom Grada Zagreba, analize potreba te mogućnosti sufinanciranja projekata, integracije projekata za sufinanciranje iz sredstava EU‑a, analize i praćenja zakona i drugih propisa RH i EU‑a vezanih uz korištenje sredstava EU‑a, sudjelovanja u izradi programskih i strateških dokumenata kao preduvjetima za korištenje sredstava EU‑a s nadležnim tijelima u RH te EU‑u, poslove uspostave i održavanja suradnje s institucijama Europske unije, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove Europske unije, s predstavničkim uredima regija i gradova pri EU‑u, regionalnim savezima, međunarodnim i domaćim organizacijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava te informiranja i vidljivosti EU projekata, organizacije događanja i prezentacije EU projekata Grada, poslovi organizacije tematskih EU događanja, organizacije i provedbe stručnih edukacija te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.
 
Odsjek za opće poslove podrške pripremi i provedbi EU projekata
Voditelj Odsjeka za opće poslove podrške pripremi i provedbi EU projekata: kontakt osoba:
Tel: 01/658-5055
- obavljaju se administrativni, računovodstveni te financijsko-pravni poslovi pripreme i provedbe projekata Grada sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU‑a, izrade prijedloga financijskih planova i planova nabave Sektora i projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU‑a, izrade nacrta općih i drugih akata i stručnih materijala iz djelokruga Sektora što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba te kao podrška gradskim upravnim tijelima u svezi pripreme i provedbe EU projekata, pregleda akata i ispravnosti podataka u izjavama i drugim dokumentima i obrascima koje podnosi Grad kao korisnik bespovratnih sredstava EU‑a, izrade općih akata i procedura za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima EU‑a, poslovi pružanja stručne pomoći i izrade mišljenja u svezi postupanja i akata iz nadležnosti Sektora kao pomoć ustrojstvenim jedinicama Sektora te kao pomoć drugim gradskim upravnim tijelima, stručni poslovi podrške i upravljanja sustavom sufinanciranja vlastitog udjela udruga u provedbi EU projekata te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.
 
Odsjek za analizu i unapređenje pripreme i provedbe EU projekata
Voditeljica Odsjeka za analizu i unapređenje pripreme i provedbe EU projekata: mr.sc. Marijana Cigić
Tel: 01/658-5075
E-mail: marijana.cigic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i dokumentacije, analize i obrade podataka o EU projektima Grada Zagreba, uključujući i EU projekte ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba, izgradnje sustava i elektroničko vođenje Baze podataka odnosno različitih evidencija o EU projektima Grada, ažuriranja izvještajnog sučelja o EU projektima Grada, analize pripreme i provedbe i vrednovanja EU projekata, analize korištenja bespovratnih sredstava EU‑a, izrada različitih oblika izvješća o EU projektima i korištenju bespovratnih sredstava EU‑a, predlaganje mjera za unapređenje procesa pripreme i provedbe projekata EU‑a Grada, predlaganje mjera za unapređenje i optimizaciju sustava upravljanja EU projektima na razini Grada te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA POSLOVE TIJELA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Voditeljica Odjela za poslove tijela u sustavima upravljanja i kontrole sredstvima Europske unije: Ivana Šlat, univ.spec.
Tel: 01/658-5051
E-mail: ivana.slat@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi funkcije posredničkog tijela za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU PT) u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova, odnosno poslovi provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja, sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak), poslovi Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine 125/20 i 79/22), poslovi suradnje sa svim nadležnim tijelima u sustavima upravljanja i kontrole fondova EU‑a u kojima se obavljaju navedene funkcije te svi poslovi povezani s učinkovitim obavljanjem dodijeljenih funkcija, u skladu s nadležnim propisima, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.
 
Odsjek za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja
Voditeljica Odsjeka za provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja: Melita Franjević, dipl.oec.
Tel: 01/658-5077
E-mail: melita.franjevic@zagreb.hr
- obavljaju se stručni, administrativni i upravno-pravni poslovi koji se odnose na poslove uspostave i unapređenja sustava posredničkog tijela za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU PT-a), putem pripreme za provedbu delegiranih funkcija, izrade okvira postupanja ITU PT-a, sudjelovanja u postupku akreditacije ITU PT-a, upravljanja ljudskim potencijalima ITU PT-a te poslove provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) putem prognoziranja i praćenja, pripreme i provođenja postupaka dodjele bespovratnih sredstava, postupaka revizije, osiguranja revizijskog traga, upravljanja rizicima, upravljanja nepravilnostima, suradnje s tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH i članicama Urbane aglomeracije Zagreb, sudjeluje u organiziranju i provedbi edukativnih aktivnosti te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka.
 
Odsjek za odabir operacija financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije
Voditelj Odsjeka za odabir operacija financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije: Jure Šola, mag.oec.
Tel: 01/658-5067
E-mail. jure.sola@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezano uz funkciju Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), i to stručni, administrativni i upravno-pravni poslovi koji se odnose na pripremu kriterija za odabir operacija i dokumentacije poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije te odabira operacija transparentno i nediskriminativno, osiguravajući usklađenost s pravilima prihvatljivosti, pravilima javne nabave, državnih potpora i pravilima zaštite okoliša, poslovi pripreme ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s korisnicima, vođenja Registra ugovora, osiguravanja dostave dokumenta korisnicima u kojem su navedeni svi uvjeti za potporu za svaku operaciju te sudjelovanja u postupku upravljanja nepravilnostima, vođenja Registra nepravilnosti, a sve u skladu s Pravilima koje donosi Nacionalno koordinacijsko tijelo, poslovi dostave informacija, podataka i dokumentacije u zadanim rokovima na zahtjev Nacionalnog koordinacijskog tijela ili neovisnog revizorskog tijela te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.