clanak False

Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

02.02.2023.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i  članove njihovih obitelji utvrđeno je  Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 29/22).
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se  korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji kojima je pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji priznato sukladno zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Naknada se priznaje u iznosu do 53,09 €/400,00 kn prema Zaključku o visini novčanih naknada  socijalnih usluga Grada Zagreba za 2022.godinu.
Zahtjev za ostvarivanje navedenoga prava podnosi se u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Sektoru za branitelje, Odjelu za skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Zagreb, Vodnikova 14, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/6100 343.
  
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu za troškove stanovanja za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
Uputa o pravima ispitanika