clanak False

Sektor za pravne i financijske poslove

12.09.2022.
Pomoćnica pročelnika za pravne i financijske poslove: Ivana Cvetek
Tel: 01 460-3233, faks: 01 460-3242
E-mail: ivana.cvetek@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi te programu iz područja mladih i izviđača, poslove izrade stručnih podloga i nacrta odluka o osnivanju i prestanku predškolskih ustanova, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova i sportskih ustanova te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, poslove  u vezi s provedbom nadzora nad zakonitošću rada i općih akata, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te davanje prethodne suglasnosti na statute i pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjih vrtića, poslova kontrole utroška sredstava sufinanciranih iz proračuna Grada Zagreba za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja i obrta dadilja; poslove vođenja upravnih postupaka radi: donošenja rješenja u prvom stupnju za odobravanje početka rada predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, za prijevremini upis u prvi razred osnovne škole, za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole te od već započetog školovanja, određivanje i ukidanje primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, o ispunjavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta za početak rada ustanove za obrazovanje odraslih, o utvrđivanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, o upisu, brisanju ili promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe, poslove izrade nacrta odluka i akata o načinu korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, pravne poslove u vezi s korištenjem poslovnog prostora u sklopu sportskih građevina Grada Zagreba, poslove vezane za izradu i praćenje provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture i programa financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača, te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture i programa iz područja mladih i izviđača, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izradu nacrta mjesečnog i godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izradu analiza i izvješća, odobravanje isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture i programa iz područja mladih i izviđača te poslovi praćenja izvršavanja Proračuna.

ODJEL ZA UPRAVNO - PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odjela za upravno-pravne poslove: Mihaela Adamović
Tel: 01 616-6361, faks: 01 610-0503
E-mail: mihaela.adamovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade i provedbe gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi te programu iz područja mladih i izviđača, poslovi izrade i drugih pravnih akata iz djelatnosti te upravno-pravni poslovi u svezi s djelatnošću predškolskog odgoja i obrazovanja i to: rješavanje u prvom stupnju upravnog postupka za donošenje rješenja o odobravanju početka rada predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, te rada u promijenjenim uvjetima prostora za obavljanje djelatnosti, utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, izrada nacrta odluka o osnivanju i prestanku predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb, davanje prethodne suglasnosti na statute i pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjih vrtića, sudjelovanje u izradi, pregovaranju i provedbi kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama.
U Odjelu za upravno-pravne poslove obavljaju se upravno-pravni poslovi u svezi s djelatnošću osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u svezi s rješavanjem u prvom stupnju upravnog postupka za donošenje rješenja o: prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole, odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od već započetog školovanja, određivanju primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, priprema akta o utvrđivanju škole u kojoj se provodi pripremna nastava za učenike koji nedostatno poznaju hrvatski jezik,a nastavljaju ili započinju školovanje u Republici Hrvatskoj, upravno-pravni poslovi u skladu s ovlastima utvrđenim posebnim zakonom i to: upravni nadzor nad ustanovama osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, davanje suglasnosti na određene opće akte ustanova, odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika osnivača u školskim odborima, odluke o raspuštanju školskih odbora i imenovanju povjerenstva, poslovi sudjelovanje u provedbi nadzora i kontroli namjenskog trošenja sredstava koja se školskim ustanovama osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba (provedba gradskih programa javnih potreba u djelatnosti osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Obavljaju se upravno-pravni poslovi u svezi s izvršavanjem gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, poslovi rješavanja u prvom stupnju o obavljanju samostalne djelatnosti tehničke kulture, poslovi upravnog nadzora nad udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture.
Obavljaju se upravno-pravni poslovi u svezi s provedbom gradskog programa javnih potreba u sportu, izrade stručnih podloga i nacrta odluka o osnivanju i prestanku sportskih ustanova te u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, poslovi vođenja upravnih postupaka radi donošenja rješenja o upisu, brisanju ili promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe, izrade nacrta odluka i akata o načinu korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, pravnih poslova u vezi s korištenjem poslovnog prostora u sklopu sportskih građevina Grada Zagreba.

POSLOVI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: DubravaMaksimirNovi ZagrebPeščenicaSesveteSusedgrad i Trešnjevka.

ODJEL ZA ANALITIČKO - PLANSKE I FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odjela za analitičko - planske i financijske poslove: Mirjana Tatarović
Tel: 01 460-3234, faks: 01 460-3242
E-mail: mirjana.tatarovic@zagreb.hr
- obavljaju se  poslovi vezani za izradu i praćenje provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture i programa financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača (u nastavku teksta: djelatnosti), te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima i programa iz područja mladih i izviđača, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, izradu nacrta mjesečnog i godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izradu analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima i programa iz područja mladih i izviđača, pripreme analitičkih podloga za izradu planova, izrada analiza i izvješća o utrošku proračunskih sredstava za potrebe Ureda, poslovi praćenja izvršavanja Proračuna, poslovi financijskog praćenja izvršavanja ugovora po proračunskim pozicijama,  obrada računa i dokumenata prema kojima se vrši isplata te praćenje dinamike isplata.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I ANALIZU
Voditelj Odsjeka za planiranje i analizu: Marko Gljuščić Ilić
Tel: 01 460-3234, faks: 01 460-3242
E-mail: marko.gljuscic-ilic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade i praćenja provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja,  sporta,  tehničke kulture i programa financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača (u nastavku teksta: djelatnosti), te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima i programa financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje plana mreže predškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i mjerila za financiranje programa djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, u vezi s financijskim pitanjima vezanim uz izradu i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedba odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama nadležnog Ministarstva  (usklađivanje programa redovite djelatnosti i investicija koji se financiraju iz sredstava odobrenih Odlukom Vlade RH, priprema prijedloga za isplatu i praćenje trošenja odobrenih sredstava iz decentraliziranih funkcija,  izrada izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), izrade nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrada analiza i izvješća, odobravanja isplata te kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima.

ODSJEK ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za financijske poslove - Tea Validžić
Tel: 01 610-0572  
E-mail: tea.validzic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom i izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture i programa financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača (u nastavku teksta: djelatnosti), prikupljanja i kontrole svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba i drugih programa javnih potreba u djelatnostima, plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija i plana kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija, prikupljanja, kontrole i obrade financijskih izvješća nositelja programa djelatnosti, pripreme naredba za isplate, vođenja evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanja računalnog unosa i obrade podataka prema  aplikativnom programu, uspostavom i vođenjem  baza podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, dostava obavijesti o knjiženju ustanovama u djelatnosti, obrada računa i dokumenata prema kojima se vrši isplata, praćenje dinamike isplata, vođenje evidencije o investicijskom i tekućem održavanju objekata, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, provedbe odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama nadležnog Ministarstva u dijelu vođenja evidencija o obvezama nositelja programa.