clanak False

Sektor za pravne poslove i pripremu akata gradonačelnika

19.04.2023.
Pomoćnica pročelnika za pravne poslove i pripremu akata gradonačelnika: Dianora Kobia Lulić, dipl.iur.
Tel: 01/610-1351,610-1352  faks:01/610-1349
E-mail: dianora.kobia-lulic@zagreb.hr

- obavlja poslove pripreme i izrade općih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, a koji nisu u nadležnosti drugih gradskih upravnih tijela, te sudjelovanje u izradi akata što ih druga gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, poslovi koji obuhvaćaju davanje mišljenja o usklađenosti općih i pojedinačnih akata s Ustavom, zakonom i drugim propisima, sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga statuta Grada Zagreba, obradu odnosno vođenje predmeta upravnog postupka u kojima gradonačelnik donosi rješenja, postupanje po prigovorima i izradu pojedinačnih akata u predmetima u kojima odlučuje gradonačelnik, poslovi u vezi s pripremom, koordiniranjem izrade i sudjelovanjem u obradi akata što ih gradska tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini u pisanom obliku te kroz sustav elektronskog kolanja dokumenata putem aplikativnog rješenja, pripremu i vođenje kolegija, izrade i davanja mišljenja na prijedloge akata Gradske skupštine za koje gradonačelnik nije predlagatelj, pripremanja verifikacija odgovora na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, predsjednika te radnih tijela Gradske skupštine, sudjelovanja u izradi programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala u vezi s radom gradonačelnika, poslovi vezani uz praćenje izvršavanja akata i izvršavanje akata Gradske skupštine i akata gradonačelnika, vođenja evidencije sklopljenih sporazuma i evidencije radnih tijela što ih osniva gradonačelnik.

PRAVNA SLUŽBA
Voditelj Pravne službe: kontakt osoba:
Tel: 01/610-0017, faks: 01/610-1349
- obavljaju se normativni poslovi koji obuhvaćaju davanje mišljenja o usklađenosti općih i pojedinačnih akata s Ustavom, zakonom i drugim propisima, sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga statuta Grada Zagreba te izrade općih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, a koji nisu u nadležnosti drugih gradskih upravnih tijela te sudjelovanje u izradi akata što ih druga gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje gradskih upravnih tijela u postupku izrade gradskih propisa kojima se uređuju područja iz nadležnosti više gradskih upravnih tijela, ujednačavanje forme nacrta akata što ih gradonačelniku predlažu gradska upravna tijela odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, davanje pravnih mišljenja, primjedbi i prijedloga o zakonima, odnosno drugim propisima koji se odnose na uređenje lokalne i područne (regionalne) samouprave te o gradskim propisima u postupku njihova donošenja, davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima, pribavljanje mišljenja gradskog upravnog tijela koje nije nositelj izrade akta ukoliko se nacrtom akta zadire u nadležnost tog gradskog upravnog tijela, obradu odnosno vođenje predmeta upravnog postupka u kojima gradonačelnik donosi rješenja, postupanje po prigovorima i izradu pojedinačnih akata u drugim predmetima u kojima odlučuje gradonačelnik, izrada izvješća i analiza o riješenim prigovorima i drugi poslovi iz djelokruga Pravne službe.
 
SLUŽBA ZA PRIPREMU AKATA GRADONAČELNIKA
Voditeljica Službe za pripremu akata gradonačelnika: Petra Krtić Balać, dipl.iur.
Tel: 01/610-0150, faks: 01/610-1349
E-mail: petra.krtic-balac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s pripremom akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini te koordiniranjem izrade i sudjelovanjem u obradi akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, u pisanom obliku te kroz sustav elektronskog kolanja dokumenata putem aplikativnog rješenja, a što obuhvaća stručne, opće i administrativne poslove zaprimanja prijedloga akata, pripreme akata, otpremu i internetsku objavu akata, pripremu i vođenje kolegija, poslovi vođenja evidencije akata koje je donio gradonačelnik te akata koje je gradonačelnik uputio Gradskoj skupštini, izrade i davanja mišljenja na prijedloge akata Gradske skupštine za koje gradonačelnik nije predlagatelj, poslovi u vezi s obustavom od primjene općih akata Gradske skupštine sukladno zakonu i drugim propisima, pripremanja verifikacija odgovora na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, predsjednika te radnih tijela Gradske skupštine, sudjelovanja u izradi programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala u vezi s radom gradonačelnika, poslovi vezani uz praćenje izvršavanja akata i izvršavanje akata Gradske skupštine i akata gradonačelnika, vođenja evidencije sklopljenih sporazuma i evidencije radnih tijela što ih osniva gradonačelnik, čuvanje dokumentacije vezane uz rad gradonačelnika i drugi poslovi iz djelokruga Službe.