clanak False

Sektor za razvoj Gradske uprave i poslove Centralnog registra ljudskih resursa Grada

28.12.2022.
Pomoćnica pročelnika za razvoj Gradske uprave i poslove Centralnog registra ljudskih resursa Grada: Jasna Lukač, dipl.iur.
Tel: 01/610-1211, faks: 01/610-1349
E-mail: jasna.lukac@zagreb.hr
- obavlja poslove praćenja i proučavanja položaja i ovlasti Grada Zagreba, nadležnosti i djelokruga tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela te unapređenja organizacije i načina rada, sudjelovanja u izradi nacrta prijedloga statuta Grada Zagreba, normativnih i drugih akata, poslovi vezani uz nadzor što ga obavlja gradonačelnik nad zakonitošću rada gradskih upravnih tijela te nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, poslovi u vezi s razvojem i unapređivanjem dokumentarne i stručne literaturne i knjižnične građe, poslovi uspostave, vođenja, razvoja i održavanja Centralnog registra ljudskih resursa Grada (u nastavku teksta: Registar) za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe kojih je osnivač Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada, kontrole kvalitete i dinamike unosa i ažuriranja podataka u Registar, obrade podataka i metodološke razrade raznovrsnih pokazatelja iz Registra u vezi sa zaposlenima, vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja te prijedloga i mišljenja u vezi s korištenjem ljudskih resursa i zapošljavanjem, predlaganje mjera za unapređenje upravljanja i razvoja ljudskih resursa, izrade analitičkih podloga, analiza i izvješća i drugih stručnih materijala te dostave podataka gradonačelniku Grada Zagreba.


SLUŽBA ZA RAZVOJ I ORGANIZACIJU GRADSKE UPRAVE - II. kat
Voditeljica Službe za razvoj i organizaciju Gradske uprave: AnnaMaria Žigman, dipl.iur.
Tel: 01/610-1212, faks: 01/610-1349
E-mail: anna-maria.zigman@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz praćenje i proučavanje položaja i ovlasti Grada Zagreba u sustavu državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnosti i djelokrug tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela, poslovi izrade i u vezi s izradom općih i drugih akata što se odnose na ustrojavanje i rad gradskih upravnih tijela te poslovi sudjelovanja u izradi nacrta prijedloga statuta Grada Zagreba, normativnih i drugih akata u vezi s plaćama službenika i namještenika, odnosno uređivanjem drugih prava i obveza iz rada i u vezi s radom te kolektivnim pregovaranjem i Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, poslovi vezani uz usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela, davanje uputa za rad i drugi poslovi iz djelokruga Službe.

SLUŽBA ZA POSLOVE NADZORA I DOKUMENTACIJU - II. kat
Voditeljica Službe za poslove nadzora i dokumentaciju: Maja Preprotić, dipl.iur.
Tel: 01/610-1212, faks: 01/610-1349
E-mail: maja.preprotic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz nadzor što ga sukladno zakonu i drugim propisima obavlja gradonačelnik nad zakonitošću rada gradskih upravnih tijela te nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, poslovi izrade izvješća gradonačelniku, odnosno izrade nacrta preporuka i instrukcija koje u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada donosi gradonačelnik, poslovi dodjele ISBN brojeva (Međunarodni standardni knjižni broj) za tiskanje publikacija kojima je Grad Zagreb nakladnik, poslovi u vezi s razvojem i unapređivanjem dokumentarne i stručne literaturne i knjižnične građe za potrebe gradske uprave, poslovi vezani uz izradu odgovarajućih izvješća prema zahtjevima gradskih upravnih tijela i nadležnih državnih tijela, poslovi vezani uz sudjelovanje u izradi i održavanju web-stranice Grada Zagreba i drugi poslovi iz djelokruga Službe.

SLUŽBA ZA POSLOVE CENTRALNOG REGISTRA LJUDSKIH RESURSA GRADA
Voditelj Službe za poslove Centralnog registra ljudskih resursa Grada: Nenad Kazija, dipl.iur.
Tel: 01/610-1264, faks: 01/610-1510 
E-mail: nenad.kazija@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi uspostave, vođenja, razvoja i održavanja Centralnog registra ljudskih resursa Grada (u nastavku teksta: Registar) za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe kojih je osnivač Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada, kontrole kvalitete i dinamike unosa i ažuriranja podataka u Registar, analitičke obrade podataka i metodološke razrade raznovrsnih pokazatelja iz Registra u vezi sa zaposlenima, vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, izrade prijedloga i mišljenja u vezi s korištenjem ljudskih resursa i zapošljavanjem, izrada i izdavanje korisničkih podataka za pristup Registru, vođenje evidencije o statusu zaprimljenih zahtjeva, predlaganja mjera za unapređenje upravljanja i razvoja ljudskih resursa, izrade analitičkih podloga, analiza i izvješća i drugih stručnih materijala, dostave podataka gradonačelniku Grada Zagreba i drugi poslovi iz djelokruga Službe.