clanak False

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima

28.12.2022.
Pomoćnica pročelnika za upravljanje ljudskim potencijalima: Mirjana Stančić, dipl.iur. 
Tel: 01/610-1218, faks: 01/610-1514
E-mail: mirjana.stancic@zagreb.hr
            ljudski.potencijali@zagreb.hr

- obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, vođenjem upravnog postupka i izradom nacrta rješenja u vezi s pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima i izradom nacrta drugostupanjskih rješenja povodom žalbi u predmetima iz područja službeničkih odnosa i rada, praćenjem strukture zaposlenih te metodološkom razradom raznovrsnih pokazatelja zaposlenih zbog utvrđivanja maksimalnih mogućnosti korištenja raspoloživih ljudskih potencijala te izradom odgovarajućih izvješća prema zahtjevima upravnih tijela i nadležnih državnih tijela, proučavanjem propisa o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne uprave, zakona i drugih propisa s područja službeničkih odnosa, rada i u vezi s radom te primjenom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, poslovi u vezi s izradom normativnih i drugih akata u vezi s plaćama službenika i namještenika, odnosno uređivanjem drugih prava i obveza iz rada i u vezi s radom te kolektivnim pregovaranjem i Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, te sudjelovanje u izradi akata što se odnose na rad i ustrojavanje gradskih upravnih tijela, obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Zajedničku komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, Službenički sud u Gradu Zagrebu i Etičko povjerenstvo Gradske uprave Grada Zagreba i drugi poslovi.

ODJEL ZA STATUSNA PITANJA - II. kat
Voditeljica Odjela za statusna pitanja: Dubravka Pongrac, dipl.iur.
Tel: 01/610-1219, faks: 01/610-1514
E-mail: dubravka.pongrac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s utvrđivanjem prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, praćenjem strukture zaposlenih te metodološkom razradom raznovrsnih pokazatelja zaposlenih zbog utvrđivanja maksimalnih mogućnosti korištenja raspoloživih ljudskih potencijala te izradom odgovarajućih izvješća prema zahtjevima upravnih tijela i nadležnih državnih tijela, rasporedom, premještajem i prestankom službe, odnosno rada, vođenjem upravnog postupka i izradom nacrta rješenja u vezi s pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima, pružanjem stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u vezi s vođenjem osobnih očevidnika službenika i namještenika, informatičkog unosa podataka i drugih propisanih evidencija i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PRIJAM U SLUŽBU I RADNOPRAVNA PITANJA - II. kat
Voditeljica Odjela za planiranje i prijam u službu i radnopravna pitanja:Alisa Fijucek, dipl.iur.
Tel: 01/610-1220, faks: 01/610-1514
E-mail: alisa.fijucek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem i proučavanjem sustavnih propisa o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne uprave, zakona i drugih propisa s područja službeničkih odnosa, rada i u vezi s radom te primjenom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, poslovi u vezi s izradom normativnih i drugih akata u vezi s plaćama službenika i namještenika, odnosno uređivanjem drugih prava i obveza iz rada i u vezi s radom te kolektivnim pregovaranjem i Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba te sudjelovanje u izradi akata što se odnose na rad i ustrojavanje gradskih upravnih tijela, obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Zajedničku komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, u vezi s planiranjem zapošljavanja, pripremom prijedloga plana prijma u službu, provedbom natječajnog postupka i vođenjem upravnog postupka i izradom nacrta rješenja o prijmu u službu, predlaganjem mjera za unapređenje upravljanja i razvoj ljudskih potencijala u cilju sustavnog stvaranja odgovarajućih ljudskih potencijala i predlaganjem mjera za razvoj sustava napredovanja u službi, odnosno na radu, praćenjem i predlaganjem unapređenja u sustavu plaća i sustavu vrednovanja i ocjenjivanja rada zaposlenih, vođenjem upravnog postupka i izradom nacrta drugostupanjskih rješenja povodom žalbi u predmetima iz područja službeničkih odnosa i rada te davanjem odgovora i mišljenja u sudskim sporovima i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.
 
ODJEL ZA POTICANJE I PROVEDBU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA I ETIKU - II. kat
Voditeljica Odjela za poticanje i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja i etiku: Vedrana Rubić Medvidović
Tel: 01/610-1217, faks: 01/610-1514
E-mail: vedrana.rubic-medvidovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem i proučavanjem propisa o poticanju zapošljavanja, a u svrhu omogućavanja korištenja mjera aktivnih politika zapošljavanja, planiranjem i provedbom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te poslovima stručne prakse učenika i studenata, planiranjem, organizacijom i provedbom stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika, koordinacijom i komunikacijom s obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije radi provedbe prakse učenika, studenata kao i stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika te suradnjom u pripremi normativnih akata kojima se uređuje sustav stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika s ciljem osiguranja povećane razine znanja i vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika i namještenika, obavljanjem administrativnih i tehničkih poslova za rad Etičkog povjerenstva Gradske uprave Grada Zagreba, praćenjem primjene etičkih načela, odnosno Etičkog kodeksa i sudjelovanjem u njegovoj izradi, pružanjem stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u vezi s pokretanjem postupka zbog povrede službene dužnosti službenika, odnosno radne dužnosti namještenika i obavljanjem uredskih poslova za Službenički sud u Gradu Zagrebu i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.