clanak False

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima

01.01.2022.
Pomoćnica pročelnika za upravljanje ljudskim potencijalima - Mirjana Stančić: 
Tel: 610-1218, faks: 610-1514

- Obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, praćenjem strukture zaposlenih te metodološkom razradom raznovrsnih pokazatelja zaposlenih zbog utvrđivanja maksimalnih mogućnosti korištenja raspoloživih ljudskih potencijala te izradom odgovarajućih izvješća prema zahtjevijma upravnih tijela i nadležnih državnih tijela, proučavanjem propisa o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne uprave, zakona i drugih propisa s područja službeničkih odnosa, rada i u vezi s radom te primjenom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, poslovi u vezi sizradom normativnih i drugih akata u vezi s plaćama službenika i namještenika, odnosno uređivanjem drugih prava i obveza iz rada i u vezi s radom te kolektivnim pregovaranjem i Kolektivnim ugovorom, te sudjelovanje u izradi akata što se odnose na rad i ustrojavanje gradskih upravnih tijela, obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Zajedničku komisiju za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora i drugi poslovi.

ODJEL ZA STATUSNA PITANJA - II. kat
Voditeljica odjela za statusna pitanja: Dubravka Pongrac: tel: 610-1219, faks: 610-1514

 - Obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, praćenjem strukture zaposlenih te metodološkom razradom raznovrsnih pokazatelja zaposlenih zbog utvrđivanja maksimalnih mogućnosti korištenja raspoloživih ljudskih potencijala te izradom odgovarajućih izvješća prema zahtjevima upravnih tijela i nadležnih državnih tijela, rasporedom, premještajem i prestankom službe, odnosno rada, pružanjem stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u vezi s pokretanjem postupka zbog povrede službene dužnosti službenika odnosno radne dužnosti namještenika i obavljanjem uredskih poslova za Službenički sud u Gradu Zagrebu,  i poslovi u vezi s vođenjem osobnih očevidnika službenika i namještenika, informatičkog unosa podataka i drugih propisanih evidencija.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PRIJAM U SLUŽBU I RADNOPRAVNA PITANJA - II. kat
Voditeljica odjela za planiranje i prijam u službu i radnopravna pitanja - Alisa Fijucek: tel: 610-1219, faks: 610-1514

 - Obavlja poslove u vezi s praćenjem i proučavanjem sustavnih propisa o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne uprave, zakona i drugih propisa s područja službeničkih odnosa, rada i u vezi s radom te primjenom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, poslovi u vezi s izradom  normativnih i drugih akata u vezi s plaćama službenika i namještenika, odnosno uređivanjem drugih prava i obveza iz rada i u vezi s radom te kolektivnim pregovaranjem i Kolektivnim ugovorom, te sudjelovanje u izradi akata što se odnose na rad i ustrojavanje gradskih upravnih tijela, obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Zajedničku komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora, u vezi s planiranjem zapošljavanja, pripremom prijedloga plana prijma u službu, provedbom natječajnog postupka i izradom nacrta rješenja o prijmu u službu, predlaganjem mjera za unapređenje upravljanja i razvoj ljudskih potencijala u cilju sustavnog stvaranja odgovarajućih ljudskih potencijala i predlaganjem mjera za razvoj sustava napredovanja u službi, odnosno na radu, praćenjem i predlaganjem unapređenja u sustavu plaća i sustavu vrednovanja i ocjenjivanja rada zaposlenih, pripremom i izradom akata kojima se u žalbenom postupku odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz rada i u vezi s radom službenika i namještenika, te davanjem odgovora i mišljenja u sudskim sporovima.

ODJEL ZA POTICANJE I PROVEDBU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA I ETIKU - II. kat
Voditeljica odjela za poticanje i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja i etiku - Vedrana Rubić Medvidović
Tel: 610-1220, faks: 610-1514

- Obavlja poslove u vezi s praćenjem i proučavanjem propisa o poticanju zapošljavanja, a u svrhu omogućavanja korištenja mjera aktivnih politika zapošljavanja, planiranjem i provedbom Plana prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, praćenjem provedbe stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koordinacijom i komunikacijom s državnim tijelima nadležnim za provedbu mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te poslovima stručne prakse učenika i studenata, planiranjem, organizacijom i provedbom stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika, te suradnjom u pripremi normativnih akata kojima se uređuje sustav stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika s ciljem osiguranja povećane razine znanja i vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika i namještenika,  obavljanjem administrativnih i tehničkih poslova za rad Etičkog povjerenstva Gradske uprave Grada Zagreba, praćenjem primjene etičkih načela, odnosno Etičkog kodeksa i sudjelovanjem u njegovoj izradi.