clanak False

Sektor za zastupanje Grada

14.07.2023.
Pomoćnica pročelnika za zastupanje Grada: Renata Vugrinčić, univ.spec.
Tel: 01/610-1325
E-mail: renata.vugrincic@zagreb.hr

- obavlja poslove pokretanja postupaka pred nadležnim tijelima, na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, temeljem punomoći gradonačelnika, poslovi zastupanja Grada u postupcima koji su u tijeku pred nadležnim tijelima, po punomoćnicima po zaposlenju, temeljem punomoći gradonačelnika i to: u parničnim postupcima, u postupcima za alternativno rješavanje sporova, uključivo i postupke medijacije, u postupcima prisilnog ostvarenja i osiguranja tražbina, kao i u stečajnim, predstečajnim i likvidacijskim postupcima (naplatni izvanparnični postupci), u upravnim postupcima, u upravnim sporovima te u ostavinskim postupcima, postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa, osiguranja dokaza i slično (nenaplatni izvanparnični postupci), kao i u drugim postupcima u kojima se Grad pojavljuje kao stranka ili sudionik u postupku te poslovi zastupanja gradonačelnika u sporovima povodom pojedinačnih akata koje je on donio u statusu javnopravnog tijela, poslovi obrade akata u stvarima u kojima Grad, temeljem punomoći gradonačelnika, zastupaju odvjetnici, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima, kao i tijelima za alternativno rješavanje sporova, uključivo i medijaciju, poslovi vođenja dokumentacije i evidencija vezanih za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima i drugi poslovi.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U PARNIČNIM POSTUPCIMA, POSTUPCIMA ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA I STEČAJNIM POSTUPCIMA
Voditeljica Službe za zastupanje u parničnim postupcima, postupcima za alternativno rješavanje sporova i stečajnim postupcima: Ivana Zidanić, dipl.iur.
Tel: 01/610-1321
E-mail: ivana.zidanic@zagreb.hr
 - obavljaju se poslovi pokretanja postupaka pred nadležnim tijelima, na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, temeljem punomoći gradonačelnika, poslovi zastupanja Grada po punomoćnicima po zaposlenju, temeljem punomoći gradonačelnika, u parničnim postupcima, u postupcima za alternativno rješavanje sporova, uključivo i postupke medijacije, kao i na ročištima u stečajnim postupcima, i to na skupštini vjerovnika, odboru vjerovnika i na ročištu za glasovanje o planu, a koji postupci su u tijeku pred nadležnim sudovima, odnosno tijelima za alternativno rješavanje sporova, uključivo i medijaciju, poslovi izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupaju punomoćnici po zaposlenju, poslovi povlačenja tužbe, odnosno prijedloga, priznavanja ili odricanja od tužbenog zahtjeva, povlačenja ili odricanja od pravnog lijeka, zaključivanja sudske nagodbe po specijalnoj punomoći, temeljem zaključka gradonačelnika, predlaganja ili prihvaćanja mogućih opcija u postupcima alternativnog rješavanja sporova, uključivo i prijedloga za medijaciju te zastupanja u tim postupcima pred sudom ili drugim nadležnim tijelom na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela, kao i sklapanja nagodbe u postupku medijacije po specijalnoj punomoći, temeljem zaključka gradonačelnika, poslovi obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, odnosno u kojima odvjetnici izrađuju prethodna mišljenja, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i tijelima za alternativno rješavanje sporova, uključivo i medijaciju, poslovi vođenja dokumentacije i evidencija vezanih za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima i drugi poslovi iz djelokruga Službe.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U POSTUPCIMA PRISILNOG OSTVARENJA I OSIGURANJA TRAŽBINA TE U DRUGIM NAPLATNIM IZVANPARNIČNIM POSTUPCIMA
Voditeljica Službe za zastupanje u postupcima prisilnog ostvarenja i osiguranja tražbina te u drugim naplatnim izvanparničnim postupcima: Lilijana Vintar Barić, dipl.iur.
Tel: 01/610-1328
E-mail: lilijana.vintar-baric@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi pokretanja postupaka pred nadležnim tijelima, na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, temeljem punomoći gradonačelnika, poslovi zastupanja Grada po punomoćnicima po zaposlenju, temeljem punomoći gradonačelnika, u postupcima prisilnog ostvarenja (ovršnim postupcima) i osiguranja tražbina te u likvidacijskim, stečajnim i predstečajnim postupcima (naplatni izvanparnični postupci) te nastavno u parničnim postupcima koji proizađu iz tih postupaka i u tijeku su pred nadležnim sudovima kao što su: postupci proglašenja ovrhe nedopuštenom, postupci radi utvrđenja osnovanosti osporavanja, odnosno radi utvrđivanja osporene tražbine, poslovi izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupaju punomoćnici po zaposlenju, poslovi povlačenja prijedloga, protuprijedloga, odnosno tužbe, priznavanja ili odricanja od tužbenog zahtjeva, povlačenja ili odricanja od pravnog lijeka, zaključivanja nagodbe u postupku koji je u tijeku pred nadležnim tijelom po specijalnoj punomoći, temeljem zaključka gradonačelnika, poslovi predlaganja ili prihvaćanja medijacije i zastupanja u medijaciji pred sudom ili drugim nadležnim tijelom na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela te sklapanja nagodbe u postupku medijacije po specijalnoj punomoći, temeljem zaključka gradonačelnika, poslovi obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, odnosno u kojima odvjetnici izrađuju prethodna mišljenja, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim tijelima, javnim bilježnicima, tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima kao i tijelima za medijaciju, poslovi vođenja dokumentacije i evidencija vezanih za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima, poslovi praćenja evidencija nadležnih tijela o dužnicima u odnosu na koje se vode postupci iz djelokruga Službe i komunikacije s tim tijelima i drugi poslovi iz djelokruga Službe.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE U UPRAVNIM POSTUPCIMA I UPRAVNIM SPOROVIMA TE U NENAPLATNIM IZVANPARNIČNIM POSTUPCIMA
Voditeljica Službe za zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima te u nenaplatnim izvanparničnim postupcima: Petra Matković, univ.spec.
Tel: 01/610-0179 
E-mail: petra.matkovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi pokretanja postupaka pred nadležnim tijelima, na inicijativu nadležnog gradskog upravnog tijela, temeljem punomoći gradonačelnika, poslovi zastupanja Grada po punomoćnicima po zaposlenju, temeljem punomoći gradonačelnika, u upravnim postupcima i upravnim sporovima te u ostavinskim postupcima, postupcima razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa, osiguranja dokaza i slično (nenaplatni izvanparnični postupci), poslovi zastupanja gradonačelnika u sporovima povodom pojedinačnih akata koje je on donio u statusu javnopravnog tijela, poslovi izrade prethodnih mišljenja u postupcima u kojima Grad zastupaju punomoćnici po zaposlenju, poslovi povlačenja prijedloga, protuprijedloga odnosno tužbe, priznavanja ili odricanja od tužbenog zahtjeva, povlačenja ili odricanja od pravnog lijeka, zaključivanja nagodbe u postupku koji je u tijeku pred nadležnim tijelom po specijalnoj punomoći, temeljem zaključka gradonačelnika, poslovi predlaganja ili prihvaćanja medijacije i zastupanja u medijaciji pred sudom ili drugim nadležnim tijelom na inicijativu i uz suglasnost nadležnog gradskog upravnog tijela te sklapanja nagodbe u postupku medijacije po specijalnoj punomoći, temeljem zaključka gradonačelnika, poslovi obrade akata u stvarima u kojima Grad zastupaju odvjetnici, odnosno u kojima odvjetnici izrađuju prethodna mišljenja, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, sudovima, drugim tijelima, javnim bilježnicima, tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i tijelima za medijaciju, poslovi vođenja dokumentacije i evidencija vezanih za poslove zastupanja, praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima i drugi poslovi iz djelokruga Službe.

SLUŽBA ZA OBRADU DOKUMENTACIJE ZA ZASTUPANJE GRADA
Voditeljica Službe za obradu dokumentacije za zastupanje Grada: Ivana Raguž, dipl.iur.
Tel: 01/610-0170
E-mail: ivana.raguz@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja evidencije i obrade prakse nadležnih tijela pred kojima su u tijeku postupci iz djelokruga Sektora, poslovi pripreme punomoći koje gradonačelnik daje za zastupanje Grada Zagreba u postupcima iz djelokruga Sektora koji su u tijeku pred nadležnim tijelima, stručni poslovi u sustavu eKomunikacija i eOvrha te stručni poslovi u vezi s provedbom ugovornih obveza Grada Zagreba prema Ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb, poslovi stručne i suštinske obrade i kontrole usklađenosti e-Računa odvjetnika i odvjetničkih društava s poduzetom radnjom, Tarifom i Ugovorom o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb, poslovi vezani uz izradu programa, planova, analiza i izvješća, poslovi vezani uz organizaciju i usklađivanje informatičke obrade akata i predmeta, poslovi vođenja upisnika akata i predmeta, poslovi vezani uz organizaciju i vođenje upisnika rokova te ročišta za rasprave i očevide kao i drugih uredovanja sudova, odnosno nadležnih tijela, poslovi organizacije kalendara i drugih preglednika rasporeda predmeta, poslovi administrativne i statističke obrade predmeta po broju i pravnim stvarima kao i tijelima pred kojima se vode i na čiju su inicijativu pokrenuti te kod koga su u zastupanju, poslovi prikupljanja, evidentiranja i obrade dokumentacije, poslovi primanja, upisivanja, otpreme, ulaganja, razvođenja i pohranjivanja te dostave u rad podnesaka i pismena, poslovi razvođenja predmeta i predaje u pismohranu, poslovi praćenja stanja i izvješćivanja o predmetima, poslovi suradnje sa sudskim, javnobilježničkim i odvjetničkim pisarnicama, poslovi vođenja evidencija iz djelokruga Sektora, a koje se ne tiču akata i predmeta i drugi poslovi iz djelokruga Službe.
 
Odsjek za obradu dokumentacije za zastupanje Grada po punomoćnicima po zaposlenju
Voditelj Odsjeka za obradu dokumentacije za zastupanje Grada po punomoćnicima po zaposlenju: Damir Stojanovski
Tel: 01/610-0136
E-mail: damir.stojanovski@zagreb.hr
- obavljaju se, za predmete u zastupanju po punomoćnicima po zaposlenju, poslovi vođenja upisnika akata i predmeta; poslovi vezani uz organizaciju i vođenje upisnika rokova te ročišta za rasprave i očevide kao i drugih uredovanja sudova, odnosno nadležnih tijela, poslovi organizacije kalendara i drugih preglednika rasporeda predmeta, poslovi administrativne i statističke obrade predmeta po broju i pravnim stvarima kao i tijelima pred kojima se vode i na čiju su inicijativu pokrenuti te kod koga su u zastupanju, poslovi prikupljanja, evidentiranja i obrade dokumentacije; poslovi primanja, upisivanja, ulaganja, razvođenja i pohranjivanja te dostave u rad podnesaka i pismena, poslovi razvođenja predmeta i predaje u pismohranu, poslovi suradnje sa sudskim, javnobilježničkim i odvjetničkim pisarnicama te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.
 
Odsjek za obradu dokumentacije za zastupanje Grada po odvjetnicima
Voditeljica Odsjeka za obradu dokumentacije za zastupanje Grada po odvjetnicima: Snježana Osrečak
Tel: 01/610-1206 
E-mail: snjezana.osrecak@zagreb.hr
- obavljaju se, za predmete u zastupanju po odvjetnicima, poslovi vođenja upisnika akata i predmeta, poslovi vođenja evidencije odvjetnika i odvjetničkih društava kojima su predmeti povjereni u zastupanje, poslovi pripreme i obrade predmeta za predaju u zastupanje te poslovi pripreme primopredajnog zapisnika, poslovi preuzimanja predmeta odnosno dokumentacije od odvjetnika uz pripremu primopredajnog zapisnika, poslovi administrativne i statističke obrade predmeta po broju i pravnim stvarima kao i tijelima pred kojima se vode i na čiju su inicijativu pokrenuti te kod koga su u zastupanju, poslovi prikupljanja, evidentiranja i obrade dokumentacije kao i dostave odvjetnicima u rad, poslovi razvođenja predmeta i predaje u pismohranu; i poslovi otpreme akata za predmete u zastupanju po punomoćnicima po zaposlenju, poslovi vezani uz obradu e-Računa odvjetnika i odvjetničkih društava, poslovi suradnje s odvjetničkim, sudskim i javnobilježničkim pisarnicama, poslovi vođenja evidencija iz djelokruga Sektora, a koje se ne tiču akata i predmeta te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.