clanak False

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

15.04.2024.

Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/24) utvrđeni su uvjeti, način ostvarivanja, visina i način isplate novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć).

Tko može ostvariti novčanu pomoć? 
Novčanu pomoć može ostvariti  podnositelj/ica zahtjeva - roditelj koji ostvaruje roditeljsku skrb o djetetu ili druga osoba koja na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruje roditeljsku skrb o djetetu (u daljnjem tekstu: nositelj roditeljske skrbi), ako u vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći (u daljnjem tekstu: zahtjev):
- dijete za koje se podnosi zahtjev nije starije od šest mjeseci, odnosno posvojeno dijete za koje se podnosi zahtjev nije starije od sedam godina
- ima hrvatsko državljanstvo
- ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu neposredno prije rođenja djeteta za koje podnosi zahtjev i
- ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi u Gradu Zagrebu kao i dijete za koje podnosi zahtjev.

Novčana pomoć može se ostvariti samo jedanput za isto dijete.

Novčana pomoć ne može se ostvariti ako je podnositelju/ici zahtjeva ili djetetu za koje se podnosi zahtjev evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske.

Novčanu pomoć ne može ostvariti podnositelj/ica zahtjeva kojem je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi.

Novčana pomoć iznosi 600,00 eura po djetetu, a isplaćuje se jednokratno.
 
Postupak za ostvarivanje novčane pomoći pokreće se na zahtjev podnositelja/ice.

Zahtjev se podnosi neposredno na adresi Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Zagreb, Vodnikova 14 ili putem on-line servisa e-Bebe (link https://www.zagreb.hr/e-bebe/138662) u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev, odnosno od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje novčane pomoći, u izvorniku ili preslici, i podaci za isplatu novčane pomoći. Nadležno gradsko upravno tijelo prema potrebi može tražiti i druge dokaze.
 
Ako se zahtjev podnosi neposredno, uz zahtjev se obavezno prilaže:
a) Uvjerenje o prebivalištu - za roditelja i dijete za koje se podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci)
b) Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list - za dijete za koje se podnosi zahtjev (s upisanim datumima rođenja roditelja, sve potrebne promjene u dokumentima u slučaju razvoda braka ili sklapanja braka ili promjene imena ili prezimena)
c) Upravnu pristojbu u iznosu od 2,65 eura
d) Ugovor o transakcijskom računu ili potvrdu o vođenju računa ili izvod banke o prometu po transakcijskom računu ili potvrdu banke o međunarodnom broju transakcijskog računa (IBAN-u) ili drugi važeći dokument koji sadrži podatke o vlasniku transakcijskog računa (ime, prezime, OIB i IBAN)
e) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna odluka o razvodu braka, potvrda Zavoda za socijalni rad o posvojenju ili drugi dokazi prema potrebi).
 
Navedeni dokazi dostavljaju se u izvorniku ili preslici uz predočenje izvornika, no sve javne isprave mogu se predati i u formi elektroničkog zapisa.

Upravna pristojba plaća se u državnim biljezima u iznosu od 2,65 eura. Upravnu pristojbu moguće je i uplatiti na IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007, Model: HR68, Poziv na broj odobrenja:  5703-OIB podnositelja zahtjeva, u opisu plaćanja navesti: ime i prezime podnositelja zahtjeva, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta. Uz zahtjev se mora priložiti i dokaz o uplati upravne pristojbe. Ako se ne slažu ime i prezime podnositelja/ice zahtjeva i podaci  sa potvrde o uplati upravne pristojbe (u opisu plaćanja), smatra se da upravna pristojba nije plaćena.

Nadležno gradsko upravno tijelo o ostvarivanju novčane pomoći odlučuje pojedinačnim aktom. Prigovor protiv pojedinačnog akta podnosi se u roku od osam dana od dana dostave pojedinačnog akta. O prigovoru protiv pojedinačnog akta nadležnog gradskog upravnog tijela odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba.

Osoba koja neosnovano primi novčanu pomoć dužna ju je vratiti. U suprotnome, povrat neosnovano primljene novčane pomoći Grad Zagreb ostvarit će tužbom pred nadležnim sudom.
Iznos koji nije isplaćen do smrti ili do pravomoćne odluke o razvodu braka nositelja roditeljske skrbi, bit će isplaćen drugoj osobi koja ostvaruje skrb o djetetu.
 NAPOMENA:
Postupci započeti prema odredbama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17) dovršit će se prema odredbama te odluke.
Postupci započeti prema odredbama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) dovršit će se prema odredbama te odluke
 

NAPOMENA korisnicima koji su novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvarili prema prijašnjim odlukama:
Privremena obustava i prestanak isplate novčane pomoći ostvarene na temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17) i Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) utvrđuju se prema odredbama tih odluka, ovisno o tome koja je odluka bila na snazi u trenutku ostvarivanja novčane pomoći.


Korisnicima novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, koji su novčanu pomoć ostvarili prema odredbama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17), novčana pomoć prestaje:
- za prvo dijete isplatom drugog obroka;
- za drugo dijete isplatom četvrtog obroka;
- za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje je podnesen zahtjev, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;
- ako korisnik prava u roku od 60 dana od dana promjene adrese stanovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, nije prijavljen na zajedničku adresu stanovanja s djecom.

Korisnicima novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, koji su novčanu pomoć ostvarili prema odredbama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21), novčana pomoć prestaje:
- isplatom drugog obroka;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske korisnika novčane pomoći ili djeteta za koje je novčana pomoć ostvarena;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je doneseno pravomoćno rješenje nadležnog tijela o donošenju mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanju svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi;
- protekom roka od 60 dana od dana promjene prebivališta ukoliko korisnik novčane pomoći ne bude prijavljen na istoj adresi prebivališta kao i dijete za koje je podnio zahtjev.

Korisnik/ca novčane pomoći ostvarene na temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17) i Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) dužan je nadležnom gradskom upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu svojih osobnih podataka i osobnih podataka djeteta, kao i drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu novčane pomoći u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

Korisnik/ca novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose. U suprotnom, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Nadležno gradsko upravno tijelo provjeravat će osobne podatke roditelja i djeteta te druge činjenice koje utječu na uvjete isplate  u cijelosti.
Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, odnosno utvrdi da dani podaci nisu istiniti, privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći do provjere svih činjenica.

VAŽNA NAPOMENA! Korisnik/ca novčane pomoći koji je novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvario prema prijašnjim odlukama, mora imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi sa djetetom navedenim u zahtjevu sve do isplate novčane pomoći u cijelosti.
 

Za više informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100 366.


ZAHTJEV (obrazac)
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA