clanak False

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE VRTNIH PARCELA NA KORIŠTENJE NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD, PEŠČENICA - ŽITNJAK I SESVETE

08.05.2023.

Na temelju točke 4. Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/13, 25/13, 26/21 i 13/22), gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje
 
                                        JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
                      ZA DAVANJE VRTNIH PARCELA NA KORIŠTENJE NA PODRUČJU
                                       GRADSKIH ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD,
                                               PEŠČENICA - ŽITNJAK I SESVETE

 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet ovoga poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.
 
2. LOKACIJA I BROJ VRTNIH PARCELA
             
Vrtne parcele, njih ukupno 36 u površini od 50 m², od kojih:
- 2 na području Gradske četvrti Novi Zagreb - Zapad, na lokaciji Čavoglavska ulica,
- 30 na području Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, na  lokaciji I. gardijske brigade „Tigrovi“,
- 4 na području Gradske četvrti Sesvete, na lokaciji Ulica Rimski put.
 
3. VRIJEME KORIŠTENJA
 
Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.
 
4. PRAVO PODNOŠENJA ZAHTJEVA
 
Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.
 
5. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE VRTNIH PARCELA
 
Kriteriji za utvrđivanje Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu (dalje u tekstu: Lista), koji se izražavaju brojem bodova, su:
a) vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Zagreba
- za svakih pet godina prebivanja na području Grada Zagreba - 1 bod;
b) prebivanje na području gradske četvrti u kojoj se nalazi vrtna parcela - 5 bodova;
c) socijalni status podnositelja zahtjeva:
- prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva,  ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva za prihod:
- do 1.000,00 kn - 3 boda,
- od 1.001,00 kn - 1.750,00 kn - 2 boda,
- od 1.751,00 kn - 2.200,00 kn - 1 bod,
- prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi - 2 boda,
- za status nezaposlene osobe - 3 boda;
d) status hrvatskog branitelja:
- za status hrvatskog branitelja podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva - 2 boda;
e) status umirovljenika - 4 boda;
f) broj članova zajedničkog kućanstva:
-  za svakog člana zajedničkog kućanstva - 1 bod,
za svakog maloljetnog člana zajedničkog kućanstva - 2 boda.
 
6. DOKAZI
 
Kriteriji za utvrđivanje Liste dokazuju se:
- prebivalište na području Grada Zagreba, odnosno na području gradske četvrti - uvjerenjem o prebivalištu;
- prihod podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog  kućanstva - potvrdom porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;
- status korisnika prava socijalne skrbi - potvrdom Hrvatskog zavoda za socijalni rad da je podnositelj zahtjeva korisnik prava socijalne skrbi;
- nezaposlenost - uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva u evidenciji nezaposlenih osoba;
- status hrvatskog branitelja - potvrda MORH-a ili MUP-a o statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva;
- status umirovljenika podnositelja zahtjeva - rješenje o mirovini;
- uvjet iz točke 4. stavka 1. ovog poziva i broj članova zajedničkog kućanstva - izjavom  (Prilog 2.) ovjerenom kod javnog bilježnika.
 
Isprave kojima se dokazuju kriteriji predaju se u izvorniku ili preslici i ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, izuzev isprave iz alineje 6. ove točke. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje može po potrebi zatražiti izvornik dokumenta na uvid.
 
7. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
 
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se na Obrascu zahtjeva (Prilog 1.) u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.
Javni poziv objavljuje se s danom 08.05.2023.
 
Zahtjev i dokumentacija se podnosi u pisanom obliku Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektoru za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.
 
Zahtjev mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 6. ovog poziva.
 
8. UTVRĐIVANJE LISTE KORISNIKA
 
Listu na prijedlog Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje utvrđuje gradonačelnik.
Lista će biti objavljena na web stranici Grada Zagreba.
 
9. SKLAPANJE UGOVORA
 
S osobama s Liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu.
Ako se korisniku parcele otkaže ugovor iz propisanih razloga, vrtna parcela dat će se na korištenje slijedećem korisniku sa Liste ako ispunjava sve uvjete.
 
10. NADZOR
 
Kontrolu ispunjavanja kriterija za utvrđivanje Liste i obveza iz ugovora prema potrebi obavlja Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
Nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom službenici Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i  komunalni redari Sektora za komunalne poslove i javne površine, Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

OBRAZAC ZAHTJEVA
IZJAVA
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA