clanak False

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima za školsku godinu 2017./2018.

20.09.2017.
26. rujna 2017.
 
Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07, 9/08, 16/09, 12/10, 12/11, 19/14 - pročišćeni tekst, 22/15 i 7/16),
 
gradonačelnik Grada Zagreba
raspisuje
 
N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA UČENICIMA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.
 
 1. Za školsku godinu 2017./2018. učenicima će se dodijeliti najviše 80 stipendija.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
  • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi;
  • da su redovni učenici trećeg ili višeg razreda srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici i da su završili prethodne razrede srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Velikoj Gorici s odličnim uspjehom;
  • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da nisu navršili 21 godinu života.
 
 1. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2017.
Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 40% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2017. godine.
 1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u školovanju te postignuti izvannastavni i izvanškolski rezultati tijekom srednjeg obrazovanja (sudjelovanja i nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima kojima je prethodila selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja, a od natjecanja u sportu državna i međunarodna prvenstva koja su i u kalendaru Hrvatskoga olimpijskog odbora te druge vrijedne nagrade i priznanja).
 2. Natječaj traje 15 dana od dana objave u na web stranici Grada Zagreba.
Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima” ili se predaju na istoj adresi u sobama 49 i 55, III. kat odnosno u pisarnici, prizemlje.
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba broj 49, III. kat.
Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:
1) rodni list (preslika)
2) domovnicu (preslika)
3) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja)
4) potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2017./2018.
5) svjedodžbe završenih razreda srednje škole (preslike)
6) dokaz o sudjelovanju na državnim i međunarodnim natjecanjima, o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, te o drugim vrijednim nagradama i priznanjima za vrijeme srednjeg obrazovanja (za sportaše: potvrda odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza, rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora)
7) potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2017./2018. i preslike svjedodžbi završenih razreda srednje škole ukoliko je redovan učenik još jedne škole s najmanje vrlo dobrim uspjehom
8) životopis.
 1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
 2. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.
 3. Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos Stipendije ako bez opravdanog razloga odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

OBRAZAC MOLBE