clanak False

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

12.02.2024.

Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) utvrđeni su uvjeti i način ostvarivanja novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta te visina i način isplate novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć). 

Tko može ostvariti novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta? 
Novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj: 
- koji kao državljanin Republike Hrvatske ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje pet godina neposredno prije rođenja djeteta za koje podnosi zahtjev i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti;
- koji ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i dijete za koje podnosi zahtjev.

Novčana pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete.

Novčana pomoć ne može se ostvariti ako roditelj podnositelj zahtjeva ili dijete za koje se podnosi zahtjev ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske. 
Novčanu pomoć ne može ostvariti roditelj kojem je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela izrečena mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi.

Novčana pomoć iznosi 331,81 EUR/2.500,00 kn, koja se isplaćuje u dva jednaka obroka tijekom godine dana od dana prve isplate.  
 
Zahtjev se podnosi neposredno na adresi Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Vodnikova 14 ili putem on-line servisa e-Bebe (link https://www.zagreb.hr/e-bebe/138662) u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
 
Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete za novčanu pomoć iz Odluke, može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
 
Ukoliko se zahtjev podnosi neposredno, uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti: 
a) Uvjerenje o prebivalištu - za roditelja i dijete za koje se podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci);
b) Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list - za dijete za koje se podnosi zahtjev (s upisanim datumima rođenja roditelja, sve potrebne promjene u dokumentima u slučaju razvoda braka ili sklapanja braka ili promjene imena ili prezimena);
c) Upravnu pristojbu u iznosu od 2,65 eura;
d) Ugovor o vođenju transakcijskog računa ili dio izvatka na kojem se vidi IBAN transakcijskog računa i podaci o vlasniku računa ili potvrda Banke – za roditelja podnositelja zahtjeva;
e) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, pravomoćno rješenje o posvojenju ili uvjerenje o istom ili drugi dokazi prema potrebi).
 
Navedeni dokazi dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika, no sve javne isprave mogu se predati i u formi elektroničkog zapisa.

Upravna pristojba plaća se u državnim biljezima u iznosu od 2,65 eura. Upravnu pristojbu moguće je i uplatiti IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007, Model: HR68, Poziv na broj odobrenja:  5703-OIB podnositelja zahtjeva, u opisu plaćanja navesti: ime i prezime podnositelja zahtjeva, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta. Uz zahtjev se mora priložiti i dokaz o uplati upravne pristojbe. Ukoliko se ne slažu ime i prezime podnositelja i podaci sa potvrde o uplati upravne pristojbe, smatra se da upravna pristojba nije plaćena.  
 
Nadležno gradsko upravno tijelo zaključkom odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka putem nadležnog gradskog upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna. 

Novčana pomoć prestaje: 
- isplatom drugog obroka;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske korisnika novčane pomoći ili djeteta za koje je novčana pomoć ostvarena;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je doneseno pravomoćno rješenje nadležnog tijela o donošenju mjere oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanju svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi;
- protekom roka od 60 dana od dana promjene prebivališta ukoliko korisnik novčane pomoći ne bude prijavljen na istoj adresi prebivališta kao i dijete za koje je podnio zahtjev.

Korisnik novčane pomoći dužan je nadležnom gradskom upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu svojih osobnih podataka i osobnih podataka djeteta, kao i drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu novčane pomoći u roku 15 dana od dana nastanka promjene. 
 
Korisnik novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose. U suprotnom, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom. 
 
Nadležno gradsko upravno tijelo provjeravat će osobne podatke roditelja i djeteta te druge činjenice koje utječu na uvjete isplate  u cijelosti.
Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, odnosno utvrdi da dani podaci nisu istiniti, privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći do provjere svih činjenica.

VAŽNA NAPOMENA! Korisnik novčane pomoći mora imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi sa djetetom navedenim u zahtjevu sve do isplate novčane pomoći u cijelosti.  

Za više informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100 342.ZAHTJEV (obrazac)
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA