clanak False

Roditelj odgojitelj

22.12.2021.
Novčana pomoć za roditelja odgojitelja mjera je pronatalitetne politike Grada Zagreba roditeljima s troje i više djece koja je uvedena 2016. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/16 i 19/16). Značajnije izmjene uvedene su Odlukom o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja iz svibnja 2018. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18). U kolovozu 2021. godine obustavljeno je zaprimanje novih zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja s 5. 9. 2021., a posljednje izmjene izglasane su u prosincu 2021. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 29/21). 
Najznačajnija izmjena odnosi se na mogućnost zaposlenja korisnika mjere roditelj odgojitelj od 22. 12. 2021. te istodobno primanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja do sedme godine života djeteta za koje je ostvarena novčana pomoć.   
Bitna je i izmjena koja se odnosi na mogućnost upisa djece u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja. U spomenuti program moći će se od 1. 5. 2022. upisati djeca korisnika novčane pomoći koja su starija od 3 godine.

Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela, a koja u zajedničkom kućanstvu živi s najmanje troje djece, od kojih najmlađe dijete još nije polaznik osnovnoškolskog programa obrazovanja, a najstarije dijete u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od dvadeset i šest godina života te koja ispunjava i ostale uvjete koji su propisani odredbama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja.
Iznimno, najstarije dijete može biti starije od dvadeset šest godina života ako ima teži invaliditet (III. stupanj) ili teški invaliditet (IV. stupanj), prema nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta - oštećenju funkcionalnih sposobnosti ili potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom.
 
Visina novčane pomoći
Novčana pomoć isplaćuje se mjesečno, a iznosi 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje I.-VIII. mjesec prethodne godine do 30. 4.  2022. godine, a od 1. 5. 2022. godine iznosi 1.000,00 kn neto ukoliko dijete, za koje je ostvarena novčana pomoć, nije starije od 7 godina. 
 
Novčana pomoć za roditelja odgojitelja prestaje (na snazi do 30. 4. 2022.):
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć navršilo petnaest godina;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu u smislu članka 3. ove odluke;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, upisana u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, ispisana iz osnovne škole na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem roditelj odgojitelj prima novčanu naknadu s osnove nezaposlenosti, rodiljnog dopusta ili je obveznik plaćanja mirovinskog osiguranja ili je korisnik mirovine;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava šest mjeseci od kada je preminulo dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć ili jedno od ostale djece iz zajedničkog kućanstva roditelja odgojitelja. 

Novčana pomoć prestaje (na snazi od 1. 5. 2022., Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21):
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete za koje je ostvarena novčana pomoć navršilo 7 godina; 
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske korisnika ili djeteta za koje se ostvaruje novčana pomoć; 
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se promijenio broj djece u zajedničkom kućanstvu u smislu članka 3. ove odluke (isto prijavljeno prebivalište korisnika, djece koja su utjecala na ostvarivanje prava;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć i ostala djeca mlađa od tri godine upisana u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja; 
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, ispisana iz osnovne škole na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava šest mjeseci od kada je preminulo dijete temeljem kojeg je ostvarena novčana pomoć ili jedno od ostale djece iz zajedničkog kućanstva roditelja odgojitelja.

Korisnik novčane pomoći dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose novčane pomoći za roditelja odgojitelja. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.
  
Napomena: Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do povjere svih činjenica.

VAŽNA NAPOMENA! Korisnik novčane pomoći mora imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi sa svom svojom djecom navedenom u zahtjevu sve dok prima novčanu pomoć.  

Za dodatne informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100-342.