clanak False

Pješačke zone i druge zone s ograničenim prometom - Odobrenja za kretanje u zonama

23.01.2023.

Područje središnjeg dijela Grada Zagreba, pješačke zone, uvjeti prometovanja vozila te uvjeti za izdavanje i rok važenja dozvole za prometovanje vozila uređeni su Naredbom o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni Glasnik Grada Zagreba 12/19, 2/20, 15/22 i 23/30 - dalje Naredba).
 
U pješačkoj zoni zabranjen je promet motorima vozilima. Iznimno, dopušteno je ograničeno prometovanje motornih vozila na temelju dozvole (rješenja) koju izdaje gradsko upravno tijelo nadležno za promet u roku 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.
Člankom 5. stavkom 2. te člankom 11. Naredbe propisano je tko može ostvariti pravo.
 
Zahtjev (obrazložen* i vlastoručno potpisan dopis) predaje se u pisarnici Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, (neposredno ili putem pošte) uz plaćanje 9,29 EUR/70,00 kn upravne pristojbe (prema Uredbi o upravnim pristojbama NN 156/22, Tar. 1 i 2). Pristojba se uplaćuje na: IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007, Model: HR68, Poziv na broj odobrenja:  5703-OIB.

*Službena osoba utvrđuje sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje o upravnoj stvari, a stranka je dužna iznijeti točno, istinito i određeno činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev. Kad se ne radi o općepoznatim činjenicama, stranka je dužna za svoje navode ponuditi dokaze i po mogućnosti ih podnijeti.
 


SADRŽAJ ZAHTJEVA:

 
Status (članak 5. stavak 2. Naredbe) Uz zahtjev se obavezno prilaže:
Fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni i osigurano parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu
 • Dokaz o vlasništvu odnosno korištenju parkirališnog mjesta ili izjavu predstavnika suvlasnika da je u dvorištu odnosno garaži, osigurano parkirališno mjesto za podnositelja zahtjeva,
 • Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
 • Preslike prometnih dozvola za svako vozilo te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu)
 
Fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni u koju je ulazak zaštićen podiznim stupićima, a nemaju osigurano parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi kratkotrajnog pristupa stambenom objektu do najviše 30 minuta,
(od ponedjeljka do petka u vremenu od 0:00 do 24:00 te subotom i nedjeljom od 7:00 do 9:00 i 18:00 do 20:00 sati)
 • Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice,
 • Preslike prometnih dozvola za svako vozilo te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu)
Fizičke osobe koje nemaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni, a imaju u pješačkoj zoni u vlasništvu parkirališno mjesto u dvorištu ili garaži ili nekretninu u vlasništvu i parkirališno mjesto na korištenju u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu
 • Dokaz o vlasništvu parkirališnog mjesta ili dokaz o vlasništvu nekretnine i dokaz o korištenju parkirališnog mjesta,
 • Preslike prometnih dozvola za svako vozilo te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu),
 • Potvrda uplate naknade u iznosu 1,33 eura po vozilu
 
 
Fizičke osobe obrtnika i pravnih osoba koje u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu, odnosno na korištenju parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu
 
 
 • Dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju parkirališnog mjesta ili izjavu predstavnika suvlasnika da je u dvorištu odnosno garaži osigurano parkirališno mjesto,
 • Preslike prometnih dozvola za svako vozilo te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu),
 • Potvrda uplate naknade u iznosu 1,33 eura po vozilu
 
Zaposlenici i posjetitelji fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba koje u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu odnosno na korištenju parkirališna mjesta u garaži, radi ulaska i izlaska u garažu
 
 • Dokaz o vlasništvu odnosno korištenju parkirališnog mjesta u garaži,
 • Potvrda uplate naknade u iznosu  1,33 eura po vozilu
Korisnici znaka pristupačnosti koji su zaposlenici fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba koji u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu odnosno na korištenju parkirališna mjesta u dvorištu, radi ulaska i izlaska u dvorište
 
 • Dokaz o vlasništvu odnosno korištenju parkirališnog mjesta u dvorištu,
 • Presliku znaka pristupačnosti zaposlenika i presliku prometne dozvole zaposlenika
 • Potvrda uplate naknade u iznosu 1,33 eura po vozilu
Fizičke osobe obrtnika i pravne osobe koji obavljaju opskrbu
 
(vrijeme opskrbe/dostave u pješačkoj zoni je od 5:00 do 9:00 i 20:00 do 23:00 sata)
 
 • Preslike prometnih dozvola za svako vozilo kojim će obavljati opskrbu te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu)
 • Potvrda uplate naknade u visini:
 • a) za vozila najveće dopuštene mase ≤ 3,5 tona 13,27 eura mjesečno odnosno 159,27 eura godišnje
 • b) za vozila najveće dopuštene mase >3,5 tona 132,72 eura mjesečno odnosno 1.592,67 eura godišnje.
Status (članak 11. Naredbe) Uz zahtjev se obavezno prilaže:
Motorna vozila fizičkih osoba, fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba koje imaju prijavljeno prebivalište, boravište ili sjedište, odnosno koje koriste poslovni prostor u pješačkoj zoni, radi selidbe
 • Dokaz o prebivalištu ili boravištu za fizičke osobe odnosno dokaz o vlasništvu ili korištenju poslovnog prostora u pješačkoj zoni ili dokaz o selidbi za fizičke osobe, fizičke osobe obrtnike i pravne osobe,
 • Preslika prometne dozvole te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila,
 • Potvrda uplate naknade u visini 0,80 eura po toni najveće dopuštene mase vozila dnevno (podatak naveden u prometnoj dozvoli pod rubrikom F2)
Motorna vozila fizičkih osoba, fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba radi snimanja reklamnih spotova i filmova, održavanja manifestacija u pješačkoj zoni te za potrebe građevinskih i drugih radova.
 • Dokumentacija kojom se dokazuje svrha prometovanja u pješačkoj zoni (rješenje nadležnog gradskoga upravnog tijela o zauzimanju dijela površine javne namjene, ugovor o radovima u pješačkoj zoni, narudžbenica i slično),
 • Preslika prometne dozvole te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila
 • Potvrda uplate naknade u visini 0,80 eura po toni najveće dopuštene mase vozila dnevno (podatak naveden u prometnoj dozvoli pod rubrikom F2)
Motorna vozila fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba u pješačkoj zoni radi održavanja manifestacija od posebnog značenja za Grad Zagreb (organizator ili suorganizator Grad Zagreb, pokroviteljstvo Grada Zagreba i slično)
 • Dokumentacija kojom se dokazuje organizacija, suorganizacija ili pokroviteljstvo Grada Zagreba
 • Preslika prometne dozvole te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila
 • Potvrda uplate naknade u visini 1,33 eura po vozilu
Radio i radiotelevizijska vozila
 • Preslika izvatka iz sudskog registra pravne osobe radija i radiotelevizije
 • Preslika prometne dozvole te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila
 • Potvrda uplate naknade u visini 1,33 eura po vozilu
 

MODEL PLAĆANJA:
 

 


Plaćanje naknade za prometovanje motornim vozilom u pješačkoj zoni vrši se na IBAN Grada Zagreba HR3423600001813300007;
 
Plaćanje se vrši na IBAN Grada Zagreba: HR3423600001813300007
 
Primatelj: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 
Opis plaćanja: Plaćanje naknade za kretanje motornim vozilom u pješačkoj zoni središnjeg dijela Grada Zagreba
 
Model: HR26
 
Poziv na broj odobrenja: 7811-337-(OIB)*
*zadnjih jedanaest (11) brojeva odnosi se na OIB podnositelja (fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici, pravne osobe) zahtjeva