clanak False

POJAŠNJENJE_Prijava za pregled građevina nakon potresa i prijava štete na imovini su dvije različite prijave

26.03.2020.
Prijava za pregled građevina nakon potresa i prijava štete na imovini su dvije različite prijave.
  1. Prijava za pregled građevina nakon potresa se obavlja što hitnije i to putem aplikacije „Prijava za pregled građevina nakon potresa“. Molimo građane da na poveznici https://arcg.is/1vafny0 popune aplikaciju.  Aplikaciju popunjavate na stranici www.zagreb.hr , potresi. Aplikacija se popunjava radi utvrđivanja oštećenja na građevini.
  2. Prijava štete na imovini putem Obrasca PN / vidjeti uputu / se obavlja radi upisa u registar šteta kako bi se nakon prijave štete moglo pristupiti procjeni temeljem koje bi se realno procijenila vrijednost imovine na kojoj je nastala šteta i procijenila  štete koja se dogodila toj imovini, a temeljem čega bi se utvrdio iznos pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda sukladno Zakonu  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.
IZVRŠITE PRIJAVU ZA PREGLED GRAĐEVINA NAKON POTRESA I PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE NA IMOVINI!