clanak False

Priopćenje za javnost: Prirodna nepogoda

25.03.2020.
Postupak prijave štete od prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba temeljem Zakona  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.
 
Zakon  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisuje postupak prijave i naplate šteta od prirodnih nepogoda.
Temeljem Zakona, Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 23. ožujka 2020. Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba. Grad Zagreb objavio je na www.zagreb.hrJavni poziv kojim obavještava fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini nastala šteta da prijave štetu Gradskom povjerenstvu. Uz javni poziv objavljen je i link na elektronski obrazac prijave štete od prirodne nepogode koji će korisnici moći popuniti i potpisati on-line. Oni koji nemaju mogućnost za elektroničku prijavu, mogu to učiniti putem pošte.
Zakonski rok za prijavu štete je 8 dana od proglašenja prirodne nepogode. S obzirom na kratke zakonske rokove u uvjetima epidemije, Gradonačelnik se obratio Ministarstvu financija sa zahtjevom za produženje rokova što je ministarstvo i odobrilo. Novi rok za prijavu štete je 30 dana. U slučaju potrebe, rok prijave će se pomjeriti za dodatnih 30 dana, ovisno o situaciji sa epidemijom virusa COVID-19.
 
Prijavitelji dodatne informacije mogu dobiti na e-mail: prijavastetepotres@zagreb.hr ili na besplatni telefon 0800-88-03.
 
Zakon  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisuje da se sredstva pomoći  NE DODJELJUJU ZA:
 • štete na imovini koja je osigurana od potresa;
 • štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine;
 • štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela (iznimno mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave);
 • štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
 • štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.
 
 
 
PRVA PROCJENA ŠTETE
 
Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba unosi sve zaprimljene prve procjene štete koje dobije od prijavitelja  u Registar šteta koji se vodi pri Ministarstvu financija.  
 
KONAČNA PROCJENA ŠTETE
 
 • Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete izražene u novčanoj vrijednosti na temelju prijave i procjene štete
 • Konačnu procjenu štete utvrđuje posebno Stručno povjerenstvo Grada Zagreba kojeg na prijedlog Gradskog povjerenstva imenuje Gradska skupština na temelju izvršenog uvida u nastalu štetu na temelju prijave oštećenika.
 • Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba dostavlja Državnom povjerenstvu konačnu procjenu štete po pojedinom oštećeniku koji ispunjava Zakonom propisane uvjete. Rokovi za dostavu konačne procjene štete odredit će se naknadno, sve ovisno o razvoju situacije s epidemijom virusa COVID-19 i mogućnostima izlaska na teren Stručnog povjerenstva.
 
POTVRDA KONAČNE PROCJENE ŠTETE
 
 • Potvrdu konačne procjene štete obavlja nadležno ministarstvo nakon dostave konačne procjene štete.
 • Nakon potvrde konačne procjene štete nadležno ministarstvo sastavlja izvješće s prikazom potvrđenih šteta  te izrađuje prijedlog o načinu dodjele pomoći za sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda dostavlja Državnom povjerenstvu.
 • Državno povjerenstvo provjerava podatke i obrađuje te utvrđuje  konačni iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenika  tako da određuje postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini oštećenika.
 • Državno povjerenstvo nakon utvrđivanja, a prije isplate pomoći podnosi Vladi RH prijedlog za dodjelu pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
 
RASPODJELA SREDSTAVA:
 
 • Sukladno Zakonu, iznos novčanih sredstva ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika. Iznimno Državno povjerenstvo može predložiti Vladi RH dodjelu većih iznosa pomoći za ublažavanje kada su stradanja imovine i stanovništva takva da prijete ugrozom zdravlja i života i funkcioniranja gospodarstva na području pogođenom prirodnom nepogodom.
 
 
Zagreb, 25. ožujka 2020.