clanak False

Primjer popunjenog obrasca

26.03.2020.
PRILOG 2
OBRAZAC PN
ŽUPANIJA GRAD ZAGREB
GRAD/OPĆINA GRAD ZAGREB
 
VRSTA PRIRODNE NEPOGODE potres
PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE
Prijavljujem štetu od prirodne nepogode u kojoj je
oštećena/uništena niže navedena imovina.
Prijavitelj štete UPISATI IME I PREZIME
OIB Prijavitelja štete
Adresa prijavitelja štete Može biti različita od adrese na kojoj je nastala šteta
Adresa imovine na kojoj je nastala šteta  
Kontakt Broj mobitela ili dajte broj mobitela od poznate osobe ili punomoćnika
Za štete u poljoprivredi:
MIBPG  
Broj ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta/broj katastarske čestice  
Za štete u graditeljstvu (zaokružiti):
Doneseno rješenje o izvedenom stanju:
Upute na kraju obrasca**
DA NE U postupku
izdavanja
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijavljujem štetu na imovini
(zaokružiti):
Opis imovine na kojoj je nastala šteta:
1. građevine Na primjer za objekt tu se opisuje da li je šteta nastala na krovu, zidovima, dimnjacima.
 
Okvirno opišite štetu koja je nastala npr. raspuknuo se zid u dnevnoj sobi, pao je dio krova, odvalio se zid s vanjske strane, instalacije vode su puknule…..
2. oprema
3. zemljište
4. višegodišnji nasadi
5. šume
6. stoka
7. ribe
8. poljoprivredna proizvodnja – prirod
9. ostala dobra
10. troškovi
11. Ukupni iznos prve procjene štete: Procjena štete koju unosi po vlastitoj procijeni oštećenik. Svi znate koliko je otprilike vrijednost vašeg objekta u to navedite. To nema utjecaja na kasniju konačnu procjenu štete, a koja će se utvrditi nakon izlaska stručnog povjerenstva
Nije potrebno angažirati nikakvu službenu osobu sada prijavljujete ovu štetu!
kn
Osiguranje imovine od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta (zaokružiti)
Tu se upisuje da li ste sklopili policu osiguranja u slučaju potresa kod neke osiguravajuće kuće prije nastanka potresa.
DA NE
 
 
Mjesto i datum:
 
__________________________________________________
 
Potpis prijavitelja štete (za pravne osobe: pečat i potpis odgovorne osobe):
 
 
 
Ukoliko jedan vlasnik ima više objekata na kojima je nastala šteta, potrebno je ispuniti za svaki taj objekt poseban obrazac!
 
Doneseno rješenje o izvedenom stanju: Sve nabrojane nekretnine zaokružuju DA
Sve nekretnine koje imaju akt o legalnosti ( pravomoćna građevinska dozvola do 1991. s potvrdom građevinske inspekcije, uporabna dozvola, potvrda da je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja, uvjerenje da je zgrada evidentirana do 15. veljače 1968.,  uvjerenje za uporabu, i dr. iz Zakona o gradnji).
 
Tko ispunjava obrazac
Vlasnici obiteljskih kuća podnose prijavu za cijelu obiteljsku kuću. Ukoliko se radi o
suvlasnicima oni zajednički podnose prijavu. Znači upisuju se po redu imena suvlasnika i po tom redu se upisuju OIBi i adrese. Također je potrebno zajednički potpisati obrazac.
 
Ukoliko vlasnik ili suvlasnici zgrade nisu u mogućnosti sami podnijeti prijavu iz opravdanih razloga, prijavu mogu u pisanom obliku podnijeti punomoćnici tih osoba putem pošte te je uz prijavu potrebno priložiti punomoć. 
 
Fizičke osobe koje žive u stambenim zgradama podnose prijavu samo za svoj stan.
 
Predstavnici susvlasnika u stambenim zgradama podnose prijavu za zajedničke prostorije ( šupe, kotlovnice, lift, krovište, stubište, dimnjaci, fasade i ostalo što spada u zajedničke prostorije). Ukoliko zgrada nema predstavnika suvlasnika prijavu podnosi prinudni upravitelj zgrade na temelju dostavljenih podataka od suvlasnika.
 
Pravne osobe podnose na objektima u svom vlasništvu. Ukoliko se prijava radi preko internetskih stranica može se skenirati pečat i staviti ga na prijavu.
 
Pravne osobe koje su u zakupu – za objekte u zakupu podnosi prijavu zakupodavac.