clanak False

Gradski ured za zdravstvo i branitelje

27.06.2013.

Narodne novine broj 79 od 27. lipnja 2013.

Na temelju članka 14. stavaka 2. i 4. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine, 62/01, 125/08 i 36/09) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje

- pročelnika/pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje
– 1 izvršitelj/izvršiteljica

Potrebno stručno znanje: doktor/doktorica medicine, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni stručni ispit.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pročelnik/pročelnica imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/imenovana.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome,
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje),
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (preslika ugovora o radu, rješenja, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje M-1P i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje pet godina i
- životopis.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz daje nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr. Na web stranici www.zagreb.hr, i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADONAČELNIKA, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom „za natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.