clanak False

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada

23.03.2017.
Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17), gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada

 

1. Grad Zagreb, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja pročelja višestambenih zgrada (zgrade koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade), sufinancira obnovu pročelja višestambenih zgrada na području Grada Zagreba.

2. Javni poziv se upućuje suvlasnicima višestambenih zgrada da preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade iskažu interes za sufinanciranje obnove pročelja zgrada prema iskazanom modelu sufinanciranja, a ostatak do pune vrijednosti radova obnove pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju.


MODEL SUFINANCIRANJA

ulično pročelje
- sufinanciranje 80%

ostala pročelja
- sufinanciranje 60%.3. Suvlasnicima zgrada koji iskažu interes za obnovu uličnog i ostalih pročelja, može se sufinancirati obnova svih pročelja, a onima koji su iskazali interes za djelomičnu obnovu pročelja, sufinancirat se može obnova ostalih pročelja tek ako na uličnom pročelju nisu potrebni radovi održavanja pročelja.

4. Obnova pročelja dvorišne zgrade kojoj se prilazi kroz uličnu zgradu sufinancira se kao ostala pročelja.

5. Ulično pročelje je pročelje višestambene zgrade koje je okrenuto prema javnoj površini po kojoj je zgradi dodijeljena adresa, a ako je višestambena zgrada u nizu izgrađena na raskrižju regulacijskih linija dviju javnih površina (uglovnica), ulična pročelja su dva pročelja višestambene zgrade okrenuta prema tim javnim površinama.

6. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrada u ime suvlasnika višestambenih zgrada interes iskazuju prijavnicom što ju dostavljaju Gradu Zagrebu.

7. Prijavnica se upućuje poštom na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, Trg Stjepana Radića 1, osobno se predaje u pisarnicama Gradske uprave ili se skenirana dostavlja na adresu e-pošte: obnova-procelja@zagreb.hr, u roku od 45 dana od dana objave Javnog poziva, s naznakom: Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada.
Prijavnica se može preuzeti na službenoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr te u pisarnicama ili na portama Gradske uprave.


8. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji višestambenih zgrada koji su se prijavili na Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada na temelju Zaključka o namjeri sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16) ne moraju ponovo podnositi prijavu za iskazivanje interesa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 0800 1773 ili na adresi e-pošte: obnova-procelja@zagreb.hr


GRADONAČELNIK GRADA ZAGREBA

Milan Bandić, dipl.politolog