clanak False

Nacrt prijedloga Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2021. - 2023.

05.10.2020.
Odlukom o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14. i 12/16; dalje u tekstu: Odluka o zaštiti izvorišta) utvrđena je obaveza izrade Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, kao podloge sanaciji zatečenog stanja u zonama. Mjere zaštite i sanacije izvorišta propisuju se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće. Provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite. Program obuhvaća sve konkretne sanacijske mjere i zahvate u II. i III. zoni zaštite izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka. U Programu moraju biti sadržane sve potrebne aktivnosti za realizaciju sanacijskih mjera i zahvata sa ocjenom stanja i utjecaja, prioritetnim sanacijskim zahvatima, troškovima, načinima i rokovima sanacije i rehabilitacije, nositeljima aktivnosti i financiranja i načinom osiguranja potrebnih sredstava.
 
Način donošenja i sadržaj Programa propisani su člankom 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine 66/11 i 47/13) i člancima 28. i 29. Odluke o zaštiti izvorišta. Nadalje, odredbom članaka 249. stavka 1. točke 4. Zakona o vodama (Narodne novine 66/19), propisano je da do stupanja na snagu propisa iz tog Zakona, ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta donesen u skladu sa Zakonom o vodama (Narodne novine 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.), a stavkom 3. istog članka propisano je da i odluke o zaštiti izvorišta, donesene u skladu sa Zakonom o vodama (Narodne novine 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.), ostaju na snazi do stupanja na snagu odluka o zaštiti izvorišta u skladu s odredbama tog Zakona.
 
Sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, 2016. izrađen je Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, koji je sastavni dio navedene Odluke. Budući da je navedeni Program donesen za određeno razdoblje, obveza Grada Zagreba bila je izraditi novi Program koji se odnosi na administrativno područje Grada Zagreba i obuhvaća mjere i zahvate u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka.
 
Slijedom navedenim odredbama, gradonačelnik Grada Zagreba osnovao je Povjerenstvo za pripremu novog Nacrta programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti. Povjerenstvo je na temelju Elaborata Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, izrađenog od strane Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, izradilo Nacrt programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje od 2021.-2023.
 
Savjetovanje će se provoditi u razdoblju od 5. listopada do 4. studenoga 2020.
 
Poziva se javnost da komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Nacrta Programa zaključno do 4. studenoga 2020. dostave na adresu elektroničke pošte: savjetovanje-gospodarstvo@zagreb.hr   ili upiše u knjigu primjedbi izloženu uz predmetni dokument ili u istom roku u pisanom obliku dostavi na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.
 
Povjerenstvo će odlučiti o opravdanosti dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga i izraditi konačni Nacrt Programa.  

2020.