clanak False

Potpore u poljoprivredi

08.05.2020.
Od 2016. Grad Zagreb provodi nove mjere utvrđene Programom održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 3/16, 4/21, 29/21 i 17/23). Mjere propisane Programom su:

Mjere zaštite proizvodne i funkcionalne sposobnosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta:

1. Potpora za održavanje i uređivanje poljoprivrednog zemljišta (kanali III. i IV. reda, drenažni sustavi, putovi, prirodne barijere).
2. Potpora za okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta, komasacija.
3. Potpora za pošumljavanje i stvaranje šumskih područja.

Mjere razvoja konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva te nastavka tradicionalne poljoprivredne proizvodnje u ruralnom prostoru:

1. Potpore za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektoru vinogradarstva, voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, cvjećarstva, ljekovitog i začinskog bilja.
2. Potpora za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda, i to grožđa, voća, povrća, ljekovitog bilja, cvijeća i animalnih proizvoda te za njihovo stavljanje na tržište.
3. Početne potpora za skupine i organizacije proizvođača u sektoru poljoprivrede.
4. Potpora za proizvođače poljoprivrednih proizvoda i proizvođačka udruženja koji sudjeluju u programima kvalitete.
5. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivrednih i šumskih proizvoda - Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 14/18 12/19 )
6. Potpora za nadoknadu štete uzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom.
7. Potpora za ulaganja u infrastrukturu povezanu s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom sektora šumarstva.
8. Potpora za ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda u nepoljoprivredne proizvode.
9. Početne potpora za mlade poljoprivrednike.
10. Potpora za male poljoprivrednike.
11. Potpora za usluge zamjene na poljoprivrednom gospodarstvu.
12. De minimis potpora za poljoprivredni sektor - Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 34/23).
13. De minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda - Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/18, 14/20 i 16/20).
14. Organizacija poljoprivrednih i šumarskih manifestacija i sudjelovanje u programima kvalitete proizvoda od interesa za Grad Zagreb u partnerstvu ili suorganizaciji s drugim pravnim i fizičkim osobama kao i drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave - Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/18 i 12/19).

Mjere jačanja strukovnog, cjeloživotnog i specijalističkog obrazovanja u skladu s potrebama poljoprivrednog i šumarskog sektora:

Potpora za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja.

Mjere u funkciji očuvanja tradicionalnih obilježja i uređivanja naselja ruralnog i suburbanog karaktera i nekadašnjih seoskih naselja uklopljenih u Grad Zagreb:

Potpora za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima.
Gradonačelnik Grada Zagreba donijet će provedbene akte za realizaciju Programa na temelju kojih će se raspisati javni natječaji za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora.

Mjera - potpora za premještaj poljoprivrednih zgrada

Sukladno Odluci o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 9/15) s ciljem poboljšanja kakvoće života građana, zaštite okoliša i dobrobiti životinja, od 2015. godine višekratno su raspisivani javni natječaji za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada. Do 1.7.2019. odobrena je jedna izuzeta državna potpora za premještaj poljoprivredne zgrade u iznosu do 750.000,00 kn, a nakon provedene administrativne i terenske kontrole do kraja 2019. izvršena je isplata i korisnik potpore farmu ovaca je premjestio na područje izvan GUP-a Grada Zagreba.

Mjera - potpora za zatvaranje proizvodnih kapaciteta

Odluka o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 9/15) s ciljem zaštite i poboljšanja kakvoće zraka donesena je 2015. godine i u članku 10. imala propisan rok primjene do 1. srpnja 2019. godine. Prije isteka tog roka Grad Zagreb je po pojednostavljenom postupku prijave podnio zahtjev Ministarstvu poljoprivrede radi produljenja roka provedbe do 31.12.2020. do kada traje programsko razdoblje u EU temeljem Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima u razdoblju od 2014. do 2020. (SL L 204 od 1. srpnja 2014.). Početkom srpnja 2019. zaprimljeno je odobrenje EK-e za mjeru broj SA. 54438 (2019/N). Nakon toga je Gradska skupština Grada Zagreba donijela novu Odluku o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 18/19) radi usklađenja sa novim Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18 i 42/20). Za novu državnu potpora za zatvaranje proizvodnih  kapaciteta isplaćen je iznos od  1.353.100,00 kn za 11 poljoprivrednika s područja Jakuševca i Klare koji su  zatvorili objekte za  stočarsku proizvodnju koji su bili na području zabrane držanja domaćih životinja.
Link na natječaje https://www.zagreb.hr/natjecaji-pozivi/86136