clanak False

Prenamjena poljoprivrednog zemljišta

19.04.2017.
Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta propisana je člancima 16. do 24. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Jednokratnu naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku plaća investitor gradnje prema površini građevinske čestice utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje, odnosno po primitku potvrde glavnog projekta, odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju.

Visina naknade za poljoprivredno zemljište koje:
- se na dan 11.4.2013. nalazilo izvan granica građevinskog područja, a nakon izmjene prostornog plana je obuhvaćeno granicama građevinskog područja,
- se nalazi izvan granica građevinskog područja, a prostornim planom promijenjena mu je namjena i ostaje izvan granice građevinskog područja
određuje se u iznosu od:
- 50% od tržišne vrijednosti toga zemljišta unutar granica građevinskog područja za osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište,
- 25% od tržišne vrijednosti tog zemljišta unutar granica građevinskog područja za ostala poljoprivredna zemljišta.
Visina naknade za poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja i na kojem je dopuštena gradnja određuje se u iznosu od:
- 5% tržišne vrijednosti tog zemljišta unutar granica građevinskog područja  za osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište,
- 2,5% tržišne vrijednosti tog zemljišta unutar granica građevinskog područja za ostalo poljoprivredno zemljište.
Naknada se plaća i za objekte koji su nezakonito izgrađeni nakon 1. siječnja 1985.

Rješenje o naknadi za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba donosi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na temelju podataka nadležne porezne uprave o tržišnoj vrijednosti zemljišta unutar građevinskog područja. Postupak se pokreće po službenoj dužnosti na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje, odnosno po primitku potvrde glavnog projekta, odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju.

Naknada po rješenju plaća se u roku od 30 dana od dana dostave rješenja stranki. Na iznos naknade koji nije plaćen u roku plaća se zakonska zatezna kamata.

Oslobađanje od plaćanja naknade
Investitor gradnje se oslobađa plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u sljedećim slučajevima:
a) pri gradnji građevina koje služe za obranu od poplava, vodnih građevina odnosno sustava za melioracijsku odvodnju, vodnih građevina za zaštitu i korištenje voda, pri uređenju bujica, vodnih građevina odnosno sustava za navodnjavanje i drugih vodnih građevina prema posebnom propisu,
b) pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost, preradu poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu,
c) pri gradnji prometne infrastrukture,
d) pri gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
e) pri gradnji građevina za javne namjene u mjestima u kojima su te građevine uništene u oružanoj agresiji te stanova i kuća za stradalnike Domovinskog rata,
f) pri gradnji građevina za znanstveno-nastavne djelatnosti, zdravstvo i ustanove socijalne skrbi, čiji je osnivač Republika Hrvatska,
g) pri gradnji stambene građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 400 m2 ako se gradi unutar građevinskog područja,
h) pri gradnji objekata u poslovnoj zoni, kada je jedinica lokalne samouprave investitor gradnje,
i) pri gradnji stambenih objekata poticane stanogradnje,
j) pri gradnji igrališta za golf u užem smislu (teren za igranje golfa s pripadajućom infrastrukturom i akumulacijska jezera).

Odredbe o oslobođenju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta primjenjuju se i kod ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada sukladno posebnom propisu.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba donosi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.