clanak False

Programi Unije 2007-2013

19.04.2017.

Do trenutka stupanja u Europsku uniju i  početka novog financijskog razdoblja Europske unije Hrvatska je aktivno sudjelovala u sljedećim programima Unije:
 
Okvirni program za konkurentnost i inovacije (eng. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)
Program Marko Polo II (eng. Marco Polo II Programme)
Program Fiscalis 2013 (eng. Fiscalis 2013 Programme)
Program Erasmus Mundus (eng. Erasmus Mundus Programme)
Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (eng. Employment and Social Solidarity Programme - PROGRESS)
Program Kultura 2007. – 2013. (eng. Culture 2007. – 2013. Programme)
Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene (eng. Central European Exchange Programme for University Studies)
Program Građansko pravo i kazneno pravo (eng. Civil Justice and Criminal Justice Programme)
Program za cjeloživotno učenje (eng. Lifelong Learning Programme)
Program Mladi na djelu (eng. Youth in action Programme)
Program Carine (eng. Customs Programme)
Program Europa za građane (eng. Europe for Citizens Programme)
Program Media 2007 (eng. Media 2007 Programme)
Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. – 2013. (eng. Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008. – 2013.)


Okvirni program za konkurentnost i inovacije (eng. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)

 
Cilj ovog programa jest poticati konkurentnost europskog poduzetništva, a zamišljen je kao pomoć u ostvarivanju ciljeva Lisabonske strategije Europske unije vezano uz ekonomski rast i zapošljavanje.
 
Okvirni program za konkurentnost i inovacije sastoji se od triju komponenata:
• program za poduzetništvo i inovacije (eng. TheEntrepreneurship and Innovation Programme) – EIP
• program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (eng. TheInformation Communication Technologies Policy Support Programme) – ICT PSP
• inteligentna energija u Europi (eng. TheIntelligent Energy Europe Programme) – IEE.
 
Specifični ciljevi programa:
• razvoj inovativnih aktivnosti (uključujući eko-inovacije)
• omogućavanje lakšeg pristupa financijama malom i srednjem poduzetništvu
• osiguravanje usluga za potporu poslovanja u regijama
• poticanje boljeg korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT)  
• pružanje podrške razvoju informacijskog društva
• promicanje korištenja obnovljivih energija i energetske učinkovitosti.
 
Tijela odgovorna za pojedine komponente programa u Republici Hrvatskoj:
• Program za poduzetništvo i inovacije (EIP): Ministarstvo poduzetništva i obrta
• Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP): Ministarstvo uprave
• Program Inteligentna energija u Europi (IEE): Ministarstvo gospodarstva.

Program Marko Polo II (eng. Marco Polo II Programme)

 
Programom se nastoji smanjiti opterećenje cestovnog prometa, negativan učinak teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije te jačati intermodalnost, Cilj je smanjiti aktivnosti u teretnom transportu i logistici kako bi se izbjeglo cestovno preopterećenje.
 
Program podržava pet vrsta aktivnosti:
• izmjena modaliteta transport
• katalizatorske aktivnosti
• morske autoceste
• izbjegavanje cestovnog preopterećenja
• zajedničke obrazovne aktivnosti.
 
Program je namijenjen tvrtkama u privatnom i državnom vlasništvu koje se bave prijevozništvom, poput morskih ili riječnih prijevoznika, špeditera, terminala, zračnih luka, morskih i riječnih luka, velikih proizvođača koji sami organiziraju svoj prijevoz, udruženja ako su osnovana kao zasebne pravne osobe.
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture jest glavno tijelo koje ima ulogu nadzora provedbe programa u Hrvatskoj, dok je nacionalni koordinator programa Hrvatska udruga za promicanje međuglobalnog prometnog povezivanja.

Program Fiscalis 2013 (eng. Fiscalis 2013 Programme)

 
Cilj ovog programa jest stvoriti pouzdanije i bolje djelovanje poreznog sustava na unutarnjem tržištu EU-a poticanjem suradnje u području porezne politike. Program potiče bolju primjenu i razumijevanje poreznih zakona u Europskoj uniji te nastoji informirati i razmjenjivati primjere dobre prakse sa zemljama kandidatkinjama, zemljama potencijalnim kandidatkinjama i zemljama članicama europske politike susjedstva.
Program je namijenjen djelatnicima Porezne uprave te podupire sljedeće vrste aktivnosti na području porezne politike:
• razvoj komunikacijskih sustava i sustava razmjene informacija 
• uspostavljanje multilateralne kontrole u vezi s oporezivanjem osoba koje podliježu plaćanju poreza u različitim zemljama sudionicama
• organiziranje seminara, radionica, projektnih grupa, radnih posjeta i obrazovnih aktivnosti.
 
Ministarstvo financija – Porezna uprava jest glavno tijelo koje ima ulogu nadzora provedbe programa u Hrvatskoj.

Program Erasmus Mundus (eng. Erasmus Mundus Programme)

 
Erasmus Mundus II jest program suradnje i mobilnosti u području visokog obrazovanja kojem je cilj poboljšati kvalitetu visokog obrazovanja u Europi i promicati dijalog i razumijevanje među ljudima i kulturama kroz suradnju s trećim zemljama. 
 
Program Erasmus Mundus II provodi se kroz tri aktivnosti:
• združeni programi Erasmus Mundus provode se prvenstveno stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske (Erasmus Mundus Masters Courses) i doktorske studije (Erasmus Mundus Joint Doctorates)
• Erasmus Mundus partnerstva između visokih učilišta iz EU-a koja provode studij Erasmus Mundus II i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama uključenima u program) u svrhu mobilnosti na svim akademskim razinama
• promidžba visokog obrazovanja u Europi.
 
Izvršna agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu zadužena je za provedbu ovog programa te raspisivanje natječaja. Agencija za mobilnost i programe EU-a djeluje kao nacionalna kontakt-točka za pitanja na temu programa Erasmus Mundus II.

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (eng. Employment and Social Solidarity Programme - PROGRESS)

 
Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost osnovan je kako bi proveo Socijalnu agendu Europske unije u području zapošljavanja, poticanja kvalitetnih radnih mjesta i jednake mogućnosti za sve. Program prati nastojanja država korisnica da potiču brojnija i kvalitetnija radna mjesta i jednake mogućnosti za sve. Usmjeren je na aktivnosti informiranja i analiziranja politika.
 
Programom se financiraju tri vrste aktivnosti: analitičke aktivnosti, aktivnosti koje uključuju uzajamno učenje i pružanje podrške glavnim izvođačima programa.
 
PROGRESS se sastoji od pet komponenti:
• zapošljavanje
• socijalna zaštita i socijalno uključivanje
• radni uvjeti
• borba protiv diskriminacije
• ravnopravnost spolova.
 
Program je namijenjen tijelima regionalne i lokalne uprave, agencijama i zavodima za zapošljavanje, državnim statističkim uredima, stručnjacima i savjetnicima za istraživanja, sveučilištima i istraživačkim centrima, medijima, nevladinim udrugama (poglavito udruge članice europskih mreža udruga), socijalnim partnerima.
Tijelo nadležno za ukupnu koordinaciju ovog programa jest Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Program Kultura 2007. – 2013. (eng. Culture 2007. – 2013. Programme)

 
Programom Kultura 2007. – 2013. financiraju se projekti kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada: scenskim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, književnosti, kulturnoj baštini, povijesti kulture. 
 
Cilj ovog programa jest promicati prekograničnu mobilnost kulturnih djelatnika, poticati transnacionalno kretanje kulturnih i umjetničkih djela i njegovati međukulturalni dijalog.
 
Program je podijeljen na sljedeće aktivnosti: 
• potpora kulturnim projektima
• potpora tijelima u kulturi
• potpora aktivnostima analize i diseminacije.
 
Namijenjen je neprofitnim privatnim ili javnim ustanovama/organizacijama s pravnom osobnošću čija je primarna aktivnost područje kulture.
 
Program je u nadležnosti Opće uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije (Directorate General for Education and Culture – DG EAC) koja je 2007. godine delegirala Izvršnu agenciju za obrazovanje, audiovizualni sektor i kulturu (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) za koordinaciju programa Unije na europskoj razini.

Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene (eng. Central European Exchange Programme for University Studies)

 
Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene temelji se na akademskoj razmjeni studenata i profesora srednje i istočne Europe. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija i Kosovo. 
 
Zemlje same određuju kvotu raspoloživih stipendija te razinu stipendije za različite kategorije stipendista (studenti, doktorandi i profesori) kao i uvjete boravka.
 
Koordinatori i partneri ovog programa jesu fakulteti, a provodi ga Agencija za mobilnost.

Program Građansko pravo i kazneno pravo (eng. Civil Justice and Criminal Justice Programme)

 
Program Građansko pravo i kazneno pravo predstavlja komponente Okvirnog programa temeljnih prava i pravosuđa, koji je uspostavljen za razdoblje 2007. – 2013. Program podupire razvoj europskog društva kroz poštovanje temeljnih prava, borbu protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije te kroz jačanje civilnog društva. Promiče sudsku suradnju u sustavima građanskoga, trgovačkoga i kaznenog prava.
 
Okvirni program objedinjava sljedeće potprograme:
• Borba protiv nasilja (eng. Daphne III)
• Prevencija droga i informiranje (eng. Drugs prevention and information)
• Temeljna prava i državljanstvo (eng. Fundamental rights and citizenship)
• Građansko pravo (JCIV) (eng. Civil justice)
• Kazneno pravo (JPEN) (eng. Criminal justice).
 
Specifični ciljevi ovog programa jesu poboljšati pristup pravosuđu, promicati uzajamno poštivanje sudskih rješenja, smanjiti razlike u građanskom pravu između zemalja članica, stručno osposobljavati pravosudno osoblje, pravilno provoditi instrumente Europske unije te razmjenjivati informacije o zakonskom i pravosudnom sustavu unutar zemalja članica.
 
Program je namijenjen pravnicima i drugim stručnjacima koji sudjeluju u radu pravosuđa, predstavnicima službi pomoći žrtvama, tijelima državne vlasti, javnim i privatnim organizacijama čiji su ciljevi u skladu s ciljevima Programa, uključujući i profesionalne organizacije, sveučilišta, istraživačke institute, međunarodne i nevladine organizacije i uopće, građanima Europske unije, profitnim organizacijama koje mogu sudjelovati samo u suradnji s neprofitnim ili državnim organizacijama.
 
Državno tijelo zaduženo za koordinaciju navedenih Programa na razini Republike Hrvatske jest Ministarstvo pravosuđa.

Program za cjeloživotno učenje (eng. Lifelong Learning Programme)

 
Cilj ovog programa jest izgraditi novo društvo znanja, održiv ekonomski razvoj, povećati broj kvalitetnijih poslova te ojačati društvenu koheziju u Europskoj uniji.
 
Proizašao je iz obrazovnih programa Socrates i Leonardo da Vinci, a obuhvaća četiri potprograma i dva komplementarna programa:
• Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje)
• Leonardo da Vinci (stručno obrazovanje i osposobljavanje)
• Erasmus (visokoškolsko obrazovanje)
• Grundtvig (obrazovanje odraslih)
• Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa)
• Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).
 
Program je namijenjen svim vrstama obrazovnih ustanova, od predškolskih do visokoškolskih ustanova, strukovnog obrazovanja i usavršavanja, obrazovanja odraslih te pojedincima –  učenicima, studentima i nastavnicima.
 
Tijelo nadležno za provedbu Programa za cjeloživotno učenje jest Agencija za mobilnost i programe EU-a.

Program Mladi na djelu (eng. Youth in action Programme)

 
Program Mladi na djelu daje velik doprinos stjecanju vještina kroz neformalno učenje i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Proizašao je iz programa Mladi za Europu, Europska volonterska služba i Mladi.
 
Program obuhvaća pet akcija:
• Mladi za Europu
• Europska volonterska služba
• Mladi u svijetu
• Sustavi podrške mladima
• Potpora europskoj suradnji u području mladih.
 
Ciljevi ovog programa jesu promicati aktivno građanstvo mladih, razvijati solidarnost i promicati toleranciju među mladima, poticati uzajamno razumijevanje među mladima iz različitih zemalja, razvijati kvalitetne sustave potpore aktivnostima i organizacijama mladih i promicati europske suradnje u sektoru mladih.
 
Program je namijenjen mladim ljudima (od 13 do 30 godina), organizacijama mladih i svima uključenima u rad s mladima.
 
Nacionalna agencija zadužena za provedbu ovog programa u RH jest Agencija za mobilnost i programe EU-a. Državno tijelo zaduženo za uključivanje i nadzor provedbe ovog programa u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo socijalne politike i mladih.
 
Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (eng. Seventh Framework Programme)
Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti glavni je instrument kojim Europska unija financira istraživanje i razvoj u Europi i izvan nje, koji se nastavlja na program FP6.  Cilj je daljnja izgradnja Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) u smislu rasta i razvoja te očuvati vodstvo u globalnoj ekonomiji znanja.
 
Program se sastoji od četiriju potprograma:
• Suradnja – potpora međunarodnoj suradnji u istraživanjima kojima je cilj jačanje konkurentnosti europske proizvodnje
• Ideje – potpora pionirskim istraživanjima u obliku financiranja višedisciplinarnih istraživačkih projekata pojedinačnih timova
• Ljudi – potpora daljnjem školovanju, mobilnosti i profesionalnom razvoju istraživača
• Istraživački kapaciteti – potpora jačanju i optimalnom korištenju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta diljem Europe.
 
Program je namijenjen sveučilištima istraživačkim centrima,  trgovačkim društvima, osobito malim i srednjim poduzećima, i samostalnim istraživačima.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa jest tijelo nadležno za strateško planiranje i vrednovanje sudjelovanja u programu FP7.

Program Carine (eng. Customs Programme)

 
Program Carine namijenjen je suradnji nacionalnih carinskih uprava unutar zemalja Europske unije te olakšavanju trgovine i borbi protiv prijevara radi čuvanja financijskih i sigurnosnih interesa Unije i njezinih građana.
 
Program obuhvaća pet potprograma:
• Zaštita financijskih i gospodarskih interesa Zajednice
• Olakšavanje trgovine i suradnje na tom području
• Sveukupna strateška i opća potpora
• Jačanje sigurnosti i zaštite
• Proširenje EU-a, integriranje novih članica i odnosi s trećim zemljama.
 
Potencijalni korisnici programa Carine jesu djelatnici carinske uprave.
 
Tijelo nadležno za provedbu ovog programa u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo financija – Carinska uprava.

Program Europa za građane (eng. Europe for Citizens Programme)
Program je namijenjen razvoju aktivnog europskoga građanstva i premošćivanju jaza između građana i Europske unije. Kroz aktivnosti ovog programa građani imaju priliku sudjelovati u aktivnostima transnacionalne razmjene i suradnje koje pridonose izgradnji osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i potiču procese europske integracije. 
 
Ciljevi ovog programa jesu osnaživati europski identitet, jačati pripadnost Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka, jačati toleranciju i međusobno razumijevanje europskih građana kroz promicanje kulturne i jezične raznolikosti.
 
Europa za građane obuhvaća četiri potprograma:
• Aktivni građani za Europu
• Aktivno civilno društvo u Europi
• Aktivno europsko sjećanje
• Zajedno za Europu.
 
Program je namijenjen lokalnim vlastima i organizacijama koje ih predstavljaju, organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika („thinkthanks“), skupinama građana, organizacijama civilnog društva, udrugama, sindikatima, obrazovnim institucijama i organizacijama aktivnim u različitim područjima djelovanja.
 
Koordinator provedbe ovog programa u Hrvatskoj, koji ujedno djeluje u svojstvu kontakt-točke za program Europa za građane, jest Ured Vlade RH.

Program Media 2007 (eng. Media 2007 Programme)

 
Program Media 2007 namijenjen je financiranju aktivnosti audiovizualnog sektora, aktivnosti pretprodukcije i postprodukcije, tehnološkog i tržišnog napretka te digitalizacije.
 
Ciljevi su osnažiti europski audiovizualni sektor uzimajući u obzir europski kulturni identitet i europsko kulturno naslijeđe, povećati cirkulaciju europskih audiovizualnih djela unutar i izvan Europske unije te osigurati konkurentnost europskog audiovizualnog sektora preko otvorenoga i konkurentnog tržišta.
 
Program obuhvaća pet potprograma:
• Usavršavanje
• Razvoj projekata
• Distribucija
• Promocija/festivali
• Nove tehnologije.
 
Potencijalni korisnici ovog programa jesu hrvatske tvrtke i profesionalci u području audiovizualnih medija: redatelji, producenti, scenaristi te ostale fizičke i pravne osobe koje se bave audiovizualnim djelatnostima.
 
Državno tijelo zaduženo za koordinaciju i provedbu u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo kulture. 

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. – 2013. (eng. Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008.-2013.)

 
Program je ključno sredstvo kojim Europska komisija ostvaruje ciljeve strategije EU-a za zdravstvo, a osnovan je kako bi se poboljšala zdravstvena sigurnost građana i promicalo zdravlje, uključujući smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenom sustavu, pružanje informacija o zdravlju te mehanizmima financiranja.
 
Program je namijenjen organizacijama i institucijama iz područja zdravstva, primjerice istraživačkim institutima i sveučilištima, javnoj upravi, nevladinim organizacijama te komercijalnim tvrtkama. 
 
Državno tijelo zaduženo za koordinaciju programa u RH jest Ministarstvo zdravlja.