clanak False

Programi Unije 2021. - 2027.

07.06.2021.
Vijeće EU-a 17. prosinca 2020. donijelo je uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir (VFO) EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Uredbom se za 27 država članica EU-a predviđa dugoročni proračun EU-a od 1074,3 milijarde eura te se uvodi novi dodatni instrument za oporavak u iznosu od čak 750 milijardi eura, pod nazivom „EU sljedeće generacije“. U okviru VFO-a 2021. – 2027. alocirana su sredstva za programe Unije.
 
Programi Unije za razdoblje 2021. – 2027. jesu sljedeći:
Program Obzor Europa (eng. Horizon Europe)
Program za jedinstveno tržište (eng. Single Market Programme)
Program Erasmus+ (eng. Erasmus+ Programme)
Europske snage solidarnosti (eng. European Solidarity Corps)
Program LIFE (eng. LIFE Programme)
Program Kreativna Europa 2021 – 2027 (eng. Creative Europe 2021 – 2027)
Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (eng. Citizens, Equality, Rights and Values Programme)
Europski svemirski program (eng. European Space Programme)
Program Digitalna Europa (eng. Digital Europe Programme)
Program Fiscalis 2021 – 2027 (eng. Fiscalis Programme 2021 – 2027)
Program Carina 2021 – 2027 (eng. Custom Programme 2021 – 2027)
Program Periklo IV (eng. Pericles IV Programme)
Program Unije za borbu protiv prijevara (eng. Union Anti Fraud Programme)
Program EU za zdravlje 2021 – 2027 (eng. EU4Health)

Program Obzor Europa (eng. Horizon Europe Programme)
Program Obzor Europa jest Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
 
Opći je cilj ovog programa ostvariti znanstveni, tehnološki, gospodarski i društveni učinak ulaganja Unije u istraživanja i inovacije kako bi se ojačali znanstveni i tehnološki temelji Unije i potaknula njezina konkurentnost u svim državama članicama, uključujući njezinu industriju, kako bi se ostvarili strateški prioriteti Unije te kako bi se pridonijelo ostvarenju ciljeva i politika Unije i suočavanju s globalnim izazovima.
 
Aktivnosti ovog programa podijeljene su u tri stupa:
• Izvrsna znanost - jačanje i širenje izvrsnosti znanstvenog temelja Unije 
• Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe 
• Inovativna Europa.
 
Vizija ovog programa jest održiva, pravedna i prosperitetna budućnost za ljude i planet na temelju europskih vrijednosti, borba protiv klimatskih promjena, pomoć u postizanju ciljeva održivog razvoja i poticanje konkurentnosti i rasta u Uniji.
 
Ključne novosti u odnosu na Obzor 2020. jesu potpore za revolucionarne inovacije putem Europskog vijeća za inovacije, poboljšanje učinka usmjeravanjem na misije u području istraživanja i razvoja te bolje povezivanje istraživanja i inovacija EU-a s potrebama društva i građana, jačanje međunarodne suradnje, novi pristup europskim partnerstvima usmjerenima na potporu ciljevima politike EU-a te otvorena znanost na razini cijelog programa, koja će rezultirati boljim širenjem i iskorištavanjem rezultata istraživanja i inovacija.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 100 milijardi eura (20 milijardi više nego u prethodnom programskom razdoblju).
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program za jedinstveno tržište (eng. Single Market Programme)
Program za jedinstveno tržište ima za cilj poboljšati djelotvornost unutarnjeg tržišta, poboljšati konkurentnost poduzeća s posebnim naglaskom na MSP-ove, osigurati djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta putem postupaka normizacije, promicati interese potrošača i osigurati visoku razinu zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, pridonositi visokoj razini zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu i u povezanim područjima te proizvoditi i priopćavati visokokvalitetnu statistiku o Europi pravodobno, nepristrano i troškovno učinkovito s pomoću pojačanih partnerstava s Europskim statističkim sustavom.
 
Program za jedinstveno tržište jest moderan, jednostavan i fleksibilan i njime se objedinjuje širok raspon aktivnosti koje su se prethodno financirale odvojeno. U njemu se okupljaju aktivnosti financirane u okviru pet prethodnih programa u područjima konkurentnosti poduzeća, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika financijskih usluga, donošenja politika u području financijskih usluga i u pogledu prehrambenog lanca (COSME, Potrošač, EaSI i dr.).
 
Od ovog se programa očekuje da će poboljšati funkcioniranje i bolje koordinirati akcije na jedinstvenom tržištu, postići bolju vrijednost za novac i osigurati veću vidljivost jedinstvenog tržišta.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi četiri milijarde eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program Erasmus+ (eng. Erasmus+ Programme)
Erasmus+ jest program Unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.

Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na:
• socijalnu uključenost – bolju ponudu za osobe s manje mogućnosti, osobe iz različitih kulturnih sredina, različitog socioekonomskog položaja i osobe u ruralnim i udaljenim područjima 
• zelenu tranziciju – financijske poticaje sudionicima za održive načine prijevoza, ulaganje u projekte koji se bave informiranjem javnosti o ekološkim problemima  
• digitalnu tranziciju – sudjelovanje u kvalitetnom digitalnom osposobljavanju i razmjenama.
 
Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju za:
• visoko obrazovanje
• strukovno obrazovanje i osposobljavanje
• školsko obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
• obrazovanje odraslih
• mlade
• sport.
 
Novosti programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. jesu individualne razmjene učenika, mobilnost za polaznike u području obrazovanja odraslih, mala partnerstva za manje organizacije (škole, udruženja mladih i sportski klubovi), poticanje stručne prakse u digitalnom sektoru, potpuno uvođenje europske studentske iskaznice, poticanje održivih načina prijevoza, inicijativa DiscoverEU (osamnaestogodišnjacima pruža priliku da putujući vlakom upoznaju Europu i uče od drugih kultura) te decentralizirane aktivnosti za sport od 2023. godine.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 30 milijardi eura (što je udvostručeni proračun u odnosu na razdoblje 2014. – 2020.)
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Europske snage solidarnosti (eng. European Solidarity Corps)
Program Europske snage solidarnosti pružaj priliku mladim ljudima u dobi od 18 do 30 godina da pridonose društvu, volontiraju i rade za opće dobro i iskazuju solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju te da istovremeno stječu neprocjenjivo iskustvo i razvijaju svoje vještine.
 
Europske snage solidarnosti sadrže četiri vrste projekata: volontiranje, projekte solidarnosti, volonterske timove u područjima visokog prioriteta i volontiranje u području humanitarne pomoći.
 
Prioriteti u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.
• promicanje uključivosti i raznolikosti
• izrada projekata tako da budu „zeleniji” te poticanje održivijeg i odgovornijeg ponašanja sudionika i organizacija sudionica
• potpora digitalnoj tranziciji putem projekata i aktivnosti kojima se potiču digitalne vještine i digitalna pismenost te povećava razumijevanje rizika i mogućnosti digitalne tehnologije
• promicanje sudjelovanja mladih u demokratskim procesima i građanskom angažmanu
• volontiranje usmjereno na zdravstvena pitanja, uključujući posljedice i oporavak od pandemije bolesti COVID-19
• dodatni nacionalni prioritet za Hrvatsku: mladi u ruralnim područjima s naglaskom na potresom pogođena područja.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1,26 milijardi eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.

Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Vodič kroz program Europske snage solidarnosti

Program LIFE (eng. LIFE programme)
Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime.
 
Cilj ovog programa jest pridonijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.
Programom LIFE Europska unija želi pridonijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će pridonijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo, koje učinkovito iskorištava resurse, kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.
 
Program ima dva potprograma: 
• Okoliš
• Klimatske aktivnosti.
 
Novi će program biti usmjeren na razvoj i uvođenje inovativnih načina reagiranja na izazove u području okoliša i klime, čime će potaknuti promjene u razvoju, provedbi i primjeni politika.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 3,46 milijardi eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program Kreativna Europa 2021 – 2027 (eng. Creative Europe 2021 2027)
Program Kreativna Europa jest program EU-a za kulturu i audiovizualni sektor za programsko razdoblje 2021. – 2027.
 
Ciljevi programa Kreativna Europa:
• povećati umjetničku i kulturnu suradnju na razini EU-a, uključujući mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika
• promicati suradnju, konkurentnost i inovacijski potencijal europske audiovizualne industrije
• podupirati stvaranje, optjecaj i promicanje europskih djela
• promicati raznoliko i pluralističko medijsko okružje
• promicati medijsku pismenost.
 
Program se sastoji od triju potprograma:
• Kultura – odnosi se na kulturne i kreativne sektore 
• Mediji –  obuhvaća audiovizualni sektor
• Međusektorski potprogram.
 
U okviru potprograma Kultura nastavit će se promicati kulturna i jezična raznolikost, očuvanje kulturne baštine i konkurentnost te pronalazak nove publike i izvan granica Europske unije.
Potprogram Mediji pružat će potporu međunarodnim projektima i produkcijama, kao i onima s europskom dimenzijom, te novim tehnologijama koje pridonose konkurentnosti sektora.
Prvi će se put, u okviru Međusektorskog potprograma, potpora pružiti informativnom medijskom sektoru nizom aktivnosti za promicanje medijske pismenosti, pluralizma i slobode medija.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1,46 milijardi eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (eng. Citizens, Equality, Rights and Values Programme)
Programom Građani, jednakost, prava i vrijednosti pruža se potpora daljnjem razvoju europskog područja pravosuđa na temelju vrijednosti Unije, vladavine prava te uzajamnog priznavanja i povjerenja, posebno olakšavanjem pristupa pravosuđu te promicanjem pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima i djelotvornosti nacionalnih pravosudnih sustava.
 
U Programu se okupljaju aktivnosti financirane u okviru prethodnih programa: Program Pravosuđe, Program o pravima, jednakosti i građanstvu i Europa za građane.
 
Program ima tri specifična cilja:
• promicati jednakosti i prava
• promicati angažman i sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije
• boriti se protiv nasilja.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 947 milijuna eura. 
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Europski svemirski program (eng. European Space Programme)
Europski svemirski program financira razvoj i iskorištavanje europske svemirske infrastrukture i srodnih usluga te osigurava:
• kvalitetne, aktualne i sigurne podatke i usluge povezane sa svemirom
• veće socioekonomske koristi od uporabe tih podataka i usluga, usmjerene na povećanje rasta i otvaranje radnih mjesta u EU-u
• pojačanu sigurnost i autonomiju EU-a
• jaču ulogu EU-a kao vodećeg dionika u svemirskom sektoru. 
 
Također, ovim se programom uvode nove sigurnosne komponente, kao što su program pod nazivom „Svijest o situaciji u svemiru” (SSA) ili nova inicijativa pod nazivom „Državne satelitske komunikacije” (GOVSATCOM) za praćenje svemirskih opasnosti i pružanje pristupa sigurnim satelitskim komunikacijama za nacionalna tijela.
 
Program se sastoji od sljedećih komponenti:
• autonomnog civilnog globalnog navigacijskog satelitskog sustava
• autonomnog sustava za promatranje Zemlje
• sustava za nadzor i praćenje u svemiru
• usluga državnih satelitskih komunikacija.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 16 milijardi eura (od čega 9,7 milijardi eura za Galileo i EGNOS; 5,8 milijardi eura Copernicus i 0,5 milijardi eura za GOVSATCOM & SSA).
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program Digitalna Europa (eng. Digital Europe)
Digitalna Europa novi je program Unije koji ima za cilj ubrzati oporavak i potaknuti digitalnu transformaciju Europe, usredotočen na približavanje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnoj upravi.
 
Sastoji se od pet ključnih područja: 
• superračunalstvo 
• umjetna inteligencija 
• kibersigurnost 
• napredne digitalne vještine
• osiguravanje široke uporabe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu.
 
Programom bi se trebao premostiti jaz koji postoji između istraživanja digitalnih tehnologija i njihove primjene te bi se rezultati istraživanja trebali staviti na tržište u korist europskih građana i poduzeća, a posebno malih i srednjih poduzeća. 
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 7,5 milijardi eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program Fiscalis 2021 – 2027 (eng. Fiscalis Programme 2021 - 2027)
Program je namijenjen poboljšanju pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje među korisnicima programa. Fokusira se na poboljšanje ispravnog funkcioniranja poreznih sustava unutarnjeg tržišta pomažući zemljama sudionicama, njihovim poreznim vlastima i dužnosnicima da rade zajedno u borbi protiv poreznih prijevara, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja.
 
Program Fiscalis podržava suradnju između poreznih uprava država članica i pridonosi borbi protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja poreza:
• uspostavljanjem interoperabilnih i isplativih IT sustava 
• omogućavanjem razmjene dobrih praksi i obuka za povećanje učinkovitosti
• uspostavljanjem zajedničke akcije u upravljanju rizicima i revizijama
• poticanjem konkurentnosti Unije.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 270 milijuna eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program Carina 2021 – 2027 (eng. Custom Programme 2021 – 2027)
Carinski program od presudne je važnosti za zaštitu jedinstvenog tržišta i njegovih građana od ilegalne trgovine, istovremeno olakšavajući legitimno poslovanje. On podržava suradnju između carinskih tijela diljem EU-a i štiti financijske i ekonomske interese Europske unije i njezinih država članica.
 
Središnji element programa jest daljnji razvoj i rad europskih elektroničkih sustava koje koriste europska carinska tijela, a koji su nužni kako bi se zajamčila suradnja na razini EU-a i provedba carinskih propisa.
 
Glavni ciljevi ovog programa jesu:
• povećati razmjenu informacija i podataka između nacionalnih carinskih uprava
• pružati podršku carinskim tijelima u zaštiti financijskih i ekonomskih interesa Unije
• osmišljavati bolje strategije upravljanja rizikom radi zaštite financijskih interesa EU-a.
 
Program će također pomoći da se carinski sustav EU-a učini transparentnijim i pruži pravni nadzor carinske politike EU-a, istovremeno omogućavajući nesmetano operativno donošenje odluka u razvoju IT projekata.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 950 milijuna eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.

Program Periklo IV (Pericles IV Programme)
Periklo IV program je EU-a posvećen zaštiti eura od krivotvorenja i povezanih prijevara u EU-u i izvan njega.
 
Opći je cilj programa Periklo IV sprječavati krivotvorenje i s njime povezane prijevare te se boriti protiv krivotvorenja i prijevara kao i čuvati integritet euronovčanica i eurokovanica, čime se jača povjerenje građana i poduzeća u autentičnost tih novčanica i kovanica te povećava povjerenje u gospodarstvo Unije štiteći pritom održivost javnih financija.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi osam milijuna eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program Unije za borbu protiv prijevara (eng. Union Anti Fraud Programme)
Program za borbu protiv prijevara instrument je koji osigurava zaštitu financijskih interesa EU-a kroz borbu protiv prijevara.
 
Glavni cilj ovog programa jest zaštititi financijske interese Europske unije i podržati uzajamnu pomoć među upravnim tijelima država članica te njihovu suradnju s Komisijom kako bi se osigurala ispravna primjena carinskog i poljoprivrednog zakonodavstva.
 
Specifični ciljevi ovog programa jesu:
• sprječavanje i borba protiv prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Unije
• potpora prijavljivanju nepravilnosti, uključujući prijevare, u vezi sa sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja i sredstvima pretpristupne pomoći iz proračuna Unije
• osiguravanje alata za razmjenu informacija i podršku operativnim aktivnostima na polju uzajamne administrativne pomoći u carinskim i poljoprivrednim pitanjima.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 181 milijun eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)

Program EU za zdravlje 2021 – 2027 (eng. EU4Health)
Program EU za zdravlje usmjeren je na jačanje zdravstvenih sustava podržavanjem država članica u međusobnom koordiniranju i dijeljenju podataka te povećanje dostupnosti lijekova i medicinskih proizvoda po povoljnijim cijenama.
 
U okviru ovog programa podupirat će se i mjere povezane s e-zdravstvom i uspostava europskog podatkovnog prostora u zdravstvu, promicanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, poboljšanje mentalnog zdravlja i ubrzanje borbe protiv raka.
 
Program ima četiri općenita cilja:
• poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji
• suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju
• poboljšanje dostupnosti, pristupačnosti i cjenovne pristupačnosti u Uniji lijekova i medicinskih proizvoda te proizvoda potrebnih tijekom krize i podupiranje inovacija u vezi s takvim proizvodima
• jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 9,4 milijardi eura.
 
Više informacija o programu potražite na poveznici.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa:  Uredba (hrv)
                                                                                Regulativa (eng)