clanak False

Programi Unije 2014-2020

19.04.2017.
Članstvom u Europskoj uniji Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim programima Unije te prestaje biti obvezna uplaćivati godišnje članarine.
 
Republika Hrvatska sudjeluje u sljedećim programima Unije 2014. – 2020.:
Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (Programme for the Competitiveness of enterprises and Small and Medium Entreprises - COSME)
Program Herkul III  (eng. Hercule III Programme)
Program Potrošač  (eng. Consumer Programme) 
Program o pravima, jednakosti i građanstvu (eng. Rights and Citizenship Programme)
Program Carine 2020 (eng. Customs 2020)
Program Fiscalis 2020 (eng. Fiscalis 2020 Programme)
Program Kreativna Europa  (eng. CREATIVE EUROPE Programme) 
Program Europa za građane  (eng. Europe For Citizens Programme)
Program Obzor 2020 (eng. Horizon 2020 Programme)
Program Erasmus plus  (eng. Erasmus + Programme)
Program Zapošljavanje i socijalne inovacije (eng. Employment and Social Innovation Programme - EaSi)
Program Pravosuđe (eng. Justice Programme)
Mehanizam unije za civilnu zaštitu (eng. EU Civil Protection Mechanism)

Zdravlje za rast – treći višegodišnji program djelovanja EU-a u području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. (eng. Health for Growth Programme)

Cilj ovog programa jest rad s državama članicama na poticanju inovacija u zdravstvu i povećanju održivosti zdravstvenih sustava, poboljšanju zdravlja i prevencija bolesti građana EU-a te zaštiti od prekograničnih zdravstvenih prijetnji. 
 
Program će unaprijediti ciljeve strategije Europa 2020. poticanjem zdravlja kao neophodnog uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast te omogućiti jačanje djelovanja u cilju promicanja zdravlja i sprječavanja bolesti, bolju pripremljenost u cilju zaštite građana u hitnim zdravstvenim slučajevima i koordinaciju aktivnosti za njihovo rješavanje na europskoj razini, povećanje udjela inovacija u području zdravstva i poboljšan pristup medicinskoj stručnosti i informacijama te poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata.
 
Program je namijenjen tijelima javne vlasti, tijelima u javnom sektoru, posebice za istraživanje i zdravstvene ustanove, sveučilištima i ustanovama visokog obrazovanja. 
 
Financijska omotnica za program Zdravlje za rast u navedenom sedmogodišnjem razdoblju iznosi 449 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (eng. Programme for the Competitiveness of enterprises and Small and Medium Entreprises - COSME)

 
Program COSME osmišljen je kako  bi se ostvarili prioriteti pametnog i održivog rasta i pridonijelo što većem zapošljavanju u državama članicama EU-a.  
Usmjeren je na jačanje konkurentnosti i održivosti europskih poduzeća, promociju poduzetništva, poboljšanje pristupa tržištu unutar Europske unije i širenje te poticanje osnivanja i rast malih i srednjih poduzetnika.
 
Ciljevi ovog programa jesu:
• olakšati pristup financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP-ove)
• stvoriti okruženje pogodno za stvaranje i rast gospodarstva
• poticati poduzetničke kulture u Europi
• povećati održive konkurentnosti EU tvrtki
• pomagati malim poduzećima da rade izvan svoje matične zemlje i poboljšati njihov pristup tržištima.
 
Program je namijenjen postojećim poduzetnicima (posebno malim tvrtkama), budućim poduzetnicima (uključujući start-up poduzeća) te nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima vlasti.
 
Koordinacijsko tijelo za program COSME u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
Proračunska sredstva predviđena za program Cosme u navedenom razdoblju iznose 2,3 milijarde eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije (eng. LIFE Programme)
Program LIFE financijski je instrument Europske unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime. 
 
Cilj Programa LIFE jest pridonijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.
 
Opći ciljevi programa jesu:
• pridonijeti prelasku na gospodarstvo koje upotrebljava učinkovite resurse, ima nisku razinu emisije CO2 i otporno je na klimatske promjene, pridonijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, uključujući davanje podrške mreži Natura 2000 i borbu protiv narušavanja ekosustava
• poboljšati razvoj, provedbu i primjenu okolišne i klimatske politike i zakonodavstva Unije te djelovati kao katalizator i promicati integraciju i uključivanje okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Unije
• podupirati bolje upravljanje u području okoliša i klime na svim razinama, uključujući bolje sudjelovanje civilnog društva, NVO-a i lokalnih aktera
• podržati provedbu Sedmog akcijskog plana za okoliš.
 
Program LIFE ima dva potprograma:
• Okoliš
• Klimatske aktivnosti.
 
Nacionalna kontakt-točka za Program LIFE u Hrvatskoj jest Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
Proračunska sredstva predviđena za program LIFE u navedenom razdoblju iznose 3,4 milijarde eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Herkul III  (eng. Hercule III Programme)
Program promiče aktivnosti protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje imaju utjecaja na financijske interese Europske unije te povećanje konkurentnosti europske ekonomije i osiguranje zaštite novca poreznih obveznika.
 
Opći cilj ovog programa jest zaštiti financijske interese Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskoga gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika.
Posebni cilj ovog programa jest spriječiti prijevare, korupciju i sve druge nezakonite radnje koje štete financijskim interesima Unije te se boriti protiv njih.
 
Program je namijenjen nacionalnim ili regionalnim upravama država članica ili ostalih država. Subjekti koji se mogu prijaviti jesu istraživačke i obrazovne ustanove te neprofitne organizacije koje djeluju najmanje godinu dana i promiču jačanje zaštite financijskih interesa Europske unije.
 
Ukupan proračun programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 105 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Potrošač  (eng. Consumer Programme)  

 
Program Potrošač ima za cilj pridonijeti zaštiti zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa građana Europske unije. Ključni princip jest osnažiti potrošača za aktivno sudjelovanje na tržištu kroz jačanje njihovih prava na informiranje s posebnim fokusom na zaštiti potrošača i podizanju razine svijesti potrošača u novim zemljama članicama. 
 
Program je otvoren za javna tijela, neprofitne organizacije, nevladine potrošačke organizacije i dužnosnike za zaštitu potrošača.
 
Koordinacijsko tijelo za program Potrošač u razdoblju 2014. – 2020. u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi  188,83 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program o pravima, jednakosti i građanstvu (eng. Rights and Citizenship Programme)
Program o pravima, jednakosti i građanstvu  ima za cilj zaštititi osobna prava i slobode koje proistječu iz europskog zakonodavstva. Svrha ovog programa jest učiniti EU područjem na kojem će se ljudska prava poštivati i promicati. Programom se nastoji spriječiti nasilje nad ženama, mladima i djecom te će se također pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava koja proizlaze iz EU državljanstva, zaštite potrošača i zakonodavstva u području zaštite podataka.
 
Specifični ciljevi ovog programa jesu:
• pridonijeti unaprjeđenju izvršenja prava koja proizlaze iz europskog građanstva
• promicati učinkovitu implementaciju načela nepostojanja diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, godina ili seksualne orijentacije, promicati jednakost između muškaraca i žena te prava osoba s invalidnošću i starijih osoba te sprječavati nasilje nad djecom, mladima i ženama
• osigurati visoku razinu zaštite privatnosti i osobnih podataka
• unaprijediti poštivanje i zaštitu dječjih prava
• potaknuti potrošače i poduzeća da kupuju i razmjenjuju dobara s povjerenjem 
• analitičke aktivnosti poput prikupljanja podataka i statistika
• aktivnosti osposobljavanja kao što su razmjena osoblja, radionice, seminari, obuke, razvijanje online ili drugih modula za osposobljavanje
• razmjena znanja i iskustava, suradnja, podizanje svijesti i diseminacijske aktivnosti
• potpora za ključne europske mreže čije su aktivnosti povezane s implementacijom ciljeva ovog programa.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi  439 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Carine 2020 (eng. Customs 2020)
Program je pokrenut u cilju podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom će se olakšati umrežavanje, zajedničke aktivnosti i obuka među osobljem uz istovremeno financiranje IT sustava kojima se omogućuje razvoj elektroničke carine. Podržat će se funkcioniranje i modernizacija Carinske unije u cilju unaprjeđenja obavljanja carinskih aktivnosti na području Unije. 
 
Specifični ciljevi programa jesu:
1. ojačati interno tržište kroz učinkovitu Carinsku uniju
2. podržati rad Carinske unije kroz suradnju zemalja sudionica, nadležnih tijela, dužnosnika i vanjskih stručnjaka.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi  522,9 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Fiscalis 2020 (eng. Fiscalis 2020 Programme)
Program Fiscalis 2020. namijenjen je poboljšanju pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje među korisnicima programa. 
 
Cilj je ojačati interno tržište kroz učinkovite sustave oporezivanja i unaprijediti operacije sustava za oporezivanje kroz suradnju zemalja sudionica, nadležnih tijela, dužnosnika i vanjskih stručnjaka, bolje razumijevanje i primjenu prava Europske unije u oporezivanju te ojačati vještine i kompetencije poreznih službenika.
 
Program je namijenjen državama članicama EU-a, državama pristupnicama, državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama te partnerskim državama obuhvaćenim europskom politikom susjedstva pod uvjetom da postignu dovoljnu razinu približavanja relevantnog zakonodavstva i administrativnih postupaka onima u EU-u.
 
Državno tijelo zaduženo za koordinaciju ovog programa u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo financija – Porezna uprava.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 223,36 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Kreativna Europa  (eng. CREATIVE EUROPE programme
Program Kreativna Europa daje potporu očuvanju i promicanju europske kulturne i jezične raznolikosti te podršku jačanju konkurentnosti sektora, čime pridonosi strategiji Europa 2020. i njezinim temeljnim inicijativama.
 
Kreativna Europa se sastoji od dvaju potprograma:
• Kultura - Kulturne aktivnosti namijenjene su svim kulturnim i kreativnim sektorima, a podupiru međusektorsku suradnju kulturnih djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti europskih institucija za uključivanje u mreže djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti organizacija koje pružaju platformu za razvoj novih talenata te poticanje cirkulacije umjetnika i njihovih djela, ideja i vještina.
• Media  - Potprogram MEDIA u sklopu programa Kreativna Europa namijenjen je europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica.
 
Program je namijenjen javnim i privatnim ustanovama, institucijama i organizacijama aktivnim u području kulture, uključujući kazališta, knjižnice, muzeje, galerije, izdavačke kuće, obrazovne institucije, istraživačke centre, profesionalna udruženja i sl.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 1,46 milijardi eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Europa za građane  (eng. Europe For Citizens Programme)

 
Europa za građane jest program Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama ovog programa u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo.
 
Ciljevi ovog programa jesu pridonijeti boljem razumijevanju Unije, njezine povijesti i raznolikosti među građanima, potaknuti europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije, jačati europski identitet te unaprijediti međusobno razumijevanje i toleranciju.
 
Program se sastoji od dvaju potprograma:
• Europsko sjećanje
• Demokratski angažman i građansko sudjelovanje.
 
Financijska sredstva ovog programa dostupna su neprofitnim organizacijama i lokalnim vlastima, koji zajedno s partnerima iz drugih zemalja članica i kandidatkinja trebaju provesti međunarodni projekt.
 
Koordinator provedbe ovog programa u Hrvatskoj jest Ured za udruge Vlade RH, a provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovne, audiovizualne i kulturne politike (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 187,7 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Obzor 2020  (eng. Horizon 2020 Programme)

 
Obzor 2020. jest program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. do 2020. godine koji treba poduprijeti prioritet Inovativna Unija te ojačati globalnu konkurentnost Europske unije. 
 
Obzor 2020. temelji se na trima glavnim prioritetima:
• Izvrsna znanost 
• Industrijsko vodstvo 
• Društveni izazovi.
 
Program Obzor 2020. objedinit će sve vrste financiranja istraživanja i inovacija trenutačno dostupne u sklopu Okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj, Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) te Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).
 
Program pruža podršku organizacijama i pojedincima iz javnoga, privatnoga i civilnog sektora, a osobito sveučilištima, istraživačkim institutima i centrima, industriji (uključujući mala i srednja poduzeća), tijelima javne vlasti, organizacijama civilnog društva i pojedincima.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 78,6 milijardi eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Erasmus plus  (eng. Erasmus + Programme)
ERASMUS + jest  program EU-a koji pomaže i financira obrazovanje, osposobljavanje mladih i sport.
 
Cilj mu je jačati europski prostor visokog obrazovanja i ulogu visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. Programom se nastoji povećati kvaliteta mobilnosti i broja mobilnih studenata i članova (ne)nastavnog osoblja te povećati  mogućnosti za razvoj i prijenos inovacija u visokom školstvu. Jačanjem multilateralne suradnje među visokim učilištima u Europi teži se stvaranju suradnje između gospodarskog sektora i sektora visokog obrazovanja.
 
Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:
• provođenje razdoblja studija u inozemstvu
• obavljanje stručne prakse u inozemstvu za učenike i studente
• stručna usavršavanja i osposobljavanja nastavnog i nenastavnog osoblja u vrtićima, školama, visokim učilištima te ostalim organizacijama
• volontiranje
• razmjene mladih i osoba koje rade s mladima
• rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
 
Program je namijenjen svim privatnim i javnim tijelima aktivnima u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. 
 
Za provedbu ovog programa u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za mobilnost i programe EU-a.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 14,7 milijardi eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Zapošljavanje i socijalne inovacije (eng. Employment and Social Innovation Programme - EaSi)
Program za zapošljavanje i socijalne inovacije financijski je instrument za promicanje visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja na razini EU-a, jamčenje primjerene i dostojne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.
 
Glavni ciljevi ovog programa jesu:
• povećati odgovornost u pogledu ciljeva EU-a te koordinirati djelovanje na razini EU-a i na nacionalnoj razini u područjima zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti
• podupirati razvoj primjerenih sustava socijalne zaštite i politika tržišta rada
• modernizirati zakonodavstvo EU-a i osigurati njegove učinkovite primjene
• promicati geografsku mobilnost i povećati mogućnost zapošljavanja razvijanjem otvorenog tržišta rada
• povećati raspoloživost i dostupnost mikrofinanciranja za ranjive skupine i mikropoduzeća te poboljšati pristup financiranju socijalnih poduzeća.
 
Ovaj program čini 4. stup europske inicijative za zapošljavanje i socijalnu inkluziju 2014. – 2020. uz Europski socijalni fond, Fond europske pomoći za najugroženije i Europski fond za prilagodbe globalizaciji.
 
Program je namijenjen nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, službama za zapošljavanje, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama, visokoškolskim institucijama, istraživačkim institutima, nacionalnim statističkim uredima te medijima.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 919,5 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Program Pravosuđe (eng. Justice Programme)

 
Program Pravosuđe ima za cilj pridonijeti uspostavi europskog područja pravde u interesu europskih građana i poslovnih subjekata.
 
Promiče djelotvornu, sveobuhvatnu i dosljednu primjenu zakonodavstva u područjima pravosudne suradnje te građanskog i kaznenog pravosuđa, olakšavanje pristupa pravosuđu te sprječavanje i smanjenje potražnje i opskrbe drogom i provođenje ostalih aktivnosti s područja suzbijanja zlouporabe droga. 
 
Program je namijenjen privatnim i javnim tijelima i organizacijama iz zemalja članica, zemalja koje su potpisale EEA sporazum te potencijalnih zemalja kandidatkinja.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 378 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Uredba (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)

Mehanizam unije za civilnu zaštitu (eng. EU Civil Protection Mechanism)

 
Cilj ovog programa jest pružiti podršku naporima država članica usmjerenih na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujući kulturnu baštinu u slučaju prirodnih katastrofa i tehnoloških ili ekoloških nesreća velikih razmjera.
 
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu obuhvaća tri glavne faze ciklusa upravljanja u katastrofama: prevenciju, pripravnost i odgovor u slučaju katastrofe.
 
Program je namijenjen tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, sveučilištima, međunarodnim organizacijama, nevladinim udrugama i komercijalnim tvrtkama, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.
 
Ukupan proračun ovog programa za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznosi 368,4 milijuna eura.
 
Dokumenti koji definiraju pravila programa: Odluka (hrv)
                                                                               Regulativa (eng)