clanak False

REZULTATI-dodjela potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti - 2023.

06.11.2023.
Dana ­­­­­­27.10.2023. gradonačelnik Grada Zagreba na temelju prijedloga Povjerenstva za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti donio je Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora obrtima i slobodnim zanimanjima i Liste za dodjelu potpora trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte KLASA: 306-02/23-02/1551, URBROJ: 251-01-12-23-2 od 27.10.2023.

1. Popis obrta i slobodnih zanimanja kojima se odobrava potpora s Liste za dodjelu potpora 2023. (PDF)

2. Popis trgovačkih društava kojima se odobrava potpora s Liste za dodjelu potpora 2023. (PDF)

O terminu potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti korisnici će biti obaviješteni telefonski ili putem e-maila.
Prilikom potpisivanja navedenog ugovora potrebno je dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 eura i ponijeti pečat.

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana za dužnika i jamca platca, a u zadužnici mora biti ispunjen vjerovnik: Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937.
Dužnik i jamac platac prilikom solemnizacije mogu biti u:
 • obrtu  (dužnik je obrt tj. vlasnik obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne vlasnik obrta),
 • zajedničkom obrtu  (dužnik je zajednički obrt tj. suvlasnici obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne suvlasnici obrta),
 • slobodnom zanimanju  (dužnik je osoba koja obavlja djelatnost, a jamac platac neka druga osoba),
 • trgovačkim društvima koja su upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način  (dužnik je pravna osoba, a jamac platac može biti ili osnivač kao fizička osoba ili neka druga osoba).

  Po potpisu Ugovora odobrena potpora doznačit će se jednokratno, na poslovni račun korisnika.
  Ukoliko se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun ili da je promijenjeno sjedište izvan područja grada Zagreba ili je prestao obavljati djelatnost za koju mu je odobrena potpora, Grad neće izvršiti isplatu odobrenih sredstava.
Korisnik potpore dužan je:
 • odobrene potpore koristiti namjenski te najkasnije u roku od 90 dana od dana uplate na poslovni račun dostaviti Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje ispunjeni obrazac Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima s prilozima (računi s pripadajućim bankarskim izvodima te fotodokumentacija) koji se nalazi  OVDJE .
 • po isteku roka od godinu dana od dana sklapanja ugovora dostaviti Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - potvrda o radnopravnom statusu osiguranika kao dokaz da je imao najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik), a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana dostave Potvrde.

Gotovinski računi ne priznaju se kao dokaz o namjenskom korištenju sredstava dodijeljene potpore.
Ukoliko se računi odnose na djelatnost za koju nije odobrena potpora neće se priznati bez obzira što su priloženi prilikom predaje Zahtjeva.
Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb i drugi davatelji državnih potpora.
Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim odnosima.
         
Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 20% od dodijeljenog iznosa potpore u skladu s namjenama i prihvatljivim troškovima iz natječaja.

Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju sredstava.

Dodijeljenim sredstvima ne sufinancira se iznos poreza na dodanu vrijednost ako je korisnik potpore porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost.
 
3. POPIS SVIH PODNOSITELJA ZAHTJEVA (obrti i slobodna zanimanja) PO REDOSLJEDU ZAPRIMANJA

Podnositelji Zahtjeva koji su udovoljili administrativnoj provjeri (obrti i slobodna zanimanja),  a nalaze se ispod rednog broja 697, nisu uvršteni na Listu za dodjelu potpora obrtima i slobodnim zanimanjima s obzirom da su zahtjevi rješavani po redoslijedu zaprimanja i u okviru raspoloživog iznosa u Proračunu Grada Zagreba za 2023. za dodjelu potpora obrtima i slobodnim zanimanjima u visini od 929.060,00 eura.

4. POPIS SVIH PODNOSITELJA ZAHTJEVA (trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte) PO REDOSLJEDU ZAPRIMANJA

Podnositelji Zahtjeva koji su udovoljili administrativnoj provjeri (trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte),  a nalaze se ispod rednog broja 147, nisu uvršteni na Listu za dodjelu potpora trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrta s obzirom da su zahtjevi rješavani po redoslijedu zaprimanja i u okviru raspoloživog iznosa u Proračunu Grada Zagreba za dodjelu potpora trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte u visini od 132.723,00 eura.
 
Podnositelji zahtjeva koji nisu udovoljili administrativnoj provjeri odnosno uvjetima iz Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti, nalaze se na popisu svih podnositelja zahtjeva s razlogom neuvrštavanja na liste 
 • obrti i slobodna zanimanja na popisu broj 3.,
 • trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte na popisu broj 4.
 
Za sve eventualne upite podnositelji zahtjeva mogu se obratiti na sljedeće brojeve telefona : 61-01-110, 61-01-586, 61-00-075, 61-01-106, 61-00-043 ili na e-mail: geos@zagreb.hr