clanak False

REZULTATI-Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje za 2022.

23.12.2022.
Obavještavamo vas kako je Gradonačelnik Grada Zagreba 19. prosinca 2022. godine prihvatio prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donio Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora od rednog broja 1. do 22. KLASA: 306-02/22-02/1238, URBROJ: 251-01-12-22-2

Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora dostavljena je Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o., te će se potpore realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i korisnik.

LISTA INOVATORA ZA DODJELU POTPORA