clanak False

Sektor za financijske i pravne poslove i održavanje objekata

19.07.2023.
Pomoćnica pročelnika za financijske i pravne poslove i održavanje objekata - Vinka Jolić
Tel: 01 460-3321, faks: 01 460-3322
E-mail: vinka.jolic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu i praćenje provedbe programa i plana sredstava za financiranje programa iz nadležnosti Ureda te raspolaganje sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa iz nadležnosti Ureda, prikupljanjem i kontrolom svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje programa iz nadležnosti Ureda, prikupljanjem, kontrolom i obradom financijskih izvješća nositelja programa, pripremom naredaba za isplate, vođenjem evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanjem računalnog unosa i obrade podataka prema  aplikativnom programu, uspostavom i vođenjem  baza podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje financijskog  plana ustanova i programa javnih potreba u kulturi, izrada nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa iz nadležnosti Ureda i kontrola vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, financijska i pravna pitanja vezana uz izradu, sklapanje i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim ustanovama kulture, vođenja registra ugovora, pravni poslovi u vezi s osnivanjem i prestankom ustanova kulture, izrada nacrta akata u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, poslovi izrade odluka, sporazuma i drugih akata u vezi uspostavljanja suradnje Grada Zagreba s drugim gradovima i regijama, međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, te u vezi s razvojem civilnog društva, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, pravima nacionalnih manjina i odnosa s vjerskim zajednicama, poslovi objedinjavanja prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata gradskih ustanova u kulturi, planiranje, investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture što se financiraju sredstvima iz gradskog proračuna i/ili iz EU fondova,  poslovi pripreme dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata, realizacije investicijskog i tekućeg održavanja objekata gradskih ustanova kulture te pripremu i provedbu postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, što ih provodi nadležna služba za javnu nabavu.

ODJEL ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica odjela za financijske poslove - Darija Oslić
Tel: 01 460-3313
E-mail: darija.oslic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz izradu i praćenje provedbe programa i plana sredstava za financiranje programa iz djelokruga Ureda te raspolaganje sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, prikupljanje i kontrolu svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje programa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, prikupljanje, kontrolu i obradu financijskih izvješća nositelja programa, pripremom naredaba za isplate, vođenjem evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanjem računalnog unosa i obrade podataka prema  aplikativnom programu, uspostavom i vođenjem baza podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje financijskog plana ustanova i programa javnih potreba u kulturi, izrada nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda i kontrola vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, financijska pitanja vezana uz izradu i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim ustanovama kulture te pripremu dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, što ih provodi nadležna služba za javnu nabavu.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica odjela za pravne poslove - Ivana Crnković
Tel: 01 460-3307
E-mail: ivana.crnkovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade nacrta općih akata iz djelokruga Ureda, davanje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, pravni poslovi u vezi s osnivanjem i prestankom ustanova kulture, izrada nacrta akata u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, rješavanja u prvom stupnju o utvrđivanju uvjeta za osnivanje ustanova prema Zakonu o kazalištima, pružanje stručne pomoći gradskim ustanovama kulture kod izrade nacrta odluka o promjeni djelatnosti, sjedišta i ostalim statutarnim promjenama unutar gradskih ustanova kulture, izrade nacrta akata u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja gradskih ustanova kulture te imenovanja i razrješenja članova upravnih vijeća gradskih ustanova kulture, u okviru ovlasti osnivača,  suradnja s nadležnim gradskim upravnim tijelima i drugim nadležnim subjektima radi  rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama ustanova u kulturi, vođenje evidencije i izrada mišljenja o sudskim postupcima u kojima sudjeluju gradske ustanove kulture, pružanja stručne pomoći u postupku osnivanja i rada kulturnih vijeća, izrada ugovora koji se sklapaju iz nadležnosti Ureda i priprema stručnih podloga za sklapanje ugovora iz nadležnosti Ureda,  poslovi vezani uz sklapanje i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim ustanovama kulture, poslovi izrade odluka, sporazuma i drugih akata u vezi uspostavljanja suradnje Grada Zagreba s drugim gradovima i regijama, međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, te u vezi s razvojem civilnog društva, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, pravima nacionalnih manjina i odnosa s vjerskim zajednicama, i suradnja s nadležnim institucijama, pravnim osobama te gradskim upravnim tijelima u primjeni propisa iz nadležnosti Ureda.

ODJEL ZA PLANIRANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA
Voditeljica odjela za planiranje i održavanje objekata - Suzica Bušljeta
Tel: 01 460-3306
E-mail: suzica.busljeta@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi objedinjavanja prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata gradskih ustanova u kulturi, planiranje, investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture što se financiraju sredstvima iz gradskog proračuna i/ili iz EU fondova, poslovi pripreme dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata, sudjelovanje u pripremi dokumentacije potrebne za provedbu postupka javne nabave iz djelokruga Odjela što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, vođenje evidencija o stanju objekata, održavanja opreme, praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi izvođenja radova i nabavci opreme, sudjelovanje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave i drugih gradskih upravnih tijela, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe u vezi s osiguranjem objekata, osiguranjem imovine i osiguravanjem od odgovornosti ustanova u djelatnosti te zaštitom objekata ustanova.