clanak False

Sve u vezi sa sklapanjem braka

02.01.2024.

Sklapanje braka u građanskom obliku
Brak se sklapa u građanskom obliku pred matičarem.
Za sklapanje braka u građanskom obliku nevjesta i ženik svoju namjeru sklapanja braka osobno prijavljuju matičaru, nadležnom za mjesto u kojem žele sklopiti brak. Matičar, u dogovoru s nevjestom i ženikom, određuje dan za sklapanje braka i to, u pravilu, u razdoblju od tridesetog do četrdesetpetog dana od dana prijave namjere sklapanja braka.
Brak se sklapa na svečan način u službenoj prostoriji, u nazočnosti nevjeste i ženika, matičara i dvaju svjedoka.

Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

Potrebne isprave
Nevjesta i ženik predaju matičaru sljedeće isprave:
- izvadak iz matice rođenih ne stariji od tri mjeseca;
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica);
- odluku suda o dopuštenju sklapanja braka (malodobne osobe, starije od 16 godina, osobe potpuno lišene sposobnosti);
- dokaz da je raniji brak prestao - pravomoćna presuda (ako to nije vidljivo u izvatku iz matice rođenih);
- potvrdu da su ispunjeni uvjeti za sklapanje braka stranog državljanina po propisima države koje je državljanin, odnosno da nema zapreke za sklapanje braka stranog državljanina s određenom osobom hrvatskog državljanstva;

Sklapanje braka izvan službene prostorije
Brak se može sklopiti i izvan službene prostorije, o čemu se podnosi zahtjev matičaru matičnog ureda koji je najbliži mjestu u kojem se brak namjerava sklopiti. Za sklapanje braka izvan službene prostorije plaća se naknada prema Pravilniku o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (Narodne novine 36/20). Mjerila za određivanje visine naknade su udaljenost mjesta sklapanja braka od službene prostorije, vrijeme sklapanja braka, te sklapanje braka izvan tjednog radnog vremena tijelo državne uprave sukladno propisima te na blagdan i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u RH. Osnovica za izračun visine iznosa naknade čini prosječna brutto plaća po zaposleniku u RH prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanja braka. Naknada za sklapanje braka izvan službene prostorije uplaćuje se isključivo uplatnicom

Sklapanje braka u vjerskom obliku
Nevjesta i ženik, koji žele sklopiti brak u vjerskom obliku dužni su, od matičara koji je nadležan za područje na kojem se nalazi vjerska zajednica pred čijim službenikom žele sklopiti brak zatražiti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka koje su propisane Obiteljskim zakonom.
Nevjesta i ženik za sklapanje braka u vjerskom obliku prilažu iste isprave kao i za sklapanje braka u građanskom obliku, te prilažu državne biljege u iznosu od 9,29 eura za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka.
Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku vrijedi tri mjeseca od dana izdavanja.
Službenik vjerske zajednice pred kojim je sklopljen brak u vjerskom obliku dužan je dostaviti matičaru, koji je utvrdio pretpostavke za sklapanje braka, potvrdu o sklopljenom braku u vjerskom obliku, u roku od pet dana od dana sklapanja braka.
Na temelju ove potvrde matičar je dužan u roku od tri dana od dana primitka potvrde, upisati brak u državnu maticu vjenčanih i odmah nakon upisa izdati bračnim drugovima izvadak iz matice.
Samo je izvadak iz državne matice vjenčanih dokaz da brak sklopljen u vjerskom obliku .
ima učinke građanskog braka.