clanak False

Često postavljena pitanja

02.10.2020.
Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) uređuje se sustav prostornog uređenja, između ostalog izrada i donošenje prostornih planova.
 
PPGZ-Prostorni plan Grada Zagreba
 
Kako mogu saznati što mogu graditi na katastarskoj čestici u Prostornom planu Grada Zagreba?
            Sukladno članku 36. Zakona o prostornom uređenju, u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu, upravno tijelo za prostorno uređenje, na čijem se području nalazi zemljište, po zahtjevu zainteresirane osobe, izdaje lokacijsku informaciju u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. U Gradu Zagrebu je to upravno tijelo Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje graditeljstvo i komunalne poslove.
 
Kako mogu u Prostornom planu Grada Zagreba promijeniti namjenu katastarske čestice u građevinsko područje?
            Postupak izrade prostornog plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju. Člankom 86. Zakona određeno je da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana. Odluku o izradi Prostornog plana Grada Zagreba donosi Gradska skupština Grada Zagreba, a ista se objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.
            Prema članku 100. Zakona sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana; postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja; daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te dostavljaju prijedloge i primjedbe pisanim putem nositelju izrade do završetka javne rasprave. Sva mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen člancima 100. i 101. Zakona, obrađuje odgovorni voditelj stručnog izrađivača plana koji s nositeljem izrade plana, sukladno odredbama članka 102. Zakona, priprema Izvješće o javnoj raspravi, koje se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagreba i mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
            Sukladno članku 105. Zakona gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba, a sukladno članku 109. Zakona, Prostorni plan Grada Zagreba donosi Gradska skupština Grada Zagreba. Budući da se ovakav zahtjev odnosi na izmjenu granica građevinskog područja naselja, ističe se kako su člankom 43. Zakona određeni uvjeti formiranja i proširivanja građevinskih područja naselja.
            Sukladno mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/19-02/309, URBROJ: 531-09-19-4, od 22. studenog 2019.) Prostorni plan Grada Zagreba je prostorni plan područne (regionalne) razine i prostorni plan lokalne razine, slijedom čega se može mijenjati i dopunjavati te izradu njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko sukladno odredbama čl. 85. Zakona.
            Slijedom navedenog podnesci fizičkih ili pravnih osoba koji se odnose na promjenu planske namjene određene katastarske čestice, evidentirat će se kao prijedlog/inicijativa za stručnu analizu zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.
 
Kome i kako se podnosi prijedlog / inicijativa za izmjenu Prostornog plana Grada Zagreba?
            Prijedlog/inicijativa za izmjenu Prostornog plana Grada Zagreba podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Trg Francuske Republike 15, osobno u pisarnici, putem e-maila geos@zagreb.hr  ili poštom na navedenu adresu. U tekstu prijedloga/inicijative potrebno je navesti katastarski broj čestice, katastarsku općinu i prijedlog za izmjenu.
 
Kada je moguće očekivati izmjene građevinskih područja u Prostornom planu Grada Zagreba?
            Sukladno sadašnjoj zakonskoj regulativi izmjene građevinskih područja u Prostornom planu Grada Zagreba moguće je očekivati kroz izradu i donošenje novog Prostornog plana Grada Zagreba nakon donošenja Državnog plana prostornog razvoja koji se donosi na temelju Zakona o prostornom uređenju.
 
Kako mogu dobiti informaciju da je u postupku procedura izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba?
            Postupak izrade Prostornog plana Grada Zagreba, odnosno izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju, započinje donošenjem Odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba, odnosno Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, koju odluku donosi Gradska skupština Grada Zagreba, a ista se objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju nositelj izrade po objavi odluke o izradi prostornog plana obavještava javnost o izradi prostornog plana na mrežnoj stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/prostorni-plan-grada-zagreba-ppgz/89064 te kroz informacijski sustav putem Zavoda za prostorni razvoj  https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/zavod-za-prostorni-razvoj-4276/obavijesti-i-odluke-o-izradi-prostornih-planova/grad-zagreb-4775/4775 .
 
Kada mogu predati primjedbu ili prijedlog za izmjenu Prostornog plana Grada Zagreba? 
            Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava o Prijedlog Prostornog plana Grada Zagreba, odnosno izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, objavljuje se u Službenom glasniku Grada Zagreba, na mrežnoj stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/prostorni-plan-grada-zagreba-ppgz/89064 , mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja    https://mpgi.gov.hr/djelokrug-50/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u-izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865.
            Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Prostornog plana Grada Zagreba, odnosno izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba; postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja; daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te dostavljaju prijedloge i primjedbe pisanim putem nositelju izrade do završetka javne rasprave.
 
Zašto nisam dobila / dobio odgovor na primjedbu na prijedlog Prostornog plana Grada Zagreba predanu u postupku javne rasprave?
            Člankom 106. Zakona o prostornom uređenju određeno je da prije upućivanja konačnog prijedloga prostornog plana lokalne razine predstavničkom tijelu na donošenje, nositelj izrade plana dostavlja sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
 
Kako ću znati je li prihvaćena primjedba na prijedlog Prostornog plana Grada Zagreba podnesena u postupku javne rasprave?
            Člankom 102. Zakona o prostornom uređenju određeno je da odgovorni voditelj izrade plana, u suradnji s nositeljem izrade plana, obrađuje mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i priprema izvješće o javnoj raspravi, te se Izvješće o javnoj raspravi objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu, a objava se uklanja 60 dana od dana stupanja na snagu plana.
 
Kada je moguće očekivati izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba?
            Sukladno članku  198. Zakona o prostornom uređenju  postupak donošenja novog Prostornog plana Grada Zagreba moguć je nakon stupanja na snagu Državnog plana prostornog razvoja, sukladno članku 196., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju.
 
Koliko traje postupak izrade izmjena i dopuna/novog Prostornog plana Grada Zagreba?
            Postupak izrade izmjena i dopuna/novog Prostornog plana Grada Zagreba propisan je Zakonom o prostornom uređenju te sukladno članku 89. Zakona, stavku 1., odluka o izradi prostornog plana, između ostalog, sadrži planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza.


GUP-Generalni urbanistički plan grada Zagreba i Sesveta
 
Kako mogu saznati što mogu graditi na katastarskoj čestici u Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba i/ili Sesveta?
            Sukladno članku 36. Zakona o prostornom uređenju) u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu, upravno tijelo za prostorno uređenje, na čijem se području nalazi zemljište, po zahtjevu zainteresirane osobe, izdaje lokacijsku informaciju u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. U Gradu Zagrebu je to upravno tijelo Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.
  
Kome i kako se podnosi prijedlog/inicijativa za izmjenu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili Sesveta?
            Prijedlog/inicijativa za izmjenu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili Sesveta podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Trg Francuske Republike 15 osobno u pisarnici, putem e-maila geos@zagreb.hr ili poštom na navedenu adresu. U tekstu prijedloga/inicijative potrebno je navesti katastarski broj čestice, katastarsku općinu i prijedlog za izmjenu.
 
Kako mogu dobiti informaciju da je u postupku procedura izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili Sesveta?
            Postupak izrade Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili Sesveta, odnosno izrade izmjena i dopuna, sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju, započinje donošenjem Odluke o izradi, odnosno Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana, koju odluku donosi Gradska skupština Grada Zagreba, a ista se objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba. Sukladno člancima 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju nositelj izrade po objavi odluke o izradi prostornog plana obavještava javnost o izradi prostornog plana na mrežnoj stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/generalni-urbanisticki-plan-grada-zagreba-gup/89066 ili https://www.zagreb.hr/generalni-urbanisticki-plan-sesveta-gup/89070 te kroz informacijski sustav putem Zavoda za prostorni razvoj  https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u-izradi/3485
 
Kada mogu predati primjedbu ili prijedlog za izmjenu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Sesveta? 
            Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava o Prijedlogu prostornog plana, odnosno izmjena i dopuna, objavljuje se u Službenom glasniku Grada Zagreba, na mrežnoj stranici Grada Zagreba , mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja   https://mpgi.gov.hr/djelokrug-50/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u-izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865 te u dnevnom tisku.
            Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog prostornog plana, odnosno izmjena i dopuna; postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja; daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te dostavljaju prijedloge i primjedbe pisanim putem nositelju izrade do završetka javne rasprave.
 
Zašto nisam dobila / dobio odgovor na primjedbu na prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili Sesveta predanu u postupku javne rasprave?
            Člankom 106. Zakona o prostornom uređenju  određeno je da prije upućivanja konačnog prijedloga prostornog plana lokalne razine predstavničkom tijelu na donošenje, nositelj izrade plana dostavlja sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
 
Kako ću znati je li prihvaćena primjedba na prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili Sesveta podnesena u postupku javne rasprave?
            Člankom 102. Zakona o prostornom uređenju određeno je da odgovorni voditelj izrade plana, u suradnji s nositeljem izrade plana, obrađuje mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i priprema izvješće o javnoj raspravi, te se Izvješće o javnoj raspravi objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu, a objava se uklanja 60 dana od dana stupanja na snagu plana.
 
Koliko traje postupak izrade izmjena i dopuna / novog Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili Sesveta?
            Postupak izrade izmjena i dopuna/novog prostornog plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju  te je određen Odlukom o izradi prostornog plana.
 

UPU-Urbanistički planovi uređenja
 
Tko može inicirati izradu urbanističkog plana uređenja odnosno inicirati izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja?
            Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju izradu plana lokalne razine može inicirati svatko. Osim građana često inicijative podnose i pravne osobe, a preporučljivo je da lokalna zajednica putem mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti također podržava predloženu inicijativu.
 
Kako građani mogu sudjelovati u proceduri izrade urbanističkog plana uređenja odnosno u proceduri izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja?
            Postupak izrade urbanističkog plana uređenja odnosno izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja, sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju, započinje donošenjem Odluke o izradi, odnosno Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja, koju odluku donosi Gradska skupština Grada Zagreba, a ista se objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba te u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju nositelj izrade po objavi odluke o izradi prostornog plana obavještava javnost o izradi prostornog plana na mrežnoj stranici Grada Zagreba.              Ukoliko je donesena odluka o izradi urbanističkog plana uređenja odnosno izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja, zainteresirani građani mogu se uključiti u izradu plana za vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu plana, na način da nositelju izrade prostornog plana upućuju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog plana, putem pošte ili aplikacije koja se izrađuje za svaki pojedinačni plan.
 
Gdje je moguće naći obavijesti o javnim raspravama u tijeku?
            Obavijesti o održavanju javnih rasprava objavljuju se na stranicama Grada Zagreba, na poveznici: https://www.zagreb.hr/urbanisticki-planovi-ure%C4%91enja-upu-u-izradi/139468 , stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  na poveznici https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u-izradi/informacije-o-javnim-raspravama/3865 te u dnevnom tisku. 
Tko financira izradu urbanističkog plana uređenja?
            Ukoliko je inicijativa za pokretanje izrade urbanističkog plana uređenja odnosno izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja pokrenuta od strane fizičke ili pravne osobe, tj. osiguravatelja sredstava za financiranje izrade plana, u tom slučaju osiguravatelj sredstava, prema Odluci o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/1316/1426/142/155/15 - pročišćeni tekst25/155/18), svoju namjeru financiranja uređenja građevinskog zemljišta za izradu plana podnosi u pisanom obliku pisma namjere, kojim izražava spremnost za financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izradu plana. Temeljem članka 167. Zakona o prostornom troškove ili dio troškova potrebnih za izradu urbanističkog plana uređenja ili za izgradnju komunalne infrastrukture može snositi vlasnik zemljišta kojem to uređenje koristi ili druga zainteresirana osoba koja s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta. Ukoliko je inicijativa za izradu urbanističkog plana uređenja pokrenuta od strane mjesnog odbora ili vijeća gradske četvrti, sredstava za izradu plana osiguravaju se u proračunu grada Zagreba.
  Koliko traje postupak izrade urbanističkog plana uređenja?
            Rokovi izrade pojedinih faza izrade urbanističkih planova uređenja razlikuju se ovisno o specifičnostima svakog pojedinog urbanističkog plana uređenja te se, definiraju odlukom o izradi plana.
  
Zašto nisam dobila/dobio odgovor na primjedbu na prijedlog urbanističkog plana uređenja?
            Temeljem članka 106. Zakona o prostornom uređenju po završetku javne rasprave, a prije upućivanja konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja predstavničkom tijelu na donošenje, nositelj izrade dostavlja sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. Ukoliko je primjedba prihvaćena, ista je ugrađena u konačni prijedlog plana te na nju nije potrebno dati odgovor.
  
Kada će se doneseni urbanistički plan uređenja realizirati?
            Donošenjem urbanističkog plana uređenja ostvareni su preduvjeti za njegovu realizaciju, odnosno gradnju zahvata u prostoru u skladu s odredbama donesenog plana. Gradnja će se ostvarivati ovisno o potrebama vlasnika pojedinih čestica ili potrebama Grada ukoliko se radi o javnim sadržajima ili infrastrukturnim građevinama.