clanak False

Godina dana od razornog potresa - Aktivnosti gradskih službi, Zagrebačkog holdinga i pridruženih društava

22.03.2021.

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Proglašenje prirodne nepogode i konačna procjena štete
Nakon potresa 22. ožujka 2020. koji je pogodio grad Zagreb, gradonačelnik je Zaključkom proglasio prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom na području grada Zagreba. Javnim pozivom za prijavu štete na imovini, objavljenim 25. ožujka 2020., pozvani su oštećenici fizičke i pravne osobe da prijave štetu na imovini Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te je zaprimljeno 31.532 PN obrazaca. Putem javnih poziva angažirano je 135 inženjera, kao vanjskih stručnjaka, koji provode konačnu procjenu štete na terenu i do sada su odradili 8.100 terenskih očevida na području cijelog grada Zagreba.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba
S ciljem pomoći građanima čije su nekretnine oštećene u potresu raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Prvi javni poziv je objavljen 20. srpnja i bio je otvoren do 15. rujna 2020. Drugi Javni poziv je objavljen 08. veljače i bio je otvoren do 10. ožujka 2021. godine. Predmet ovih javnih poziva je dodjela novčane pomoći fizičkim osobama vlasnicima nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba  za kupnju materijala i građevinske radove. Iznos novčane pomoći utvrđuje se u visini 30% od procijenjenog iznosa štete, ali ne više od 50.000,00 kuna. Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju fizičke osobe vlasnici nekretnina (stana ili obiteljske kuće) koje su oštećene u potresu uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traže dodjelu pomoći; da vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba i da  se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine. Na prvi Javni poziv su pristigle 442 prijave. Nakon obrade dokumentacije i terenskih očevida od strane vanjskih stručnjaka, 254 prijave zadovoljile su sve kriterije javnog poziva i isplaćeno je 9,026 milijuna kuna. Na drugi Javni poziv je pristiglo 829 prijava koje se trenutno obrađuju.
 
Javni poziv za subvenciju kamata na kredite poslovnih banaka fizičkim osobama vlasnicima nekretnina oštećenih u potresu objavljen je 26.02.2021. i traje do 01.03.2022. godine
U svrhu pomoći građanima kojima je nekretnina (stan ili obiteljska kuća) oštećena u potresu Grad Zagreb subvencionira kamate na kredite građana za kupnju materijala i građevinske radove. Kamatna stopa na kredite subvencionirat će se u visini od 2% godišnje, fiksno za razdoblje od 10 godina. Iznos kredita za koji će se subvencionirati kamata ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete, koju će procijeniti Stručno povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodne nepogode  - potresa. Zahtjevi se zaprimaju u razdoblju od jedne godine od dana objave, odnosno do 1. ožujka 2022. a podnose se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili putem pisarnice Gradske uprave. Utvrdit će se Popis korisnika koji su ostvarili pravo na subvenciju kamata na kredit za obnovu nekretnina oštećenih u potresu, a konačnu odluku o odobrenju kredita donosi banka. Krediti se odobravaju preko poslovnih banaka Erste&Steiermärkische bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Slatinska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Poziv za prijavu štete na osobnim automobilima
Fizičke osobe – vlasnici osobnih automobila koji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu, a koji su pretrpjeli materijalnu štetu na vozilu koje se nalazilo na javnoj površini uslijed potresa koji su se dogodili 22. ožujka 2020. i 29. prosinca 2020., mogu prijaviti nastalu štetu ukoliko dostave zapisnik policije o izvršenom očevidu na mjestu gdje je nastala šteta na vozilu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 6585-750 ili 6585-913 ili putem e-maila: prijavastetevozilo@zagreb.hr. Vlasnici vozila koji žele koristiti novčanu pomoć koju dodjeljuje Grad Zagreb, trebaju dostaviti svoje prijave na propisanim obrascima zaključno s 30. ožujka 2021. Nakon prikupljenih prijava šteta Grad Zagreb propisat će uvjete i način dodjele novčane pomoći vlasnicima vozila.
 

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE  POSLOVE I PROMET

Nakon potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. hitno se reagiralo na zbrinjavanju građana čiji su domovi stradali u potresu. U organizaciji Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, građevinski inženjeri odmah su krenuli u obilazak oštećenih objekata na osnovu prijava građana i preliminarno ih pregledavali te su, prema unaprijed utvrđenoj metodologiji, prikupljali relevantne podatke i davali preporuke građanima o uporabljivosti objekata, odnosno potrebnim intervencijama na objektima.
Do 30. lipnja 2020. sveukupni broj pojedinačnih prijava oštećenja zgrada u GIS bazi „Potres Zagreb 2020.“ bio je 42.387. Nakon pregleda baze podataka i uklanjanja „duplih prijava“, građani su prijavili 26.334 objekata za preliminarni pregled od strane stručnjaka za brzu procjenu oštećenja.
Do 22. rujna 2020. izvršeno je 26.334 preliminarnih pregleda, od toga u Zagrebu 24.897, a izvan grada 1.437 pregleda. Početkom preliminarnih pregleda objekata na pregledima je bilo aktivno 550 inženjera, a Grad Zagreb je u tu svrhu sklopio ugovor sa 358 statičara. Nakon izvršenih pregleda dodijeljeno je 1.411 crvenih oznaka (neuporabljivo), što je 5,3%, privremeno neuporabljivo (žuto) označeno je 5.177 ili 19,7% zgrada, dok je zelenu oznaku (uporabljivo) dobilo 19.746 ili 75,0 % zgrada od ukupnog broja preliminarno izvršenih pregleda.
Na području Grada Zagreba provedeno je 24.897 pregleda zgrada, pri čemu je za 1.304 pregledanih zgrada dodijeljena crvena oznaka (neuporabljivo) ili 5,2%, za 5.020 zgrada dodijeljena je žuta oznaka (privremeno neuporabljivo) ili 20,2% te je za 18.573 ili 74,6% zgrada dodijeljena zelena oznaka (uporabljivo).
Upravitelji višestambenih zgrada na području Zagreba i dalje provode aktivnosti sanacije oštećenih objekata od potresa s ekipama na terenu. To uključuje uklanjanje oštećenih dimnjaka, urušenih zidova, popravke krovova, obnovu i sanaciju dimnjaka, sanaciju zabatnih zidova i sanaciju drugih šteta od potresa.

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, kao najveći upravitelj višestambenih zgrada koji upravlja sa 75% višestambenih zgrada na području Grada Zagreba, izvršava intervencije i sanacije šteta od potresa na stambenim zgradama kojima upravlja.
Jedna od najvažnijih aktivnosti nakon potresa bilo je oslobađanje prometnica, kako bi se promet mogao nesmetano odvijati te, osobito, ukloniti izravne rizike za građane od oštećenih dijelova objekata kojima prijeti urušavanje. U cilju sanacije oštećenih objekata, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet osnovao je Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata koji obavlja poslove vezane za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata, pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju teže oštećenih objekata društvenih djelatnosti. Dio objekata javne namjene je do sada saniran, a dio je u fazi projektiranja cjelovite obnove sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
Na mrežnim stranicama Grada Zagreba građanima je bio  dostupan info telefon i e-mail gdje su se mogli obratiti sa svim pitanjima vezanima za potres. Također, na stranicama je izrađena poveznica putem koje građani mogu zatražiti izdavanje potvrda o pregledu stručnjaka za brzu procjenu oštećenja u svrhu ostvarivanja određenih prava. Do danas su građanima izdane 3.603 potvrde o rezultatima brzog pregleda oštećenja objekata nakon potresa. Na 5.166 objekta bilo je evidentirano oštećenje dimnjaka, ali od dana 29. 12. 2020. kada je razorni potres pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, došlo je do novih oštećenja na objektima i na području grada Zagreba, nakon čega su odmah provedene hitne mjere intervencije na otklanjanju neposredne opasnosti od oštećenih i urušenih dijelova građevina koje su prijetile padom na javnu površinu, a kako ne bi došlo do ugroze zdravlja i života ljudi te njihove imovine.

U svrhu uklanjanja oštećenih dijelova zgrada koji prijete urušavanjem i predstavljaju neposrednu opasnost za građane padom na javnu površinu, Grad Zagreb ugovorio je uslugu izrade stručne ekspertize i izrade tehničkih rješenja za građevine oštećene potresom kojima prijeti neposredno urušavanje i koje zahtijevaju hitnu intervenciju te je sklopljen ugovor za izvođenje radova uklanjanja takvih oštećenih dijelova, a za isto je ugovorena i usluga stručnog nadzora nad takvim radovima.
Do danas je izvršeno preko 1.450 hitnih intervencija na dimnjacima i oštećenim dijelovima objekata na području grada. Uklanjali su se oštećeni i urušeni dijelovi objekata (urušeni dimnjaci, dijelovi krovnih vijenaca, i dr.) kojima prijeti neposredno urušavanje i koje zahtijevaju hitnu intervenciju, a koji se nalaze na trasama javnog gradskog prometa.
Također, sa ulica grada Zagreba odvezeno je odvezeno je ukupno 43.480,87 tona građevinskog otpada te su službe postupale na 19.503 lokacije.
Osim navedenog, donesen je niz mjera pomoći građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Tako je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/20) kako bi se vlasnici i korisnici poslovnih prostora i kućanstava oštećenih u potresu oslobodili plaćanja komunalne naknade (prostori označeni žutim naljepnicama oslobođeni su plaćanja za šest mjeseci, a oni sa crvenim naljepnicama do sanacije građevine), odnosno, preko 21.000 kućanstava oslobođeno je plaćanja komunalne naknade što je nešto više od 7 milijuna i 200 tisuća kn.
 

GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

 
1.GRAĐEVINSKI MATERIJAL
Nakon zagrebačkog potresa promptno su pokrenuti postupci nabave građevinskog materijala radi podjele građanima koji su iskazali takve potrebe putem vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora.
Tijekom 2020., kao i nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020, na više lokacija na području Grada Zagreba izdano je ukupno 4909 otpremnica za građevinski materijal koji je podijeljen građanima.
 
2. STAMBENI KONTEJNERI I OPREMA
U svibnju 2020. Grad Zagreb je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstvo za robne zalihe), sklopio Ugovor o zakupu stambenih kontejnera iz strateških robnih zaliha bez naknade, kojim je Grad Zagreb dobio na korištenje bez naknade 72 stambena kontejnera za potrebe smještaja stanovništava gradskih četvrti pogođenih potresom.
Pored navedenoga, Grad Zagreb je, sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave, pokrenuo postupke nabave za dodatnih 16 stambenih kontejnera. Vrijednost nabave ukupno iznosi 377.760,00 kuna (bez PDV-a).
Ujedno, nabavljeno je i 20 električnih grijalica  vrijednosti od 6.120,00 kuna (bez PDV-a), 14 komada uljnih radijatora vrijednosti 4.804,80 kuna (bez PDV-a) te je proveden i postupak nabave za najam kemijskih WC-a u ukupnom iznosu od 272.340,00 kn bez PDV-a. 

 
3.POMOĆ GRAĐANIMA PRI OSTVARIVANJU PRAVA SUKLADNO ZAKONU O OBNOVI GRADA ZAGREBA 
Grad Zagreb od dana 18. siječnja 2021. godine na osam lokacija na području Grada Zagreba (Donji Grad, Maksimir, Gornja Dubrava, Podsljeme, Podsused, Brezovica i dvije lokacije u Sesvetama), osigurao je pružanje pomoći građanima pri ispunjavanju i kompletiranju prijava za obnovu zgrada.
Zaključno s danom 17. ožujka 2021., na spomenutim lokacijama pomoć je zatražilo ukupno 1756 građana, pri čemu su službenici Grada Zagreba, na zahtjev i u ime građana, ishodili i 649 kompleta dokumenata iz vlastitih baza podataka (nužnih kao privitke obrazaca/ prijava) i na taj način pridonijeli lakšem i bržem kompletiranju potrebne dokumentacije.

 
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

Od 175 objekata škola i vrtića stradalih u potresu 22. ožujka 2020., obnovljena su 162 objekta, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno više od 140 milijuna kuna. Obnova 13 preostalih objekata je u tijeku, a procijenjeni trošak obnove svih škola i vrtića iznosi više od milijardu kuna. Obnova će se financirati sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Projekt škologradnje i gradnje vrtića se nastavlja unatoč potresu! U razdoblju nakon potresa u Zagrebu su otvorena četiri nova dječja vrtića i jedna osnovna škola. Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji još jednog dječjeg vrtića, jedne osnovne škole, dogradnja i rekonstrukcija dvije osnovne škole te energetska obnova jednog dječjeg vrtića i osam škola. Od 440 objekata dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola koliko ih Grad Zagreb ima danas, u posljednja dva desetljeća dograđena je ili novootvorena čak jedna trećina, za što je izdvojeno više od 6 milijardi kuna. Uz to, samo u posljednje tri godine energetski je obnovljeno 50 objekata škola i vrtića za što je izdvojeno 200 milijuna kuna.
 

URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Prvih dana nakon potresa u Zagrebu na terenu je bilo oko 6000  pripadnika hitnih službi i postrojbi civilne zaštite.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama mobilizirao je 770 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene koji su se uputili na svoja zborna mjesta. Već su u prvim satima nakon potresa građanima pružali pomoć, ograđivali su rizična područja, asistirali su u postupku prijava građevina za prvi brzi statički pregled, raščišćavali teren, ograđivali opasne objekte - zgrade i kuće s porušenim dimnjacima i oštećenim krovovima te su o njima izvještavali hitne službe. Podignute su sve vatrogasne snage, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba i svih 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Ured je podigao i ustrojio šatorsko naselje za prihvat građana. Svakodnevno se koordiniralo sa studentskim domom Cvjetno naselje u kojemu su se smjestili građani čiji su domovi stradali u potresu. Osim toga, Ured za upravljanje u hitnim situacijama koordinirao je i sudjelovao u svim najznačajnijim intervencijama. Nabavljeno je i vatrogasno vozilo s radnom visinom za spašavanja od 42 metra.
 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava odradili su preko 10 tisuća intervencija vezanih za otklanjanje posljedica potresa, uklonili više od  osam tisuća dimnjaka, 1.500 ostalih dijelova objekata i šest tisuća m2 oštećenih dijelova fasada.

 
GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Dana 6.4.2020. objavljena je Obavijest da svi korisnici gradskih stanova koji se nalaze u objektu koji je pregledom statičara utvrđen neuporabljivim za stanovanje podnesu zahtjev radi obustave naplate troškova stanovanja u tom stanu od dana 22.03.2020. (dana kad je Zagreb zadesio potres).
Kako bi se omogućilo stambeno zbrinjavanje vlasnika stanova i kuća te zaštićenih najmoprimaca koji su ostali bez svog doma uslijed potresa  kroz Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o najmu stanova  koja je stupila na snagu 20.5.2020.  uređeni su uvjeti i postupak za davanje stana u najam te rok na koji se stan daje u najam tim osobama. Odlukom se uređuje davanje stana u najam, izvan liste reda prvenstva, do završene obnove stana/kuće vlasnicima i zaštićenim najmoprimcima koji su stanovali u stanu/kući i imali prijavljeno prebivalište u vrijeme nastanka prirodne nepogode na adresi stana/kuće koja je, sukladno mišljenju statičara, utvrđena neuporabljivom za stanovanje, a koji kao i članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu drugi stan ili kuću na području Grada Zagreba te se nalaze  u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju, te su na taj način do sada dodijeljena 23 gradska stana.
Udruge i druge organizacije civilnog društva, političke stranke i vjerske zajednice  koje koriste gradske poslovne prostore temeljem ugovora sklopljenih s Gradom Zagrebom, a kojima je poslovni prostor utvrđen neuporabljivim ili privremeno neuporabljivim zbog potresa oslobođene su obveze plaćanja naknade za korištenje prostora do sanacije prostora.

 
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

Odmah nakon potresa, koji je devastirao i povijesno središte Zagreba, urbanisti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba započeli su s pripremama programskog okvira za njegovu cjelovitu urbanističku obnovu. U vrlo kratkom vremenu izrađen je prijedlog sadržajnog i organizacijskog okvira Programa hitne i cjelovite obnove Gornjega grada i Kaptola te Donjega Grada i s njime upoznato nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (danas Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), članovi Odbora za prostorno uređenje Gradske skupštine Grada Zagreba, gradske institucije, te znanstvena i stručna javnost.
Temeljem započetih aktivnosti i angažmana Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba postao je središnje mjesto okupljanja, rasprave i integracije svih struka mobiliziranih oko pripreme generalnog koncepta obnove. Važnost urbanističkog pristupa i uloga Zavoda osnažene su i regulirane čl. 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske i Zagrebačke županije (NN 102/2020) koji propisuje izradu Programa cjelovite obnove povijesne cjeline Grada Zagreba i za izradu navedenog Programa zadužuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.
Program se izrađuje  u suradnji sa Savjetom za koordiniranje aktivnosti što ga je osnovao i imenovao gradonačelnik Grada Zagreba (Sl.gl.11/20). Zadaća Savjeta, u kojemu su okupljeni eminentni stručnjaci različitih profila, je koncipiranje i definiranje postavki i modela, te zajedno sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba izrada prijedloga Programa kao osnove za cjelovitu obnovu povijesnog središta grada. Očekuje se prijedlog okvira za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte kao i prijedlog za unaprjeđenja zakonodavnog okvira. Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba će biti temelj i priprema za slijedeće EU financijsko razdoblje 2021-2027. (u skladu s europskim politikama).
 

ZAGREBAČKI HOLDING

Od potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb, Zagrebački holding je proveo niz aktivnosti te donio niz mjera s ciljem pružanja pomoći građanima i poslovnim subjektima u sanaciji posljedica potresa.
•          Sudjelovanje posebno oformljenih ekipa Zagrebačkog holdinga u čišćenju grada i saniranju šteta od potresa uz besplatan prihvat građevinskog otpada
•          Uspostava izvanrednih besplatnih linija za pomoć građanima
•          Mjere pomoći vlasnicima nekretnina koje su stradale u potresu kroz smanjenje režijskih troškova
•          Mjere pomoći zakupcima/tvrtkama pogođenim potresom koje imaju ugovor o najmu kroz oslobađanje od plaćanja najamnine
•          Mjere ukidanja parkirališne naknade u javnim garažama i vanjskim parkirnim površinama na područjima grada pogođenih potresom te premještanje oštećenih vozila na poziv građana bez naplate naknade
•          Mjere pomoći građanima i lokalnoj zajednici putem donacija građevinskog materijala te financijskih sredstava za saniranje posljedica potresa
•          Organizacija smještaja u hostelu Arena za građane čiji su objekti stradali u potresu
•          Pomoć suvlasnicima zgrada te organizacija pomoći pri prijavi šteta na Javni poziv MGIPU-a
 
 
 
Saniranje šteta od potresa

Već u prvim minutama nakon razornog stavili smo u funkciju sve raspoložive resurse i angažirali maksimalan broj radnika koji su bili svakodnevno na dispoziciji građanima 24 sata na dan dokle god je to bilo potrebno. S obzirom da se potres dogodio u nedjelju, kada je bilo na raspolaganju oko trećina zaposlenih, da bi cijeli sustav funkcionirao, što se tiče komunalnih službi Grada Zagreba, svi kapaciteti preusmjereni su na čišćenje grada. Na poslove podružnice Čistoća preusmjereni su radnici podružnica Zrinjevac i Zagrebačkih cesta te povezanog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., odnosno oko 500 zaposlenih, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Podružnica Čistoća je uz angažman mehanizacije i ljudi na raščišćavanju grada i odvoz građevinske šute i glomaznog otpada, na lokacije koje su najviše pogođene nepogodom postavila kontejnere (sanduke) u koje građani mogu odlagati isključivo građevinsku šutu nastalu sanacijom. Od  22.3. do 31.12.2020. podružnica je ukupno zbrinula 4.281 tonu glomaznog otpada, 73 tone otpadnog drva te 7.144 tone građevinske šute, odnosno ukupno je realizirano oko 2.300 odvoza s kiperom/grajferom te oko 130 kontejnera s glomaznim otpadom, građevinskom šutom i otpadnim drvom.
Nakon čišćenja, sve javne prometne površine su redovito prane za što je podružnica Čistoća utrošila ukupno više od 8.200 sati (odnosi se na rad cestara, autocisterne, velike i male čistilice te radnika na čišćenju i pranju javno prometnih površina).

Podružnica Zrinjevac je, u koordinaciji s ekipama Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba od 22. ožujka te sljedećih 20-ak dana bila prisutna na terenu s dvije autoplatforme i s pratećim ekipama ljudi. Također je angažirana na odvozu građevinske šute.

Podružnica Zagrebačke ceste također je uključena u sanaciju posljedica potresa u vidu čišćenja grada od građevinske šute te odvoza i zbrinjavanja građevinskog otpada. Od 22. ožujka do 31. prosinca 2020. u Radnoj jedinici Reciklaža građevinskog otpada (dalje u tekstu: RGO) na Tišinskoj 26, podružnica je zaprimila 59.630 tona građevinskog otpada od rušenja objekata. Za usporedbu, u 2018. godini na RGO je prihvaćeno 16.801 tonu građevinskog otpada, a u 2019. godini 12.314 tona građevinskog otpada. Aktivnosti na čišćenju grada od građevinskog otpada koji je ili posljedica potresa ili je nastao sanacijom posljedica potresa, provode se u kontinuitetu te su nastavljene i u 2021.

Dodatne timove i mehanizaciju angažirala su i povezana društva Gradska plinara Zagreb i VIO d.o.o. te GSKG d.o.o.
Distribucijski centar Gradske plinare Zagreb je od 22. ožujka do 29. lipnja 2020. zaprimio 14.477 poziva. Evidentirano je oko 7.000 potrošača, koji su nakon potresa ostali bez plina, te je angažirala sve raspoložive ekipe koje su svakodnevno na terenu ispitivali propusnost plinske instalacije. Građanima koji su zbog potresa preventivno zatvorili plin, GPZ ne naplaćuje poslove iz svoje nadležnosti pri puštanju plina u objekte.

Vodoopskrba i odvodnja je nakon potresa u ožujku odradila cca 50 intervencija na sanaciji vodoopskrbnih cjevovoda. Također je pregledano stanje javne kanalske mreže te je izvršena provjera kvalitete vode, gdje su rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju potvrdili da je isporučena voda zdravstveno ispravna prema propisanim zakonskim uvjetima. Tijekom cijelog tog perioda, uz sve dodatne teškoće, građani grada Zagreba niti u jednom trenutku nisu ostali bez pitke vode, a sustav odvodnje funkcionirao je bez zastoja. Uslijed potresa u prosincu došlo je do ispada iz pogona 3 bunara (po jedan u Petruševcu, Zapruđu i Strmcu), koja su hitnom intervencijom ekipa Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., u suradnji s HEP-om, vraćena u pogon u roku od 2 sata.
 
Uspostava izvanrednih besplatnih linija za pomoć građanima
Nekoliko sati nakon potresa u ožujku u Pozivnom centru Zagrebačkog holdinga uspostavljene su izvanredne besplatne telefonske linije za građane na brojevima 0800 8802 i 0800 8805. Isti brojevi telefona bili su dostupni i nakon potresa 29. prosinca 2020. Na besplatnim brojevima telefona od 22. ožujka do 31. prosinca 2020. zaprimljeno je 63.000 poziva. Od toga je 43.000 poziva zaprimljeno od 22. ožujka do 28. prosinca 2020.

Mjere pomoći fizičkim i pravnim osobama
Zagrebački holding i povezana društva VIO i Gradska plinara Zagreb uveli su i mjere pomoći fizičkim osobama. Vlasnicima nekretnina koje su stradale u potresu smanjeni su režijski troškovi. Zagrebački holding je zakupce/tvrtke koje imaju ugovor u najmu prostora, a nisu mogli obavljati djelatnost zbog posljedica potresa oslobodio plaćanja zakupnine. Do 31.12.2020. godine ukupno je 78.256 poslovnih korisnika i fizičkih osoba ostvarilo pravo na neku od olakšica na mjesečnoj razini.

Ukidanje parkirališne naknade i besplatno premještanje vozila oštećenih u potresu
Također je ukinuta parkirališna naknada u javnim garažama Gorica, Langov trg, Tuškanac, Petrinjska i Jelkovec i vanjskim i to za sve građane od 28. ožujka do 27. travnja 2020., te od 27. travnja za one građane kojima je izdana potvrda Stožera civilne zaštite da su njihovi objekti neuporabljivi za stanovanje  te je istu koristilo 78 korisnika.
Odlukom o besplatnom parkiranju obuhvaćene su i vanjske parkirne površine na području gradskih četvrti Gornji Grad, Donji Grad, Podsljeme, Gornja Dubrava i Sesvete, odnosno ukupno  2.406 parkirališnih mjesta. Odluka je bila na snazi od 28. ožujka do 18. svibnja 2020.  Korisnicima javnih parkirališta s adresom boravka ili prebivališta na području Donjeg grada; Gornjeg grada-Medvešćaka, Sesveta, Gornje Dubrave i Podsljemena omogućeno je i privremeno obustavljanje važenja povlaštenih i komercijalnih parkirališnih karata kupljenih u prethodnom periodu (na zahtjev korisnika). Do isteka ostvarenog prava ovu je mjeru koristilo 375 korisnika
Za vlasnike vozila oštećenih u potresu koja nisu u voznom stanju, a u trenutku oštećenja su bila parkirana na označenim javnim parkiralištima, omogućeno je premještanje vozila na zahtjev vlasnika na neku od lokacija na području Grada Zagreba po njihovom odabiru ili na istočno parkiralište Zagrebačkog velesajma. Premještaj se obavlja bez ikakvog troška za vlasnike vozila. U sklopu mjere premješteno je 375 vozila.

Mjere pomoći putem donacija
Grupa Zagrebački holding također je osigurala pomoć građanima i lokalnoj zajednici putem donacija građevinskog materijala te financijskih sredstava za saniranje posljedica potresa. Ukupno je donirano 5.839.799,00 kuna u novcu i materijalnim sredstvima. Od tog iznosa, u korist računa Grada Zagreba za posebne namjene uplaćeno je ukupno 4.764.800,00  kuna za saniranje posljedica potresa.
Zagrebački Holding i povezana društva, uključili su se u akciju donacije materijala za građane, u sklopu koje je nabavljeno raznog građevinskog materijala ukupne vrijednosti 906.004,00 kuna (s PDV-om). Podružnice Zagrebačke ceste i Zrinjevac također su bile uključene u podjelu građevinskog materijala građanima čije su nekretnine oštećene u oba potresa.

Organizacija smještaja u hostelu Arena
Zagrebački holding je, na temelju Naloga o mobilizaciji od strane MUP-a RH, Ravnateljstva civilne zaštite, angažiran na organizaciji smještaja (boravak i prehrana) za građane grada Zagreba, čiji su objekti nastradali u potresu 22. ožujka 2020. Smještaj je, od 11. rujna 2020., osiguran u hostelu Arena, kojim upravlja podružnica Vladimir Nazor. Prethodno su građani bili smješteni u Studentskom domu Cvjetno naselje. Na temelju navedenog Naloga, u hostelu Arena su na dan 28. prosinca 2020. bile smještene 183 osobe – građani Zagreba. Nakon potresa, koji je 29. prosinca pogodio Sisak, Petrinju, Glinu i Zagreb, u hostel Arena Zagreb primljene su još četiri obitelji iz Zagreba te je krajem godine u hostelu ukupno bilo smješteno 199 osoba.

Kako bi se građanima smještenim u hostelu osigurao kvalitetniji boravak, Zagrebački holding dodatno je uredio zajedničke prostore, nabavljen je i dodatni namještaj te više od 110 hladnjaka. Također je osiguran internet u cijelom hostelu.

Pomoć suvlasnicima zgrada
Povezano društvo GSKG d.o.o. osiguralo je pomoć suvlasnicima zgrada. Preko tehničkih područnih službi, na kojima je najveći broj oštećenih zgrada (Centar, Črnomerec, Maksimir, Medvešćak, Trešnjevka i Trnje) zaprimljeno je više od 2 500 dojava suvlasnika i njihovih predstavnika, prvenstveno vezano uz žurno otklanjanje izravne opasnosti te poduzimanju daljnjih potrebnih radnji za izvođenje detaljnije sanacije (dobivanje potrebne suglasnosti suvlasnika, priprema projektne dokumentacije, osiguravanje potrebnih sredstava i dr.). Na tim intervencijama je neposredno nakon potresa na terenu organiziran rad 50-ak ekipa sa svom raspoloživom (teškom) mehanizacijom, a zbog  velikog broja svakodnevnih intervencija ekipe su raspoređivane sukladno potrebama. Temeljem prijave Gradske plinare Zagreb d.o.o., GSKG je također nakon potresa sanirao neispravne plinske instalacije u 160 zgrada. Uz to je sanirano i 30 oštećenih dizala.
Dodatno je GSKG, bez naplate naknade, osigurao uslugu pripreme zahtjeva, prijave i ishođenja dokumentacije potrebne za prijavu na Javni poziv MGIPU-a za subvenciju radova privremene mjere sanacije na zgradama oštećenim u potresu, a kojima je upravitelj. Prijavljeno je 1 434 zgrada u ukupnom iznosu od 99.252.274,00 kune. Do kraja 2020. zaprimljeno je 735 rješenja Ministarstva kojim je ukupno zgradama odobreno 25.219.462 kune. U svrhu osiguranja potrebnih sredstava, svakodnevno se zaprimaju zahtjevi predstavnika i suvlasnika zgrada za odobravanjem kredita. Do izrade ovog izvješća u veljači 2021., obrađeno je zahtjeva za kreditima za oko 900 zgrada, koje su odlučile samostalno iz pričuve financirati obnovu. 

 
 

Gradske vijesti - 2021.