clanak False

Gradski ured za financije

31.08.2021.

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
E-mail: financije@zagreb.hr
Tel: 610-1339, faks: 610-1399 

PROČELNICA: mr.sc. Daniela Juroš Pečnik, dipl.oec.

POMOĆNICE PROČELNIKA:
Biserka Vugrić, dipl.oec.
Tel: 610-1346, faks: 610-1399
E-mail: biserka.vugric@zagreb.hr

Marija Čikeš, dipl. oec
tel: 610-1347, faks: 610-1399
E-mail: marija.cikes@zagreb.hr

Gordana Vojnović 
tel: 610-1256, fax: 610-1574
E-mail: gordana.vojnovic@zagreb.hr

POMOĆNICA  PROČELNIKA ZA POSLOVE RIZNICE:
Mirica Bedeković, dipl.oec.
tel: 610-1343, faks: 610-1399
E-mail: mirica.bedekovic@zagreb.hr


Gradski ured za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, rejting Grada, koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, računovodstveno-financijske poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.

Primanje stranaka: U Odjelu za financiranje javnih i društvenih potreba i Odjelu za pravne poslove stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: