clanak False

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove

30.11.2023.

PROSTORNO UREĐENJE

Drugi područni odsjek za prostorno uređenje (za PU Novi Zagreb i Peščenica)
Voditeljica Drugog područnog odsjeka za prostorno uređenje (Novi Zagreb i Peščenica):
Kerima Jaganjac
Tel.: 01/658-5614
E-mail: kerima.jaganjac@zagreb.hr
- Obavlja poslove vođenja prvostupanjskog postupka i izdavanja akata vezanih uz provedbu prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata), rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole, izdaju se lokacijske informacije, daju se obavijesti o posebnim uvjetima koje je potrebno pribaviti za određeni zahvat u prostoru, kao i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju i/ili prostornom planu, obavijesti o posebnim uvjetima koje je potrebno pribaviti za izradu glavnog projekta, kao i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o gradnji i/ili prostornog plana, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja prostornog uređenja, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30

KOMUNALNI POSLOVI

Pojedinačni izvršitelji (za PU Novi Zagreb - viši upravni referent za komunalne poslove i upravni referent za komunalne poslove)
Tel: 658-5622, faks: 658-5611

- Izdavanje odobrenja o postavi svih tipova reklama i pokretnih naprava, otklanjanje nedostataka i uklanjanje reklama i pokretnih naprava prije isteka roka važenja rješenja, rješenja o komunalnoj naknadi i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30


KOMUNALNO REDARSTVO
E-mail: redarstvo@zagreb.hr

Peti područni odsjek (Novi Zagreb-istok, Novi Zagreb-zapad, Brezovica)
Voditelj Petog područnog odsjeka (Novi Zagreb-istok, Novi Zagreb – Zapad, Brezovica): Marijan Makarić
Tel.: 01/658-5640, Faks: 01/658-5547
E-mail: marijan.makaric@zagreb.hr
 

- obavljaju se poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba, Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu, Odluke o prijevozu kočijama, osim odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, Odluke o nerazvrstanim cestama, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o građevinskoj inspekciji, Prekršajnim zakonom i gradskim propisima, organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima komunalno redarstvo obavlja nadzor, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.