clanak False

Javni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

08.01.2019.
Za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu potrebno je ishodvati licenciju.
Licencija je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti prijevoza putnika ili tereta u cestovnom prometu, pružanje kolodvorskih usluga i obavljanje agencijskih poslova.
 
Izdaje se na rok od 10 godina i nije prenosiva.
 
Licenciju izdaje Odsjek za javni gradski, cestovni i autotaksi promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park Stara Trešnjevka 2, telefon: 658 5706.

DOBIVANJE LICENCIJE
 
Licenciju za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu može dobiti prijevoznik – fizička ili pravna osoba s registriranom djelatnošću za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta koji ima: 
 • Dobar ugled
 • Financijsku sposobnost
 • Stručnu osposobljenost
 • Propisano vozilo
 • Ispunjen uvjet da nema dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Poslovni nastan u RH. 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCIJE.
 
Dobar ugled dokazuje se izvodima iz kaznene evidencije i evidencije o prekršajima, koje po službenoj dužnosti pribavlja ovaj Ured.
 
Dobar ugled ima prijevoznik i upravitelj prijevoza:
 • koji nije pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, okoliša, opće sigurnosti, sigurnosti prometa, imovine, gospodarstva, službene dužnosti te zbog kaznenog djela krivotvorenja,
 • kojemu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza,
 • koji nije osuđen za druga kaznena djela na kaznu zatvora duže od godinu dana,
 • koji nije u zadnje tri godine kažnjen pravomoćnom odlukom prekršajnog suda više od dva puta za teži prekršaj, povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnih tvari, nezakonitog rada i zapošljavanja, nelojalne konkurencije, i koji nije obavljao prijevoze bez odgovarajuće licencije, odnosno za postupanja u suprotnosti s odredbama međunarodnih ugovora.
 
Financijsku sposobnost ima prijevoznik koji ima na raspolaganju imovinu u visini najmanje 9.000 eura za prvo vozilo, te 5.000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti prema važećem tečaju Europske središnje banke.
 
Iznimno za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako na raspolaganju ima imovinu u visini od najmanje 3000 eura za prvo vozilo te 1500 eura za svako sljedeće vozilo.
 
Financijska sposobnost dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:
 • izvodom iz odgovarajućeg registra iz kojeg je razvidna visina osnivačkog kapitala,
 • kopijom bilance stanja koju je prijevoznik za proteklu godinu podnio poreznom tijelu,
 • popisom pojedinih osnovnih sredstava uključujući i troškove nabave ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu,
 • ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina,
 • ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci,
 • garancijom banke ili druge financijske institucije kojom se daje jamstvo za dobro poslovanje prijevoznika za razdoblje važenja garancije u visini 9.000 eura, odnosno 5.000 eura,
 • potvrdom o raspoloživim sredstvima ili
 • policom osiguranja imovine na odgovarajući iznos.
 
Prijevoznik mora biti stručno osposobljen odnosno imati zaposlenog upravitelja prijevoza ili mora imati sklopljen ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena za upravitelja prijevoza, odnosno s pravnom osobom koja ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza.
 
Stručnu osposobljenost ima osoba koja ima:
 • VSS prometne struke cestovnog usmjerenja
 • VŠS prometne struke cestovnog usmjerenja
 
Ako prijevoznik ne ispunjava uvjet stručne osposobljenosti ili ako nema upravitelja prijevoza koji ispunjava uvjete, dužan je položiti ispit o stručnoj osposobljenosti, koji organiziraju i provode Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Ilica 49.
 
Ako prijevoznik nema zaposlenika, direktora, vlasnika ili dioničara koji je stručno osposobljen, ovlaštena osoba može ugovorom imenovati za upravitelja prijevoza osobu koja je stručno osposobljena. Imenovana osoba kao upravitelj prijevoza može upravljati poslovima prijevoza najviše u četiri poduzeća s najvećim ukupnim voznim parkom svih poduzeća zajedno od 50 vozila.
 
Vozilo propisanih uvjeta mora biti u vlasništvu prijevoznika ili on ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu.
 
U slučaju promjene podataka na temelju kojih je izdana licencija,  prijevoznik je dužan u roku od 8 dana od dana promjene podataka podnijeti zahtjev za izdavanje nove licencije, a u slučaju novonabavljenog vozila ili izmjene vozila potrebno je predati ZAHTJEV ZA IZVOD LICENCIJE.
 
Naknada za izdavanje licencije  iznosi 92,91 € ( 700 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn) , a za izdavanje izvoda licencije za svako pojedino vozilo iznosi 4,65 € (35,00 kn - Konverzijski tečaj 1€ = 7,53450 kn) i uplaćuje se na:
 
PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN: HR1210010051863000160
model :    64
poziv na broj  :    5002 - 1087 – OIB