clanak False

Odjel za poslove zaštite osoba i imovine

08.03.2022.
IZVAN SJEDIŠTA SLUŽBE, na lokaciji: Zagreb, Petrova 116
Voditelj odjela za poslove zaštite osoba i imovine -Saša Kermek
Tel: 610-0641
​E-mail: sasa.kermek@zagreb.hr
 - obavljaju se poslovi pružanja stručne pomoći u provedbi i unapređivanju zaštite na radu poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, službenicima i namještenicima Gradske uprave te njihovim povjerenicima, poslovi praćenja tehničkog razvoja i provedbe propisa s područja zaštite od požara u cilju provedbe i poboljšanja mjera zaštite od požara i provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i gašenja eventualnih požara, poslovi održavanja uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, poslovi iz djelatnosti privatne zaštite za vlastite potrebe kojima je obuhvaćena zaštita  objekata i prostora Gradske uprave te službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima, pružanje tjelesne intervencije po dojavi, poslovi neposredne tjelesne zaštite osoba, osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima u organizaciji Grada Zagreba, izrade prosudbe ugroženosti te predlaganja mjera za uvođenje sustava tehničke zaštite, vođenja brige o ispravnosti instaliranih sustava tehničke zaštite na objektima Gradske uprave i Dojavnog centra, izrade akata za provedbu zakona i drugih propisa 

SLUŽBA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU
Voditelj službe za poslove zaštite na radu: Bernard Gvozdenović
Tel: 610-0626
​E-mail: bernard.gvozdenovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi pružanja stručne pomoći u provedbi i unapređivanju zaštite na radu poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, službenicima i namještenicima Gradske uprave te njihovim povjerenicima, sudjelovanja u izradi poslovnog plana razvoja, operativnih planova i programa te u primjeni metoda ili tehnika za provođenje plana razvoja iz djelokruga Službe, sudjelovanja u postupku izrade procjene rizika, unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanja i savjetovanja  poslodavca i njegovih ovlaštenika na otklanjanje utvrđenih nedostataka glede zaštite na radu, prikupljanja i analiziranja  podataka u vezi s nezgodama, ozljedama  na radu,  profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom, pripreme propisanih prijava te izrade izvješća za poslodavca, suradnje s tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada, osposobljavanja poslodavca, ovlaštenika i službenika i namještenika za rad na siguran način, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju; djelovanja u Odboru za zaštitu na radu; suradnje s nadležnim službama poslodavca prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad,  nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, sudjelovanja u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl., vođenja propisanih evidencija, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, izrade akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu. 
 
SLUŽBA ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA
Voditelj odsjeka za poslove zaštite od požara: kontakt osoba:
Tel: 610-0641
- obavljaju se poslovi praćenja tehničkog razvoja i provedbe propisa s područja zaštite od požara u cilju provedbe i poboljšanja mjera zaštite od požara, provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i gašenja eventualnih požara, održavanja uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, predlaganja mjera za uvođenje novih uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u objekte i prostore Gradske uprave, modernizacije postojećih uređaja, opreme i sredstava, poduzimanja mjera vatrogasnog dežurstva za potrebe zaštite objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba suradnje sa sličnim službama u drugim srodnim i znanstvenim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara, izrade programa osposobljavanja i obuke službenika i namještenika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara te vođenja propisanih upisnika i evidencija o tome sukladno Zakonu o zaštiti od požara i podzakonskim aktima te izrade akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite od požara.

PODODSJEK ZA POSLOVE ODRŽAVANJA SUSTAVA I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
Voditelj pododsjeka za poslove održavanja sustava i sredstava za dojavu i gašenje požara: kontakt osoba:
Tel: 610-0641
- obavljaju se poslovi: održavanja uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, predlaganja mjera za uvođenje novih uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u objekte i prostore gradske uprave, modernizacije postojećih uređaja, opreme i sredstava, praćenja tehničkog razvoja i provedbe propisa s područja zaštite od požara u cilju provedbe i poboljšanja mjera zaštite od požara, suradnje s nadležnom inspekcijom zaštite od požara, vođenja propisanih upisnika i evidencija sukladno Zakonu o zaštiti od požara i podzakonskim aktima.

PODODSJEK ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
Voditelj pododsjeka za provođenje mjera zaštite od požara - Ivana Vuger
Tel:610-0641
​E-mail: ivana.vuger@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi: poduzimanja mjera vatrogasnog dežurstva za potrebe zaštite objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, praćenja tehničkog razvoja i provedbe propisa s područja zaštite od požara u cilju provedbe i poboljšanja mjera zaštite od požara, provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i gašenja eventualnih požara, suradnje sa sličnim službama u drugim srodnim i znanstvenim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara, izrade programa osposobljavanja i obuke službenika i namještenika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, vođenja propisanih upisnika i evidencija sukladno Zakonu o zaštiti od požara i podzakonskim aktima. 

UNUTARNJA SLUŽBA ZAŠTITE
Voditelj unutarnje službe zaštite - kontakt osoba:
Tel: 610-0695
- obavljaju se poslovi iz djelatnosti privatne zaštite za vlastite potrebe Grada Zagreba kojima je obuhvaćena zaštita objekata i prostora Gradske uprave te službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima, pružanje tjelesne intervencije po dojavi, poslovi neposredne tjelesne zaštite osoba, osiguranje reda i mira na javnim okupljanjima u organizaciji Grada Zagreba, izrade prosudbe ugroženosti, vođenja propisanih upisnika, odnosno evidencija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti i drugim važećim propisima, vođenja brige o sigurnosti smještaja i pohrane oružja i streljiva, manipulaciji i vođenju upisnika utvrđene Zakonom o privatnoj zaštiti i propisima o oružju, predlaganja mjera za uvođenje sustava tehničke zaštite, vođenja brige o ispravnosti instaliranih sustava tehničke zaštite na objektima Gradske uprave i Dojavnog centra, praćenja i obrade alarmnih događaja i izrada planova uzbunjivanja po dojavnom signalu, poduzimanja mjera osiguranja reda i mira kada je organizator javnih okupljanja i priredbi Grad Zagreb sukladno Zakonu o javnom okupljanju, te poslovi privatne zaštite na javnim površinama kad obavljanje takvih poslova, na prijedlog Grada Zagreba, odobri Ministarstvo unutarnjih poslova. 
 
PODODSJEK ZA TJELESNU ZAŠTITU
Voditelj pododsjeka za tjelesnu zaštitu: Nikica Miščević
Tel: 610-0695
​E-mail: nikica.miscevic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi poduzimanja mjera i radnji za zaštitu objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba te službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima, osim poslova što se odnose na neposrednu tjelesnu zaštitu osoba, poslovi vođenja propisanih upisnika, odnosno evidencija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti i drugim važećim propisima, izrađuju se planovi i poduzimaju mjere osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama kojih je organizator Grad Zagreb sukladno Zakonu o javnom okupljanju. 

PODODSJEK ZA POSLOVE DOJAVNOG CENTRA
Voditelj pododsjeka za poslove dojavnog centra: Boris Ivanković
Tel: 610-0695
​E-mail: boris.ivankovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade prosudbe ugroženosti, planiranja i predlaganja ugradnje novih sustava tehničke zaštite u objektima gradske uprave koji nisu štićeni tehničkom zaštitom te modernizacija postojećih sustava, vodi se briga o ispravnosti postojećih sustava, praćenje i obrada alarmnih događaja u dojavnom centru, izrada planova uzbunjivanja po dojavnom signalu, upućivanje zaštitara na intervenciju po dojavnom signalu i uspostavljanje telekomunikacijske veze sa zaštitarom na intervenciji. 

PODODSJEK ZA POSLOVE INTERVENCIJE PO DOJAVNOM SIGNALU I NEPOSREDNE TJELESNE ZAŠTITE
Voditelj pododsjeka za poslove intervencije po dojavnom signalu i neposredne tjelesne zaštite: Robert Juren
Tel: 610-0695
​E-mail: robert.juren@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi intervencije po dojavnom signalu i poduzimaju mjere i radnje za zaštitu objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, poslovi tjelesne zaštite objekata i prostora Gradske uprave, poslovi neposredne tjelesne zaštite osoba, poslovi voditelja redara na javnim okupljanjima i priredbama kojih je organizator Grad Zagreb vođenja propisanih upisnika, odnosno evidencija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti i drugim važećim propisima