clanak False

Projekt Gradski prozori u prirodu

10.05.2019.Grad Zagreb je nositelj projekta „Gradski prozori u prirodu – Modernizacija II“, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 1. listopada 2018., a završit će 31. prosinca 2021. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 34.916.730,32 kn, a bespovratna sredstva su dodijeljena u iznosu od 13.982.257,30 kn.

Partneri: JU Maksimir, udruga Biom, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, udruga Vjetar u leđa. Suradnik Ustanova ZOO Zagreb.

Projektnim aktivnostima planira se izraditi Plan upravljanja Značajnim krajobrazom Savica, ali i osigurati dio posjetiteljske infrastrukture na ovom zaštićenom prostoru. Savica je kompleks močvarnih staništa s lijeve obale rijeke Save na području Grada Zagreba, od važnosti za zaštitu prirode  (lokalni, regionalni i nacionalni značaj). Prirodni je rukavac Save, nasipom odvojen od rijeke i dijelom zatrpan, ali još uvijek od iznimno velike vrijednosti za zaštitu prirode, posebice ptica. Krajobrazne vrijednosti Savice jedinstvene su i značajne na razini Grada Zagreba. Danas je Savica jedini preostali rukavac uz rijeku Savu od granice sa Slovenijom pa do pred Sisak i ujedno jedino močvarno područje u samome Zagrebu.
Sastoji se od velikog dobro očuvanog rukavca Save i niza napuštenih šljunjčara obraslih vodenom i močvarnom vegetacijom koje su kroz godine poprimile svojstva vrijednog poluprirodnog staništa. Područje je važno za gniježđenje, prehranu i zimovanje brojnih vrsta ptica. Tijekom kolovoza i rujna, za vrijeme selidbe, lastavice (Hirundo rustica) se okupljaju u velika jata koja noće u tršćacima. Na Savici se ujesen sakuplja nekoliko stotina, a ponekad i više od tisuću lastavica. Osim ptica, na Savici obitavaju i druge međunarodno zaštićene vrste poput vidre (Lutra lutra), barske kornjače (Emys orbicularis), a veliku vrijednost imaju i stare sastojine (šumarci) vrba i topola s pojedinim stablima izuzetnih dimenzija, punim duplja koje koriste šišmiši i ptice dupljašice.