clanak False

Promicanje ljudskih prava

19.04.2017.

Grad Zagreb, sukladno ciljevima Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine,  koristi kapacitete za podizanje javne svijesti građana Zagreba o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava žena i ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina te poticanja razvoja civilnoga društva i ostvarivanja slobode udruživanja.

Suzbijanje rasne i druge diskriminacije u cilju potpune zaštite ljudskih prava osnovni je cilj svake antidiskriminacijske politike koju provodi EU djelujući u ime građana EU kako bi spriječila njihovu diskriminaciju u pogledu rase i etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, spolne orijentacije ili spola. Ovakvu politiku provodi i RH, a zakonodavni okvir za to je Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08)  kojim se osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.