clanak False

Rezultati javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

19.04.2017.

22.10.2014.

 

Obavještavamo Vas da je 22. listopada 2014. prihvaćen prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora i donijet Zaključak za utvrđivanje Liste za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti:

KLASA: 306-02/14-02/1231, URBROJ: 251-03-02-14-2   

 

LISTA ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ OBRTNIČKE DJELATNOSTI - 2014.
 

prema kojoj se korisnicima s Liste odobravaju potpore.

 

Odobrena potpora doznačit će se na poslovni račun nakon što korisnik potpore sklopi Ugovor sa Gradom Zagrebom i priloži bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos od 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca.

 

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana za dužnika i jamca platca

·         obrt ( dužnik je obrt tj. vlasnik obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne vlasnik obrta osim kod zajedničkog obrta 
          gdje drugi suvlasnik može biti jamac platac )

·         slobodna zanimanja ( dužnik je osoba koja obavlja djelatnost, a jamac platac neka druga osoba)

·         trgovačka društva koja su upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički 
          način (dužnik je pravna osoba, a jamac platac može biti ili osnivač kao fizička osoba ili neka druga osoba).

 

U tom smislu korisnici potpore s Liste pozivaju se da u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odobrenoj potpori dostave Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Trg Stjepana Radića 1, I kat sobe 106, 109 i 110, solemniziranu bjanko zadužnicu i pristupe potpisivanju ugovora.

 

Po potpisu Ugovora odobrena potpora doznačit će se jednokratno na poslovni račun.

 

Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju sredstava.

 

Dodijeljenim sredstvima ne sufinancira se iznos poreza na dodanu vrijednost ako je korisnik potpore porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost.

 

Ukoliko se u navedenom roku od dana primitka pisane obavijesti korisnik potpore ne javi Uredu, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.


Obavještavamo Vas da se dokazi o namjenski utrošenim sredstvima (računi s bankarskim izvadcima, izvodi sa žiro-računa i drugo kojim se dokazuje da je obavljeno plaćanje) dostavljaju uz

Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima potpore za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti

Ujedno naglašavamo da ste ovo Izvješće s dokazom o namjenskom korištenju istih dužni dostaviti u roku od 120 dana od dana uplate sredstava na poslovni račun.
Isto tako, navedeno Izvješće dužni su dostaviti i korisnici potpore koji su uz Zahtjev priložili račune i opravdali potporu.