clanak False

Rezultati natječaja za dodjelu potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje

19.04.2017.
Obavještavamo Vas da je Zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika grada Zagreba, 30. prosinca 2014. prihvatila prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donijela Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje od rednog broja 1. do 17. KLASA:306-02/14-02/1292, URBOJ: 251-03-02-14-2
 
Lista inovatora za dodjelu potpora radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje

 
Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje dostavljena je Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o. te će se potpora realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Razvojna agencija i korisnik.