clanak False

Sektor za ekonomsko - financijske i tehničke poslove

03.08.2021.

Pomoćnik pročelnika za ekonomsko - financijske i tehničke poslove: Dinko Vukelić, dipl.ekonomist
tel: 610-0519, faks: 610-0543
E-mail: dinko.vukelic@zagreb.hr 

U Sektoru za ekonomsko – financijske i tehničke poslove obavljaju se poslovi vezani uz izradu i praćenje provedbe programa i plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i tehničke kulture (u nastavku teksta: djelatnosti), poslovi prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, objedinjavanje prioriteta investicijskog ulaganja, poslove javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda, što iz provodi nadležna služba za javnu nabavu, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje plana mreže predškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i mjerila za financiranje programa djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, u vezi s financijskim pitanjima vezanim uz izradu i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedba odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (usklađivanje programa redovite djelatnosti i investicija koji se financiraju iz državnog proračuna, priprema prijedloga za isplatu i praćenje trošenja odobrenih sredstava iz državnog proračuna, izrada izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), izradu nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izradu analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanjem njihove provedbe, u vezi s osiguranjem objekata, osiguranjem imovine i osiguravanjem od odgovornosti ustanova u djelatnostima, zaštitom objekata ustanova, vođenje evidencija o stanju objekata iz djelatnosti, održavanje opreme, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.


ODJEL ZA EKONOMSKO - ANALITIČKE I PLANSKE POSLOVE  
Voditeljica Odjela za ekonomsko-analitičke i planske poslove - Mirjana Tatarović
Tel: 610-0590, faks: 610-0543
E-mail: mirjana.tatarovic@zagreb.hr

U Odjelu u za ekonomsko- analitičke i planske poslove obavljaju se poslovi izrade i praćenja provedbe plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i tehničke kulture (u nastavku teksta: djelatnosti), te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje plana mreže predškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i mjerila za financiranje programa djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, u vezi s financijskim pitanjima vezanim uz izradu i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedba odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja (usklađivanje programa redovite djelatnosti i investicija koji se financiraju iz državnog proračuna, priprema prijedloga za isplatu i praćenje trošenja odobrenih sredstava iz državnog proračuna, izrada izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), izrade nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izrada analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.
 

ODJEL ZA PRIPREMU I OBRADU DOKUMENTACIJE
Voditelj Odjela za pripremu i obradu dokumentacije: Krešimir Štimac
Tel: 610-0533, faks: 610-0503
E-mail: kresimir.stimac@zagreb.hr

U Odjelu za pripremu i obradu dokumentacije obavljaju se poslovi u vezi s provedbom i izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanje i tehničke kulture (u nastavku teksta: djelatnosti), prikupljanja i kontrole svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje gradskog programa javnih potreba i drugih programa javnih potreba u djelatnostima, plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija i plana kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija, u vezi s planovima nabave u djelatnostima, prikupljanja, kontrole i obrade financijskih izvješća nositelja programa djelatnosti, pripreme naredba za isplate, vođenja evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanja računalnog unosa i obrade podataka prema  aplikativnom programu, uspostavom i vođenjem  baza podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, provedba odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i odlukama Ministarstva obrazovanja  u dijelu vođenja evidencija o obvezama nositelja programa, s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te se obavljaju drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA
Voditeljica Odjela za održavanje objekata - Snježana Dizdar
Tel: 610-0565, faks:610-0543
E-mail: snjezana.dizdar@zagreb.hr

U Odjelu za održavanje objekata obavljaju se poslovi vezani uz objedinjavanje prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, planiranje, investicijsko i tekuće održavanje objekata predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola, učeničkih domova što se financiraju  sredstvima iz gradskog i državnog proračuna, sudjelovanje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, vođenje evidencija o stanju objekata iz djelatnosti, održavanje opreme, izvršenje  ugovora o javnoj nabavi izvođenja radova i nabavci opreme, sudjelovanje u postupku izrade prostornih planova, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, u vezi s osiguranjem objekata, osiguranjem imovine i osiguravanjem od odgovornosti ustanova u djelatnostima, zaštitom objekata ustanova te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA PLANIRANJE OBJEKATA
Voditeljica Odjela za planiranje objekata- Vanda Ritz
Ttel: 610-0568, faks: 610-0543
E-mail: vanda.ritz@zagreb.hr
 

U Odjelu za planiranje objekata obavljaju se poslovi vezani uz izradu mreže predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, prikupljanje podataka i analiziranje postojećih kapaciteta ustanova u odnosu na podatke o broju djece s upisnih područja, planiranje izgradnje novih i dogradnje postojećih objekata na području Grada, definiranje prioriteta, te izradu kratkoročnih i dugoročnih planova izgradnje novih objekata, prikupljanje i analiziranje podataka sa ciljem definiranja potreba za proširenje kapaciteta ustanova, istraživanje i analiziranje moguće lokacije za gradnju novih objekata, te izradu projektnih zadataka i prijedloga za gradnju novih objekata.