clanak False

Sektor za pravne i ekonomsko-financijske poslove

13.05.2022.
Pomoćnik pročelnika za pravne i ekonomsko - financijske poslove - Ana Rakarić
Tel: 610-1102, 610-1103, faks: 610-1077
e-mail: ana.rakaric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa iz djelokruga Ureda, izrade nacrta nornativnih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade analiza, izvještaja i drugih materijala iz djelokruga odnosno Ureda, davanja primjedbi i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti  Ureda, obrade pitanja i prijedloga gradskih zastupnika i dugih stranaka iz djelokruga rada Ureda, poslovi vezani uz obradu, davanje prijedloga i mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima iz djelokruga Ureda, pružanje stručne pomoći Gospodarsko-socijalnom vijeću u Gradu Zagrebu, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga ureda što ih provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi vođenja propisanih evidencija, arhiviranja i prijepisa, poslovi izrade propisanih i ostalih potrebnih evidencija o materijalno-financijskom poslovanju, pripreme analitičkih podloga za izradu financijskih planova, poslovi izrade prijedloga financijskog plana Ureda, poslovi izrade mjesečnih financijskih planova, praćenja izvršavanja Proračuna prema donesenim financijskim planovima, izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava Ureda, poslovi financijskog praćenja realizacije ugovora po proračunskim pozicijama, materijalno-financijski poslovi za potrebe Ureda, praćenja poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada te izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i kapitalne potpore trgovačkim društvima.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odjela za pravne poslove - Ivana Grepo Galošić
Tel: 610-1189
e-mail: ivana.grepo-galosic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade nacrta normativnih i drugih akata iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade najsloženijih ugovora, sporazuma i prijedloga za zastupanje u sporovima vezanim uz poslove iz djelokruga Ureda, pripreme i izrade stručnih materijala  iz djelokruga Ureda, davanja primjedbi i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, obrade pitanja i prijedloga gradskih zastupnika i stranaka iz djelokruga Ureda, pružanje stručne pomoći Gospodarsko-socijalnom vijeću u Gradu Zagrebu, poslovi vezani uz obradu, davanje prijedloga i mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima iz djelokruga Ureda, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Ureda što ih provodi nadležna služba za javnu nabavu, suradnje s Uredom za javnu nabavu u pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, poslovi izrade propisanih i ostalih potrebnih evidencija za potrebe Ureda.

ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odjela za ekonomsko-financijske poslove - Kristina Rudelj
Tel: 610-0162
e-mail: kristina.rudelj@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade prijedloga financijskog plana Ureda, pripreme analitičkih podloga za izradu financijskih planova i financijskih analiza, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata/programa, poslovi izrade mjesečnih financijskih planova, izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava za potrebe Ureda, poslovi praćenja izvršavanja Proračuna prema donesenim financijskim planovima, poslovi financijskog praćenja realizacije ugovora po proračunskim pozicijama, izrada financijskih podloga za donošenje godišnjeg financijskog plana, izradom nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda,  obrada računa, predračuna i drugih dokumenata prema kojima se vrši isplata, praćenja isplate računa te drugi ekonomsko - financijski poslovi za potrebe Ureda.
 
ODJEL ZA PRAĆENJE POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA
Voditeljica Odjela za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu grada - Slavka Megla-Reljić
Tel: 610-1188
e-mail: slavka.megla-reljic@zagreb.hr
- obavlja  poslove vezane uz analiziranja ekonomsko – financijskog poslovanja trgovačkih društava i izvještavanja tijela Grada, izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije  i  kapitalne potpore trgovačkim društvima, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga  odluka za  skupštine trgovačkih društava, izrade prijedloga prethodnog mišljenja na promjene cijena komunalnih usluga, obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za Vijeće za zaštitu potrošača, ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te  predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja, sudjelovanje u izradi prijedloga, te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora trgovačkih društava, utvrđivanje osnovnih pretpostavki, načela i kriterija u procesu privatizacije i restrukturiranja trgovačkih društava te izradu prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima iz područja restrukturiranja i privatizacije.

ODSJEK ZA GOSPODARSKE I ANALITIČKO - FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za gospodarske i analitičko-financijske poslove - Mirela Klarić
tel: 610-1191, faks: 610-1088
e-mail: mirela.klaric@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi analiziranja ekonomsko – financijskog poslovanja trgovačkih društava i izvještavanja tijela Grada, davanja mišljenja i ocjena na programe rada trgovačkih društava, davanja makro – ekonomskih smjernica za izradu programa rada trgovačkih društava,  analiziranja i praćenja utjecaja tekućih gospodarskih mjera na komunalno gospodarstvo Grada, izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije  i  kapitalne potpore trgovačkim društvima, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga  odluka za skupštine trgovačkih društava, izrade prijedloga prethodnog mišljenja na promjene cijena komunalnih usluga, obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za Vijeće za zaštitu potrošača, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i  pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne  samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA ORGANIZACIJSKE I FINANCIJSKO - MATERIJALNE POSLOVE TE RESTRUKTURIRANJE I PRIVATIZACIJU
Voditelj Odsjeka za organizacijske i financijsko-materijalne poslove te restrukturiranje i privatizaciju - Zvonimir Leko
Tel: 610-2284
E-mail: zvonimir.leko@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi ocjene financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganja mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja, sudjelovanja u izradi prijedloga, te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora trgovačkih društava, praćenja primjene zakona i drugih propisa iz područja materijalnog - financijskog poslovanja, utvrđivanja osnovnih pretpostavki, načela i kriterija u procesu privatizacije i restrukturiranja trgovačkih društava, izrade prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima iz područja restrukturiranja i privatizacije, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne  samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.