clanak False

Sektor za socijalnu zaštitu - II. kat

10.08.2021.

Pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu: dr.sc. Romana Galić
Tel.: 610-1269, faks: 610-0015
e-mail: romana.galic@zagreb.hr 
socijalna-zastita@zagreb.hr
- obavlja upravne i stručne poslove vezane uz socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, provedbu strategije socijalne zaštite, skrbi o umirovljenicima te zaštite drugih kategorija stanovništva, poslove vezane uz dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa, poslove vezane uz financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne zaštite, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i drugih organizacija civilnog društva, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi s ciljem unapređenja kvalitete života starijih osoba te drugih kategorija stanovništva, poslove vezane uz humanitarnu pomoć, vođenje evidencija i druge poslove propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći, poslove što se odnose na zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, druge oblike organiziranog djelovanja i rada.

ODJEL SOCIJALNE ZAŠTITE- II. kat
Voditeljica Odjela socijalne zaštite: Jasminka  Đurek Pavlina
tel: 610-1295, faks: 610-0015
e-mail: jasminka.pavlina@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, poslovi vezani uz financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne zaštite te poslovi vezani uz humanitarnu pomoć.


ODSJEK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I PROGRAME UDRUGA

Voditeljica Odsjeka za socijalnu zaštitu i programe udruga: Mateja Petrić

tel: 610-1249, faks: 610-0015

e-mail: mateja.petric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite na području Grada Zagreba, izrade prijedloga programa i akata u svezi s osiguravanjem prava u većem opsegu nego što ih osigurava Republika Hrvatska, organiziranja i poticanja dobrosusjedske pomoći, dobrovoljnog rada i drugih oblika dobročinstva, sudjelovanja u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske propise iz područja socijalne zaštite, poslovi vezani uz financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne zaštite, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, poslove što se odnose na zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, poslove u svezi s organizacijom izrade vodiča i brošura te organiziranjem edukacija i tribina.


IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODSJEK ZA HUMANITARNU POMOĆ

Voditelj Odsjeka za humanitarnu pomoć: kontakt osoba:

Tel: 610-1832, 610-1826
Faks: 610-1803

- obavljaju se poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, praćenje stanja iz područja humanitarne pomoći, vođenje prvostupanjskog postupka o davanju rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, davanju rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, davanju rješenja o postupanju s neutrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, davanju rješenja o postupanju s nenamjenski utrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, zaprimanju izvješća o provedbi programa rada stalnih prikupljača humanitarne pomoći, zaprimanje izvješća o provedbi humanitarnih akcija, vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći te suradnja s nadležnim ministarstvom vezano uz razmjenu i vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći.


ODJEL ZA USTANOVE SOCIJALNE SKRBI I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
Voditeljica Odjela za ustanove socijalne skrbi i unapređenje kvalitete života starijih osoba: Andreja Ninić  tel: 610-1524, faks: 610-0015
e-mail: andreja.ninic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi utvrđivanja potreba, predlaganja reda prvenstva za izgradnju, uređenja i opremanja ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, poslovi u vezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom rada ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, izdavanja prvostupanjskih rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama (smještaj, boravak, organizirano stanovanje, usluga pomoći u kući), beskućnicima (prenoćište, prihvatilište), te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost (obiteljski dom, usluge pomoći u kući, savjetovalište) sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja potreba i usluga usmjerenih prema osobama starije životne dob, poslovi u vezi s praćenjem provedbe programa podrške u lokalnoj zajednici (gerontološki centri), poslovi u vezi donošenja i provedbe Zagrebačke strategije unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi u vezi izrade vodiča i brošura te poslovi u vezi s organizacijom stručnih skupova, edukacija i tribina.

ODSJEK ZA USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
Voditelj Odsjeka za ustanove socijalne skrbi - kontakt osoba:
tel: 610-1524, faks: 610-0015
- obavljaju se poslovi izdavanja prvostupanjskih rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama (smještaj, boravak, organizirano stanovanje, usluga pomoći u kući), beskućnicima (prenoćište, prihvatilište), te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost (obiteljski dom, usluge pomoći u kući, savjetovalište) sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi; praćenja i analize rada ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi; utvrđivanja potreba izgradnje te uređenja i opremanja ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

ODSJEK ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
Voditelj Odsjeka za unapređenje kvalitete života starijih osoba - kontakt osoba
tel: 610-1524, faks: 610-0015
- obavljaju se poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja potreba i usluga usmjerenih prema osobama starije životne dobi; praćenja provedbe programa podrške u lokalnoj zajednici (gerontološki centri); poslovi u vezi donošenja, koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi vezani za financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi te poslovi u vezi organizacije stručnih skupova, edukacija i tribina.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
Voditeljica Odjela za socijalnu skrb: Snježana Puškadija

tel.: 610- 1801, 610- 1802, faks: 610- 1803
E- mail: snjezana.puskadija@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u svezi s ostvarenjem prava iz socijalne skrbi Grada Zagreba, provođenje poslova u vezi s ostvarivanjem prava na troškove ogrjeva, poslova u svezi ostvarivanja prava na podmirenje pogrebnih troškova i zdravstvenom zaštitom neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa, provođenje i praćenje postupka raspisivanja natječaja te dodjele stipendija za učenike i studente slabijega socijalnog statusa te vođenje propisanih evidencija i dokumentacije.

ODSJEK ZA PROVEDBU PRAVA SOCIJALNE SKRBI
Voditeljica Odsjeka za provedbu prava socijalne skrbi - Martina Antolković
tel.: 610-1821, faks: 610-1803
E-mail: martina.antolkovic@zagreb.hr

- provodi se prvostupanjski postupak u vezi s ostvarivanjem prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi, prvostupanjski postupak u vezi s ostvarivanjem  prava na zdravstvenu zaštitu sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi te prvostupanjski postupak  u vezi ostvarivanja prava na troškove ogrjeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, poslovi u svezi ostvarivanja prava na podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, poslovi izdavanja uvjerenja sukladno Zakonu o općem upravnom postupku te postupanje po predstavkama građana.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA- područni uredi Gradske uprave: Novi Zagreb i Sesvete.

ODSJEK ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I ANALIZU MJERA SOCIJALNE SKRBI
Voditeljica Odsjeka za planiranje, praćenje i analizu mjera socijalne skrbi: Ivona Topić
tel.: 610-1828, faks: 610-1803
E-mail: ivona.topic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz planiranje, praćenje i analizu mjera socijalne skrbi propisane Odlukom o socijalnoj skrbi, izrade izvješća, pripreme različite dokumentacije i potrebu za komunikacijom sa različitim službama vezano uz planiranje, praćenje i analizu mjera socijalne skrbi Grada Zagreba, provođenje i praćenje postupka raspisivanja natječaja te dodjele stipendija za učenike i studente slabijega socijalnog statusa, izrada izvješća o radu Odsjeka i provođenju svih propisanih mjera sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na traženje ostalih ovlaštenih tijela te sudjelovanje u izradi različitih dokumenata iz područja socijalne politike.