clanak False

Sektor za upravljanje imovinom Grada - IV. kat

19.04.2017.

Pomoćnica pročelnika za upravljanje imovinom Grada - Branka Škrnjug
Tel: 610-1413, faks: 610-1373
E-mail: branka.skrnjug@zagreb.hr

ODJEL ZA STANOVE I STAMBENO ZBRINJAVANJE - IV. kat

Voditeljica odjela za stanove i stambeno zbrinjavanje - Jasminka Butorac: tel: 610-1075, faks: 610-1373
E-mail: jasminka.butorac@zagreb.hr

 

- obavlja poslove vezane uz utvrđivanje pravnog temelja korištenja stanova, preuzimanja istih od najmoprimaca, preuzimanje novih stečenih gradnjom, kupnjom ili na drugi način, rješavanja stambenih pitanja građana o kojima skrbi Grad te davanja stanova u najam.

 

ODSJEK ZA STANOVE

Voditelj odsjeka za stanove: kontakt osoba: tel: 610-1075

- Obavlja poslove unosa u jedinstvenu bazu podataka o stanovima u vlasništvu Grada, najmoprimcima i protupravnim korisnicima, stručni poslovi utvrđivanja pravnog temelja korištenja stanova, poslovi preuzimanja stanova od najmoprimaca, preuzimanja novih stanova stečenih gradnjom, kupnjom ili na drugi način, izlučivanja stanova iz imovine Grada kada se u postupku denacionalizacije vrate u vlasništvo trećih osoba ili se Republika Hrvatska utvrdi novim vlasnikom s predajom stanova novim vlasnicima, osiguravanja uvjeta za provođenje ovrha iseljenjem iz stana i preuzimanjem takvih stanova, prikupljanja dokumentacije radi utvrđivanja činjenica za potrebe sudskih postupaka kada je predmet spora stan u vlasništvu Grada te radi iniciranja postupaka prodaje stanova u vlasništvu Grada, izrade izvješća o zakonitosti korištenja stanova te o potrebi osiguravanja stanova za građane o kojima je Grad dužan skrbiti po posebnim propisima.

 

ODSJEK ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Voditeljica odsjeka za stambeno zbrinjavanje - Lidija Šarlija Đurin: tel:610-1372

E-mail: lidija.sarlija-durin@zagreb.hr

- Obavlja poslove rješavanja stambenih pitanja građana o kojima je Grad dužan skrbiti, stručno-administrativni poslovi provođenja natječaja za davanje stanova u najam, izrade prijedloga zaključaka o davanju stanova u najam, izrade ugovora o najmu stana na neodređeno i na određeno vrijeme, poslovi davanja stanova u najam izvan liste reda prvenstva i poslovi predaje stanova najmoprimcima na temelju Zaključka o davanju stana u najam, stručno – administrativni poslovi provođenja natječaja za davanje u najam javno najamnih stanova, stručno-administrativni poslovi u vezi s natječajem za odobravanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje, izrade prijedloga zaključaka o odobravanju zahtjeva za kupnju stana iz tog Programa te provedbe postupaka za utvrđivanje liste reda prvenstva za kreditiranje gradnje novog stambenog prostora na temelju javnog poziva Agencije za promet nekretninama, stručni poslovi upućivanja građana o načinu ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje, izrade nacrta gradskih propisa iz područja stambenog zbrinjavanja te izrade izvješća.

  
ODJEL ZA POSLOVNI PROSTOR I POSLOVE ZAKUPA - IV. kat

Voditeljica odjela za poslovni prostor i poslove zakupa - Gordana Mikulić: tel: 610-1447, faks: 610-1093
E-mail: gordana.mikulic@zagreb.hr

 

- Obavlja poslove vezane uz davanje u zakup i na privremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, povrat i predaju poslovnih prostora u vlasništvo trećim osobama, te izradu nacrta gradskih propisa iz područja davanja u zakup i na privremeno krištenje.

 

ODSJEK ZA POSLOVNI PROSTOR

Voditeljica odsjeka za poslovni prostor - Antonija Lobaš
Tel: 610-1444

E-mail: antonija.lobas@zagreb.hr

- Obavlja poslove unosa podataka u jedinstvenu bazu koji se odnose na poslovne prostore u vlasništvu Grada, zakupnike, privremene i povremene korisnike, korisnike bez pravnog osnova, poslovne prostore koji se nalaze u imovini Grada i kojima Grad upravlja a povodom kojih se vode postupci denacionalizacije, poslovi izlučivanja poslovnih prostora iz imovine Grada kada se u postupku denacionalizacije vrate u vlasništvo trećim osobama ili se utvrdi Republika Hrvatska novim vlasnikom, kao i predaja tih poslovnih prostora vlasnicima, osiguranja uvjeta za provođenje ovrhe radi iseljenja, prikupljanja dokumentacije radi utvrđivanja činjenica za potrebe sudskih postupaka kada je predmet spora poslovni prostor te radi iniciranja postupaka prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, preuzimanje poslovnog prostora slobodnog od osoba i stvari te izrade izvješća.

 

ODSJEK ZA POSLOVE ZAKUPA

Voditeljica odsjeka za poslove zakupa - Tamara Pivac Petrović
Tel: 610-1446
E-mail: tamara.pivac-petrovic@zagreb.hr

- Obavlja stručno administrativno-tehničke poslove vezane uz zakup poslovnog prostora i privremenog korištenja, za razmatranje na sjednici Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora i provođenje javnog natječaja za davanje u zakup tih prostora i Povjerenstva za davanje gradskih prostora na privremeno korištenje, izrađuju nacrti zaključaka za davanje u zakup ili privremeno korištenje, te ugovori o zakupu, privremenom korištenju i upravljanju i korištenju, poslovi sudjelovanja u izradi nacrta gradskih propisa iz područja davanja u zakup i na privremeno korištenje te izrade izvješća.

 

 ODJEL ZA ZEMLJIŠTE I POSLOVE ZAKUPA - IV. kat

Voditeljica odjela za zemljište i poslove zakupa - Katarina Ćutuk: tel: 610-1455, faks: 610-0011
E-mail: katarina.cutuk@zagreb.hr

 

- obavlja poslove vezane uz postupke unapređivanja gospodarske iskorištenosti neizgrađenog građevinskog zemljišta, davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta neprivedenog namjeni u vlasništvu Grada, te održavanje neizgrađenog građevinskog zemljišta koje nije dano u zakup.

 

ODSJEK ZA ZEMLJIŠTE

Voditeljica odsjeka za zemljište - Martina Bamburač: tel:610-1454

E-mail: martina.bamburac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi stručne analize i pripreme dokumenata u suradnji s drugim nadležnim uredima i službama potrebnih za donošenje Odluke o privođenju građevinskog zemljišta konačnoj namjeni sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji i toj analizi, u suradnji s drugim nadležnim tijelima predlaže postupke za unapređenje gospodarske iskorištenosti neizgrađenog građevinskog zemljišta (zamjena nekretnina i dr.), poslovi stručne analize vlasničko-pravnog statusa pojedinih lokacija i priprema dokumentacije za podnošenje tužbi za zaštitu imovine i imovinskih prava Grada na neizgrađenom građevinskom zemljištu ako su ugrožena od strane neovlaštenih osoba.

 

ODSJEK ZA POSLOVE ZAKUPA

Voditeljica odsjeka za poslove zakupa - Kristina Slovic Šarić
Tel: 610-0183
E-mail: kristina.slovic-saric@zagreb.hr

- obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi za Povjerenstvo za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta neprivedenog namjeni u vlasništvu Grada, poslovi izrade ugovora o davanju zemljišta u zakup, nadziranje pravilnosti korištenja zemljišta prema ugovornim odredbama, poslovi vezani za poduzimanje stručnih radnji radi iniciranja sudske zaštite prava Grada u slučaju da zakupnik ne koristi zemljište sukladno ugovorenim odredbama odnosno kada ugovor prestane važiti, poslovi suradnje s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba na poslovima održavanja i čišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta koje nije dato u zakup, poslovi izrade nacrta propisa odnosno akata o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta neprivedenog namjeni u vlasništvu Grada, poslovi prikupljanja, obrade, sistematiziranje dokumentacije i unosa podataka u jedinstvenu bazu o neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada, o zakupu, zakupcima i neovlaštenim korisnicima.