clanak False

Služba za razvoj projekata

01.04.2020.
Voditelj službe za razvoj projekata - Andrija Petrović
Tel: 658-5786, faks:610-1596
E-mail: andrija.petrovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pripreme stručnih podloga i provedbe istraživanja u svrhu razvoja projekata iz područja međunarodne i međugradske suradnje i promicanja ljudskih prava, davanja stručne pomoći udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva pri provedbi projekata uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, predlaže suradnju s hrvatskim županijama i europskim regijama, gradovima te tijelima i institucijama nadležnim za područja na koja se projekt odnosi, obavlja stručne i analitičke poslove vezano za pripremu i prezentaciju materijala o projektima koji se planiraju ili provode, koordinira participaciju građana u provođenju aktivnosti iz projekata, prikuplja informacije i dokumentaciju o projektnim prijedlozima iz djelokruga Ureda za potrebe nadležnog Ureda za programe i projekte Europske unije kada se projekt financira iz fondova EU, poslove prikupljanja podataka i usporedne analize podataka sa drugim partnerima radi razmjene iskustava u upravljanju projektom u praksi i podrške partnerskim organizacijama, poslove vezane uz promidžbu i vidljivost projekata, izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekata,  poslove analize učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih projekata, analize financijskih pokazatelja i namjenskoga trošenja sredstava namijenjenih provedbi projekata, analize uspješnosti planiranih i provedenih aktivnosti, praćenja i analize administrativnih i drugih zapreka i problema u provedbi projekata te predlaganje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje, priprema nacrte izvješća, tekućih, godišnjih i višegodišnjih planova i akata o kontroli i stanju projekata.