clanak False

Statut Grada Zagreba

Statutom Grada Zagreba se, u skladu sa zakonom, uređuje samoupravni djelokrug Grada Zagreba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba.

Gradska skupština Grada Zagreba na 23. sjednici 23. prosinca 2016. godine donijela je Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik 23/16).