clanak False

Više o Projektu FUPOL

19.04.2017.

 FUPOL – Inteligentni alati za oblikovanje politika

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

O čemu se radi
?


 FUPOL je istraživački projekt izabran za financiranje u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) Europske zajednice.
 Cilj istraživanja je razvoj naprednih ICT alata za modeliranje politika, predviđanje posljedica tih politika, razvoj novih modela upravljanja te za suradnju u rješavanju složenih društvenih problema.
 Projekt je okupio IT multinacionalne kompanije, vodeće istraživačke institute, udruženja gradova i četiri grada iz Europe, U projektu učestvuje 17 partnera iz 9 europskih država i iz Kine.
 Iz Hrvatske u projektu kao partneri sudjeluju Grad Zagreb (93.760,00 E /126.080,00 E) i tvrtka ZIH – Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske.
 Grad Zagreb je uključen u projekt kao pilot korisnik i evaluator FUPOL modela. U provođenju i primjeni tog modela stručnu podršku, kao partner, pruža mu tvrtka ZIH.
 Projekt traje 4 godine, a od strane Grada za provođenje zadužen je Ured gradonačelnika.
 Polazište :

o Postojeća komunikacija preko socijalnih mreža na internetu odlično polazište za formiranje i oblikovanje javnih politika lokalnih vlasti
o FUPOL razvija novi alat za prikupljanje i korištenje tih informacija


GDJE SMO SADA?

Grad zajedno s partnerima iz Europe i Kine na projektu radi već 18 mjeseci. Dosad je načinjena testna platforma sofisticiranog IT alata koji će u konačnici omogućiti kvalitetnu interaktivnu komunikaciju na relaciji Grad – građani.

 S ciljem da se Gradska uprava još više približi građanima „osluškujući“ njihovo mišljenje i uz pomoć suvremene tehnologije - implementiranjem novog alata koji automatski sakuplja, analizira i interpretira mišljenja građana o raznim temama izrečenim na socijalnim mrežama i blogovima.

 U konačnici, novi će alat simulirati efekte / učinke prijedloga javnih politika i propisa te će pomoći Gradu u odlučivanju i donošenju odluka. To je ujedno i jedan od važnijih motiva za sudjelovanje Grada u projektu.

 Sada je vrijeme da se i građani uključe u Projekt na način da putem bloga i mapa za davanje mišljenja, dostupnih na adresi http://zagreb-fupol.blogspot.com/, iznesu svoja mišljenja i testiraju ovaj alat.

OČEKIVANI REZULTATI

 Razvijanje novog alata koji u ciklus osmišljavanja javnih politika uključuje sve zainteresirane na temelju ranog otkrivanja njihovih potreba
 Razvijanje sveobuhvatne baze znanja urbane politike
 inovativni „cloud computing” temeljen na ICT okviru – pristupačan svim zainteresiranim stranama
 pilotira i vrednuje model u Europi i Kini.
 da informacije o rezultatima projekta budu dane i dostupne putem udruženja europskih gradova kao što je „Major Cities of Europe”


PREDNOSTI ZA SVE


Projekt bi trebao svima donijeti prednosti – građanima, političarima, javnoj vlasti i svim zainteresiranima i to:

 novi alat bi trebao omogućiti dobivanje direktnih informacija putem socijalnih mreža
 uključio bi građane u proces kreiranje lokalnih politika
 omogućio bi interakciju građana s lokalnim vlastima
 političari i javna vlast bolje bi razumjeli potrebe građana i ostalih zainteresiranih
 predviđao bi posljedica političkih mjera
 omogućio bi donošenje boljih odluka.


ČINJENICE I BROJKE

 Provođenje projekta je započelo 1.10.2011.
 Budžet projekta je: 9.110.431 EUR
 Financiranje EU: 6.539.310 EUR
 Trajanje: 48 mjeseci


ZAKLJUČAK:


Projekt FUPOL razvija alat za potpuno drugačiji pristup tradicionalnoj politici komunikacije s građanima i jača njihovu ulogu u lokalnoj vlasti. Osim što prikuplja i sintetizira podatke, također daje mogućnost simuliranja određenih situacija. Uz jačanje uloge građana u osmišljavanju i realiziranju gradskih politika, alat razvijen kroz FUPOL omogućuje gradskoj upravi da bolje razumije želje i probleme građana, pa u skladu s time i uspješnije zadovoljava njihove potrebe.