clanak False

Novi Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika

Na prošlotjednoj sjednici Gradsko je poglavarstvo donijelo Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika, što je zapravo usklađivanje s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 31. srpnja 2008.
21.01.2009.

Na prošlotjednoj sjednici Gradsko je poglavarstvo donijelo Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika, što je zapravo usklađivanje s Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 31. srpnja 2008.

U odnosu na prijašnji Pravilnik, jer ocjenjivanje se provodi kontinuirano dugi niz godina, kako u lokalnoj samoupravi, tako i u državnoj upravi, donesene su i određene promjene. Jedna od novosti je to da se službenik koji je ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ upućuje na dodano stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo, odgovarajuće radno mjesto. Kao i ranije, ako je službenik, odnosno namještenik dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“, prestaje mu služba po sili zakona danom konačnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju.

S druge strane, da bi službenik, odnosno namještenik mogao napredovati na radno mjesto s višim koeficijentom za izračun plaće, njegov rad, uz ostale zakonske uvjete, mora biti najmanje dva puta uzastopno ocijenjen kao „odličan“ ili „vrlo dobar“.

Službenici i namještenici ocjenjuju se ocjenama odličan, vrlo dobar, dobar, zadovoljava i ne zadovoljava, a ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti. Pritom se najviše vrednuje stručnost, a u kriterije koji su izdvojeni kao najvažniji u radu službenika i namještenika ulaze i kreativnost, samoinicijativnost, kvaliteta i opseg obavljenih poslova i pridržavanje zadanih rokova , odnos prema suradnicima i strankama i poštivanje radnog vremena.

O ocjeni službenika se, kao i za svaku godinu do sada, donosi rješenje, a ocjena koju donosi pročelnik upravnog tijela, mora biti obrazložena. Prema Pravilniku, pročelnike ocjenjuje gradonačelnik.


Gradske vijesti - 2009.